O nas

Oferta RPK

Kontakt

Sieć punktów kontaktowych

Wydarzenia

Nasze projekty

EURAXESS

Projekt NAUKOWIEC

Sześć polskich organizacji zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z Programu Ramowego Horyzont 2020.

W ramach przedsięwzięcia jesienią w pięciu polskich miastach – Łodzi, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie – odbędą się dni kariery naukowej pod hasłem „Projekt NAUKOWIEC”. Podczas wydarzeń młodzi naukowcy będą mogli się dowiedzieć, jak rozwijać karierę i pasje naukowe, jak budować sieć naukowych kontaktów, pisać wnioski o granty czy profesjonalne CV, a także jak i dlaczego współpracować z sektorem prywatnym czy pozaakademickim. W grudniu w Warszawie odbędzie się także seminarium dla instytucji z logo HR Excellence in Research. Kampania edukacyjna będzie promowana w mediach społecznościowych i tradycyjnych.

Projekt Polaków uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną w konkursie ogłoszonym w ramach programu Horyzont 2020 dla członków europejskiej sieci EURAXESS, której celem jest wspieranie naukowców w rozwoju zawodowym.

Zespół projektowy, obok Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, tworzą Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Science PR – firma wyspecjalizowana w promocji nauki.

MaPEeR SME

Czas realizacji: 1 listopada 2009 r. - 31 grudnia 2011 r.

Projekt MaPEeR SME realizowało 15 partnerów z 27 krajów członkowskich UE oraz Bośni i Hercegowiny.

Głównym celem było wspieranie rozwoju gospodarczego MŚP, poprzez zdobycie pełnego wglądu w projektowanie, wdrażanie i wpływ, jaki mają istniejące innowacyjne programy badawcze dla MŚP oraz inicjatywy Unii Europejskiej, zarówno na poziomie regionalnym, jak i narodowym. Przez dwa lata trwania projektu partnerzy zajmowali się gromadzeniem i analizowaniem informacji, które ostatecznie przekazane zostały instytucjom zainteresowanym wspieraniem MŚP.

MŚP były głównym punktem zainteresowań projektu MaPEeR SME, analiza ich potrzeb w zakresie przezwyciężania barier dla innowacyjnych działań zapewniła, że rekomendacje wystawione przez Panel Ekspertów MŚP, były podstawą i odzwierciedleniem wymagań i opinii europejskich MŚP dotyczących obecnych i przyszłych programów i inicjatyw B+R.

Więcej informacji tutaj.

STAR-NET Transport

Czas realizacji: 1 maja 2008 r. - 31 stycznia 2011 r.

STAR-NET Transport był projektem realizowanym w ramach 7. Programu Ramowego UE przez międzynarodowe konsorcjum szesnastu partnerów. Koordynatorem projektu była firma INNOVA+ z Portugalii, a Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – stał się jednym z kluczowych partnerów projektu.

Głównym celem projektu było zwiększenie uczestnictwa przedsiębiorstw (głównie małych i średnich – MŚP) z sektora transportu powierzchniowego w różnych programach 7. PR UE. Projekt stanowił pierwszy krok mający na celu stworzenie i rozwój struktury
i narzędzi wspierania europejskich MŚP, poprzez skonsolidowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w poprzednich projektach finansowanych ze środków z programów ramowych.

Działania w ramach projektu STAR-NET obejmowały m.in.: identyfikację barier utrudniających udział MŚP w projektach badawczych; przeprowadzanie audytów technologicznych; opracowanie profili oraz ofert; promocja narzędzia internetowego GIST wśród MŚP – ułatwiającego pisanie wniosków w PR; wsparcie opracowania Europejskiej Agendy Badawczej Zrównoważonego Transportu Powierzchniowego - dla Europejskich Platform: ERRAC oraz ERTRAC, a także dla ACARE, Manufacture i HFP.

RESNITERS - Noc Naukowców 2008

Czas realizacji: 1 czerwca 2008 r. - 30 listopada 2008 r.

Ideą Nocy Naukowców jest zachęcenie społeczeństwa europejskiego do poznania środowiska naukowego, przekonania się, że nauka może być łatwa i przyjemna. Podczas tej imprezy naukowcy odchodzą od swych poważnych projektów badawczych, aby wspólnie
z publicznością bawić się podczas licznych imprez popularno-naukowych i rozrywkowych. Podczas popołudniowych, wieczornych
i nocnych spotkań odbyły się liczne pokazy, zwiedzanie laboratoriów, eksperymenty, warsztaty, wykłady, konkursy, koncerty. Wspólna zabawa, kierowana była do wszystkich, niezależnie od wieku. W programie, każdy znalazł coś ciekawego zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli.

Noc Naukowców odbyła się 26 września 2008 r. w każdym z państw Unii Europejskiej. W Poznaniu w imprezie uczestniczyło około 50.000 osób.

Więcej informacji tutaj.

TranSMEs

Czas realizacji: 1 września 2005 r. - 30 listopada 2007 r.

TranSMEs to inicjatywa europejska, która poprzez Dzień Informacyjny i publikację konkursu skierowanego do przedsiębiorstw
i naukowców, oraz serię warsztatów dla wnioskodawców przyczyniła się do podniesienia poziomu uczestnictwa instytucji z nowych krajów członkowskich UE oraz krajów kandydujących w projektach 6. i 7. Programu Ramowego z dziedziny transportu i ochrony środowiska.

Instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie z sektora transportu i ochrony środowiska, z nowych krajów członkowskich, krajów kandydujących, miały okazję poznać działania Komisji Europejskiej w tej dziedzinie, jak również nawiązać współpracę z zagranicznymi instytucjami i firmami, tak, aby w niedalekiej przyszłości skutecznie aplikować o fundusze Komisji Europejskiej przeznaczone na badania i rozwój technologiczny. TranSMEs prowadził bazę danych ofert współpracy jednostek przemysłowych i sektora badawczo-rozwojowego. Baza ta miała pomóc poszukiwaniom partnerów do projektów europejskich
i innych wspólnych przedsięwzięć.

FOODLINK

Czas realizacji: 15 kwietnia 2004 r. - 14 października 2005 r.

FOODLINK był finansowany przez 6. Program Ramowy. Dzięki niemu w dziewięciu krajach kandydujących zorganizowane zostały dni informacyjne o 6.PR i jego piątym priorytecie „Jakość i bezpieczeństwo żywności”. Skierowane one były do instytucji naukowych i przedsiębiorstw z sektora spożywczego. Natomiast we wrześniu wszyscy zainteresowani uczestnicy wspomnianych dni informacyjnych mieli okazję do spotkania się i nawiązania współpracy podczas targów POLAGRA-FOOD w Poznaniu. Na tej imprezie obecni byli także przedstawiciele zachodnioeuropejskich instytucji mających doświadczenie w programach ramowych UE.

INDUSTRYLINK

Czas realizacji: 1 maja 2004 r. - 30 czerwca 2006 r.  

INDUSTRYLINK miał na celu podniesienie poziomu uczestnictwa krajów kandydujących w projektach trzeciego priorytetu 6.PR „Nanotechnologia, nanonauka, materiały wielofunkcyjne oraz nowe procesy i urządzenia produkcyjne”. W związku z tym na czerwcowych Międzynarodowych Targach Poznańskich w 2004 roku w ramach Salonu „Nauka dla Gospodarki” odbyło się Europejskie Spotkanie Nauki i Przemysłu, składające się z dnia informacyjnego, spotkań partnerskich i warsztatów, w czasie których można było zapoznać się z osiągnięciami i doświadczeniem zagranicznych i polskich instytucji oraz spotkać się z potencjalnymi partnerami przyszłych projektów 6.PR. Wiosną 2005 odbyła się seria trzech warsztatów szczegółowych dla zainteresowanych aplikowaniem
do 6.PR.

POLFOOD

Czas realizacji: 15 września 2003 r. - 14 lutego 2005 r.

POLFOOD to inicjatywa europejska (finansowana ze środków 6. Programu Ramowego) skierowana do branży spożywczej, której celem była informacja i praktyczna pomoc zarówno naukowcom, jak i przedsiębiorcom z Polski oraz innych krajów kandydujących
w uczestnictwie w 6.PR. Poprzez liczne działania POLFOOD przyczyniał się do rozwoju współpracy w zakresie badań i innowacji w skali kraju i Europy.

 

 

Projekty z 6.PR, w których byliśmy partnerami


Pl-MoC - Polish Network of Mobility Information Centres

Czas realizacji: 1 lutego 2004 r. - 31 stycznia 2007 r.

RPK Poznań prowadzi Centrum Informacji dla Naukowców, zajmujące się rozprowadzaniem informacji dla naukowców, którzy chcieliby pracować za granicą. Projekt ma na celu pomoc zarówno polskim naukowcom wyjeżdżającym z kraju, jak i obcokrajowcom przyjeżdżającym do Polski. Oprócz informacji o możliwościach podjęcia pracy badawczej, dysponuje również informacjami na temat formalności niezbędnych w czasie dłuższego pobytu poza krajem. Centrum prowadzi również „help desk”.

Centrum informacyjne w Polsce jest częścią europejskiej sieci mobilności - European Network of Mobility Information Centres.
Do 31 stycznia 2007 r. projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Od 2007 roku działalność Centrum jest finansowana tylko przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadań RPK Poznań.

Sieć prowadzi nadal swoją działalność pod nazwą EURAXESS, a nasze Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców zmieniło nazwę na Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS.

Więcej informacji: http://www.euraxess.pl

FINE

Czas realizacji: 1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2007 r.  

Celem projektu FINE (Food Innovation Network Europe) było zbadanie możliwości zwiększenia innowacyjności sektora żywności w UE
i wzmocnienia konkurencyjności zgodnie z celami lizbońskimi. Projekt finansowany był z budżetu akcji "Wsparcie spójnego rozwoju polityk, regiony wiedzy 2" 6. Programu Ramowego UE.

W działaniach sieci FINE uczestniczyły organizacje ze "zgrupowań" sektora żywności w następujących regionach całej Europy: Wschodnia Holandia (tzw. "Dolina żywności"), Szkocja, Flandria (Belgia), Rogaland (Norwegia), Wielkopolska (Polska), Emilia Romania (Włochy), Kastylia León (Hiszpania) oraz Oresund (Dania i Szwecja). FINE przyczyniło się do nawiązania długotrwałej współpracy przez regiony oraz do stymulowania inwestycji w badania i rozwój technologiczny. Projekt przygotował zalecenia dla polityki gospodarczej i przeanalizował czy są one realne i wykonalne na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym.

REGinNET

Czas realizacji: 1 lipca 2004 r. - 30 czerwca 2006 r.

W projekcie REGinNET („Regional approach towards FP6. Network of contact points in large Accession Candidate Countries and Member States") uczestniczyło 19 partnerów – Regionalnych Punktów Kontaktowych z krajów kandydujących, nowych krajów członkowskich oraz doświadczonych organizacji - Krajowych Punktów Kontaktowych z Zachodniej Europy.

Zadania projektu skupiały się między innymi na sieciowaniu punktów kontaktowych za pomocą transferu wiedzy i doświadczeń partnerów będących Krajowymi Punktami Kontaktowymi w Europie Zachodniej.

 

 

Projekty z funduszy strukturalnych


Stypendia dla Najlepszych Doktorantów

Czas realizacji: 1 września 2005 r. - 31 maja 2007 r.

Projekt realizowany był w ramach działania 2.6. ZPORR, którego celem było podniesienie poziomu innowacyjności w regionie poprzez wspieranie prac naukowych z dziedzin strategicznych dla gospodarki regionu prowadzonych przez najzdolniejszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce.

Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy pozytywnie przeszli procedurę konkursową, mogli dzięki niniejszemu projektowi uzyskać stypendium na przeprowadzenie części prac nad doktoratem. Stypendium obejmowało okres dwóch semestrów – od 1 lutego 2006
do 31 stycznia 2007 r. z trzymiesięczną przerwą wakacyjną. W ramach projektu przyznano 62 stypendia doktorantom, którzy złożyli najlepsze wnioski na realizację indywidualnych projektów stypendialnych.

AKTUALNOŚCI RPK - AKTUALNOŚCI BIEŻĄCE

ARCHIWUM: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 I | 2005 II | 2004 | 2003 | 2002

NEWSLETTER RPK - BIEŻĄCY  |  ARCHIWUM

Dopisz się do naszego Newslettera!

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O RPK

O nas
Nasze projekty
Kontakt
Sieć punktów kontaktowych
Wydarzenia

H2020

O H2020
Konkursy
Dofinansowanie
7.PR

MOŻLIWOŚCI

Udział w H2020
Oferta dla naukowca

Oferta dla instytucji
Oferta dla MSP
Zostań partnerem
Zostań ekspertem
EURAXESS

SZKOLENIA

Nasze szkolenia
Oferta szkoleń
Archiwum szkoleń

BAZA WIEDZY

Wydawnictwa
Serwisy informacyjne
Inne programy

SUKCESY

Sukcesy regionu
Projekty w 7.PR
Projekty w 6. i 5.PR

KONTAKT

Dane kontaktowe

Polityka prywatności

RPK Poznań - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu

^ Góra strony
Agencja Reklamowa Poznań


PPNT, Poznański Park Naukowo-Technologiczny                                              FUAM, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza