Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 95 z dnia 15 października 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

KARIERA NAUKOWA - OFERTA 7. PROGRAMU RAMOWEGO

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Poznańskiej serdecznie zaprasza na seminarium: "Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego". Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w dniu 17 października (środa), godz. 9.30-13.45, w sali konferencyjnej Polsko - Niemieckiego Centrum Akademickiego, ul. Jana Pawła II 28 (DS-1) przy Politechnice Poznańskiej. Podczas spotkania, eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, zaprezentują możliwości stypendialne dla doświadczonych naukowców, posiadających stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych po uzyskaniu tytułu magistra. Przedstawione zostaną możliwości stypendialne w ramach programów Ideas, People oraz Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC - Joint Research Centre).

Program IDEAS, jest narzędziem wspierania najbardziej twórczych, interdyscyplinarnych, często ryzykownych badań naukowych znajdujących się na granicy wiedzy (frontier research). Stypendia indywidualne w ramach programu PEOPLE kierowane są do doświadczonych naukowców zainteresowanych uzupełnianiem lub uzyskiwaniem nowych umiejętności i kompetencji. JOINT RESEARCH CENTRE oferuje wiele możliwości pracy młodym i doświadczonym naukowcom oraz ekspertom z krajów członkowskich i kandydujących do UE.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

KONSULTACJE PROJEKTÓW W RAMACH TEMATU ENERGIA 7.PR

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje projektów przygotowywanych w ramach tematu Energia w 7.PR. Konsultacji udzielać będzie koordynator tematu Energia w KPK i delegat do Komitetu Programowego Energia w Brukseli dr inż. Andrzeja Sławińskiego. Doradztwo prowadzone będzie w piątki w godz. 9-16 w siedzibie KPK ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Maria Kaska - maria.kaska@kpk.gov.pl

WYNIKI I ETAPU STYPENDIÓW MC - IAPP

Są już wyniki pierwszego konkursu w ramach akcji stypendialnej Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways Fellowships - IAPP. W odpowiedzi na pierwsze zaproszenie do składania wniosków wpłynęły 103 zgłoszenia. Do drugiego etapu oceny zakwalifikowało się 41 wniosków przyjętych w pierwszym etapie. Budżet konkursu wynosi 38,5 miliona euro i będzie przeznaczony na finansowanie projektów współpracy między publicznymi instytucjami badawczymi i prywatnymi przedsiębiorstwami komercyjnymi, w tym w szczególności małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP).

Więcej informacji na stronie: tutaj.

KONFERENCJA - FUNDUSZE STRUKTURALNE

W dniu 19 października 2007 r. w Warszawie odbędzie się konferencja nt. Promocji działań realizowanych w nowej perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach programów operacyjnych: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników, potencjalnych beneficjentów z generalnymi zasadami ubiegania się o środki na realizację projektów w ramach programów operacyjnych: POIG, POIś i POKL.

Konferencja odbędzie się w gmachu Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Trojdena 4, w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji na stronie: tutaj.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR - WARSZTATY

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje serię warsztatów nt. finansowania projektów w 7. PR. Do końca roku warsztaty będą się odbywały cyklicznie, 2 razy w miesiącu, potem w miarę zainteresowania instytucji. Warsztaty kierowane są do służb finansowo-księgowo-administracyjnych, które zajmują się administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych. Warsztaty będą się odbywać w niewielkiej grupie uczestników (do 25 osób). Omówione zostaną następujące zagadnienia: koszty kwalifikowalne projektu; sposoby wykazywania kosztów; kalkulacje dofinansowania KE; wpływy do projektu; płatności; raporty i świadectwa kontroli; doświadczenia z zarządzania projektami 6.PR realizowanymi w KPK.

Więcej informacji na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2789

PROGRAM EUROSTARS

Na początku października br. uruchomiony został nowy program EUROSTARS przeznaczony przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawcze. EUROSTARS jest częścią projektu EUREKA.

O środki z funduszu mogą ubiegać się jednostki spełniające m.in. następujące warunki: - być MśP (definicja zgodna z zaleceniem Komisji 2003/361/WE);
- mieć siedzibę w kraju uczestniczącym w Eurostars;
- prowadzić działalność w zakresie badań i innowacji;
- przeznaczać co najmniej 10% swoich rocznych obrotów na badania lub przeznaczać co najmniej 10% swojego ekwiwalentu pełnego czasu pracy (FTE) na badania i rozwój.
Pierwszy termin składania wniosków upływa 8 lutego 2008 r.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie:  http://www.eurostars-eureka.eu/

WWW.NANONET.PL

Działa portal informacyjny dotyczący nanotechnologii i nanonauk, który ma być ogólnodostępną "platformą informacyjną" służącą wymianie informacji i usług w zakresie nanotechnologii i nanonauk. Portal NANONET ma przyczynić się do stałej wymiany informacji, promowania nanotechnologii, ułatwiania nawiązywania bezpośrednich kontaktów, pomagania we wdrażaniu innowacyjnych projektów, ułatwiania promowania nanoproduktów oraz ma uświadamiać i wskazywać możliwe zagrożenia związane z tymi technologiami. Podstawowymi celami inicjatywy są:

- rozszerzanie fundamentalnej wiedzy o nanotechnologiach, poprzez materiały informacyjne, wykłady, pokazy szkoleniowe oraz współpracę z Ministerstwem Edukacji i mediami,
- informowanie o znaczeniu nanotechnologii dla zdrowia i środowiska,
- promocja i popularyzacja nanotechnologii i przejmowanie jej przez sektory przemysłowe,
- przyczynianie się do wdrażania i upowszechnianie w kraju i za granicą nowych rozwiązań i pomysłów technicznych oraz osiągnięć naukowo-badawczych w tej dziedzinie,
- organizowanie i prowadzenie działań związanych z transferem nanotechnologii i innowacji od nauki do gospodarki, przez tworzenie, - wspieranie i inspirowanie rozwoju powiązań gospodarczych i naukowych - w szczególności wymiany informacji i myśli naukowo-technicznej,
- tworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń, w tym organizację kursów szkoleniowych, seminariów i konferencji, jak również szeroko pojęte stymulowanie inicjatyw naukowych, edukacyjnych i gospodarczych,
- wspieranie członków w ramach PR i marketingu, szukanie ukierunkowanych miejsc pracy i praktyk dla studentów.

Więcej informacji na stronie: http://www.nanonet.pl/

NOWY KONKURS

W dniu 2 października Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w programie Możliwości w ramach współpracy międzynarodowej. Tytuł konkursu: Współpraca międzynarodowa - projekty typu ERA-NET oraz ERA-NET PLUS. Przewidziany budżet konkursu wynosi 11 mln Euro. Termin składania wniosków mija 12 lutego 2008 roku.

Więcej informacji na stronie: tutaj.


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl