Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 92 z dnia 31 sierpnia 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

NOWY SERWIS INFORMACYJNY POŚWIĘCONY
BADANIOM NAD ENERGIĄ

CORDIS uruchomił nowy serwis informacyjny poświęcony badaniom naukowym nad energią w 7.PR. Serwis zawiera informacje nt. programu roboczego dotyczącego energii i jego celów oraz finansowania projektów związanych z zrównoważonymi źródłami energii i wydajnymi technologiami obniżającymi poziom zanieczyszczeń i zużycia energii.

Na stronie internetowej serwisu można skorzystać z biblioteki posiadającej szeroki zbiór dokumentów, publikacji i biuletynów, aktów prawnych czy prac dotyczących kwestii energii.

W serwisie dostępne są także sekcje: "Events" prezentująca informacje o ważnych wydarzeniach i konferencjach; "Other services" zawiera linki do nowego serwisu pytań "Enquiry Service", do strony grupy IGLO (nieformalna grupa biur łącznikowych w Brukseli ds. badań i rozwoju technologicznego) oraz do miniprzewodnika serwisu CORDIS; "Useful liknks" informująca o badaniach nad energią, inicjatywach politycznych, instytucji i usług UE oraz wiele innych, w tym m.in. link do Międzynarodowej Agencji Energii (IEA).

Nowy serwis dotyczący energii jest dostępny na stronie internetowej:
http://cordis.europa.eu/fp7/energy/home_en.html

WSTĘPNE WYNIKI PIERWSZEGO KONKURSU W ZDROWIU

Komisja Europejska ogłosiła wstępne wyniki pierwszego konkursu w obszarze tematycznym Zdrowie. Na konkurs złożono 893 wnioski projektowe, z łączną liczbą 8044 uczestników.

Z Polski pochodziło 146 uczestników, z czego 21 zespołów znalazło się w projektach przeznaczonych do finansowania. Stopień sukcesu uczestników z Polski wyniósł 14%. Polscy uczestnicy złożyli 10 wniosków, podejmując się roli koordynatorów, niestety żaden z nich nie otrzymał finansowania.

NOC NAUKOWCÓW W POZNANIU

28 września br. w Poznaniu odbędzie się Noc Naukowców, impreza organizowana w ramach ogólnoeuropejskiej akcji Komisji Europejskiej pod nazwą „Researchers” Night”. Koordynatorem projektu jest Politechnika Poznańska, która na realizację przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie ze środków 7. Programu Ramowego UE. Partnerem projektu jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe.

Celem imprezy jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań. Tej Nocy PP i PCSS otworzą dla wszystkich zwiedzających swoje laboratoria, odbędą się pokazy, warsztaty, demonstracje z udziałem publiczności. Naukowcy odejdą od swych poważnych projektów badawczych by bawić się wraz z publicznością, wziąć udział w konkursie na wyobraźnię, stworzyć obraz naukowca i eksperymentów naukowych nowej ery czy zaciekawić najmłodszych widzów.

Imprezy pod hasłem Noc Naukowców odbędą się jednocześnie w większości krajów Unii Europejskiej, w Polsce oprócz Poznania, również w Gliwicach, Krakowie oraz Warszawie. Szczegółowe informacje na temat Nocy Naukowców w Poznaniu można znaleźć na stronie: http://www.nocnaukowcow.pl

PROGRAMY „LUDZIE” i „POMYSŁY”

Sieć Centrów Informacji dla Naukowców w najbliższym czasie planuje serię regionalnych spotkań informacyjnych, adresowaną do indywidualnych naukowców, poszukujących możliwości inwestowania w rozwój kariery naukowej, poprzez udział w projektach 7. Programu Ramowego. Podczas spotkań omawiane będą przede wszystkim: program szczegółowy „Ludzie”, możliwości współpracy ze Wspólnotowym Centrum Badawczym, Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców, Europejska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców oraz drugi program szczegółowy „Pomysły”, dostęp do europejskich infrastruktur badawczych. Omówione zostaną także zagadnienia prawne. Spotkania odbędą się w następujących miastach: Warszawa - 25.09; Olsztyn – 04.10; Gdańsk – 05.10; Lublin – 09.10; Szczecin 16.10 –; Poznań - 17.10; Kraków – 14.11; Wrocław –15.11; Gliwice - 16.11;

Więcej informacji niebawem na stronie http://www.eracareers-poland.gov.pl

WIĘKSZE WSPARCIE BUDŻETOWE DLA SIECI COST W 7.PR.

Europejska Fundacja Nauki (ESF) nadal będzie zarządzać siecią COST (European Cooperation in Science and Technology), która jest jednym z instrumentów wspierania współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych. Dofinansowanie dla COST w 7.PR wyniesie do 210 milionów euro. Dodatkowe, 40 milionów euro zostanie przyznane w przypadku pozytywnej oceny śródokresowej, która zostanie przeprowadzona w 2010r. Z sieci COST korzystają obecnie naukowcy w 35 krajach europejskich. Ich współpraca obejmuje wspólne projekty badawcze wspierane przez fundusze krajowe.

Więcej informacji znajduje się na stronach:
http://www.cost.esf.org/
http://cordis.europa.eu/fp7/coordination/home_en.html

INICJATYWA TECHNOLOGICZNA

Politechnika Poznańska zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełni rolę Punktu Kontaktowego „Inicjatywy Technologicznej” w Wielkopolsce.

Działania Punktu są szczególnie adresowane do jednostek badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorców zainteresowanych komercjalizacją dokonań naukowych. Do zadań Punktu Kontaktowego należy:

  • wyszukiwanie ekspertów do oceny potencjału komercyjnego projektów badawczo-rozwojowych ubiegających się o sfinansowanie/dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa Technologiczna”,
  • dostarczenie do MNiSW informacji służących stworzeniu listy jednostek wspierających, działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką,
  • ocena postępów realizacji poszczególnych projektów,
  • monitorowanie działalności jednostek wspierających,
  • aktywna promocja.

„Inicjatywa Technologiczna” jest podzielona na dwa moduły. Pierwszy adresowany jest do przedsiębiorców i jednostek naukowych zajmujących się innowacyjnymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Drugi moduł przygotowany został z myślą o podmiotach zajmujących się wspieraniem przenoszenia wyników badań do praktyki gospodarczej. W szczególności chodzi o centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, a także firmy zajmujące się brokerstwem technologicznym. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://www.initech.edu.pl

KONKURSY W ICT

W dniach 9 i 10 października br. Krajowy Punkt Kontaktowy w Warszawie organizuje dni informacyjne nt. konkursów w ICT. W najbliższym czasie odbędzie się także szereg imprez międzynarodowych związanych z tematyką ICT. Więcej na ten temat na stronie: http://www.kpk.gov.pl.

Imprezy organizowane są w związku z ogłoszonymi konkursami:

  • W dniu 12 czerwca Komisja Europejska ogłosiła II konkurs (FP7-ICT-2007-2) w priorytecie Technologie informacyjne i komunikacyjne, budżet konkursu wynosi 477 mln €, termin składania wniosków mija 9 października 2007r.
  • W dniu 3 sierpnia 2007r, ogłoszony został wspólny konkurs dla ICT i Bezpieczeństwa dotyczący ochrony kluczowej infrastruktury (FP7-ICT-SEC-2007-1), budżet konkursu wynosi 40 mln €, termin składania wniosków mija 29 listopada 2007r.
    Zakres konkursu:ICT: Szeroka i niezawodna sieć i infrastruktura usługowa – CP, CA, S.A.; Security: Integracja systemów bezpieczeństwa, łączność i interoperacyjność – CP, CA, S.A.
  • III konkurs prawdopodobnie zostanie otwarty w listopadzie/grudniu br. i zamknięty w marcu/kwietniu 2008 r.

Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl