Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 88 z dnia 1 czerwca 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

TWORZENIE BUDŻETU I ZASADY FINANSOWANIA
PROJEKTÓW W 7. PR

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zapraszają na szkolenie pt.: „Tworzenie budżetu projektu w 7.Programie Ramowym. Zasady finansowania projektów w 7. PR”

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 czerwca 2007 r. w godzinach 9.40-13.40 na Akademii Ekonomicznej, przy Al. Niepodległości 10 w Poznaniu.

Szkolenie dotyczy budowania budżetów projektów finansowanych przez 7. Program Ramowy, a także problematyki związanej z prawami własności intelektualnej i jej ochrony w projektach europejskich. Omówione zostaną zasady obliczania kosztów personelu w Programach Ramowych (w świetle ustaleń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Komisją Europejską) oraz zmiany w zasadach finansowania w 7. PR.

Szkolenie poprowadzą Pani Barbara Trammer z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z Warszawy, ekspert w sprawach związanych z finansami w Programach Ramowych UE oraz Pani Marta Kozal, ekspert w sprawach prawnych PR UE.

Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie: www.ppnt.poznan.pl/rpk w dziale Imprezy

KONFERENCJA INAUGURACYJNA WIELKOPOLSKI PORTAL
INNOWACJI I WIEDZY WINNOVA

Poznański Park Naukowo Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu wraz z firmą Smartlink Sp. z o.o. jest organizatorem Konferencji Inauguracyjnej Wielkopolskiego Portalu Innowacji i Wiedzy WINNOVA. Konferencja odbędzie się 4 czerwca 2007r. w salach niebieskiej i zielonej Międzynarodowych Targów Poznańskich (ul.Głogowska 14).

Wielkopolski Portal Innowacji i Wiedzy to regionalne źródło najświeższych informacji o współpracy nauki z biznesem. Kompleksowość zagadnień, liczba baz danych, wyszukiwarki, dwujęzyczność oraz codziennie aktualizowane wydarzenia w kraju i zagranicą to podstawowe atuty Portalu.

Głównym mówcą będzie Jeff Moore, Prezes, Agencja Rozwoju Regionalnego East Midlands, który postawił sobie i regionowi East Midlands ambitne zadanie zajęcia jednego z miejsc w dwudziestce najlepszych regionów w Europie do 2010 roku. Już w 2005 region zajął wysoką 28 pozycją. Jeff Moore opowie o swoich doświadczeniach związanych z budową silnego i konkurencyjnego regionu, a także o znaczeniu innowacji i przedsiębiorczości w gospodarce regionów.

W programie zaplanowano debatę na temat „Promocji regionu, marketingu innowacji – jak skutecznie budować innowacyjny wizerunek regionu”.

Po panelu dyskusyjnym uczestnicy będą mieli możliwość wyboru jednego z dwóch warsztatów.

  • „Finansowania innowacji”. Warsztat ma być okazją do skonfrontowania konkretnych, innowacyjnych pomysłów przedstawicieli przedsiębiorstw z możliwościami ich sfinansowania, w znalezieniu których pomóc mają zaproszeni eksperci.
  • „Region przyjazny innowacjom”. Skierowany do reprezentantów władz samorządowych. Przedstawione zostaną dobre praktyki z zakresu budowy innowacyjnych ośrodków lokalnych. Możliwości dofinansowania podobnych i innych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wielkopolski w okresie 2007-2013

Więcej informacji na stronie: www.winnova.pl

MOŻLIWOŚCI STYPENDIALNE DLA NAUKOWCÓW

Ruszyła seria warsztatów, konferencji, dni informacyjnych dotyczących możliwości stypendialnych dla naukowców. Regionalne Centra Informacji dla Naukowców zapraszają na organizowane przez siebie spotkania:

  • 05.06.2007 r. „Stypendia Marie Curie dla doświadczonych naukowców w 7. PR" - zasady ogólne, przygotowanie wniosku”. Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców, Politechnika Wrocławska, Wrocław
  • 06.06.2007 r. „MOBILNOŚĆ – Indywidualne stypendia zagraniczne dla naukowców”. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów UE, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Kraków
  • 15.06.2007 r. „Stypendia dla naukowców. Krajowe i zagraniczne źródła finansowania”, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców przy Biurze Programów Międzynarodowych Politechniki Szczecińskiej, Szczecin

Szczegółowe informacje na stronie:
www.kpk.gov.pl/imprezy/index.html?a=&p=&mm=6&yy=2007

WSPARCIE DLA BRANŻY MIĘSNEJ.
JAK ZAISTNIEĆ W 7. PR

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii organizuje warsztaty dotyczące pisania wniosków o dofinansowanie do 7. Programu Ramowego dla firm działających w branży mięsnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2007 roku w Pensjonacie Jana Pawła II we Wrocławiu przy ul. św. Idziego 2.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady udziału w 7. Programie Ramowym, wymogi formalne, kryteria oceny, specyfikę na tle innych programów UE oraz „dobre praktyki”.

Przedsiębiorstwa działające w branży mięsnej, które wezmą udział w warsztatach będą miały szansę przyłączenia się do projektu – TECARE, którego zadaniem jest ustanowienie trwałej europejskiej platformy współpracy pomiędzy sferą nauki i przemysłu, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa żywności i w konsekwencji podniesienia konkurencyjności tego sektora w Europie.

Szczegółowe informacje na stronie: www.wctt.pl/events.php?view=359

UZUPEŁNIAJĄCE ZASADY OBLICZANIA KOSZTÓW OSOBOWYCH
W PROJEKTACH PROGRAMÓW RAMOWYCH

W związku ze zgłaszanymi przez sieć punktów kontaktowych wątpliwościami dotyczącymi stosowania przez uczelnie wyższe zasad obliczania kosztów w projektach programów ramowych UE, które zawarte zostały w piśmie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7 września 2006 r., podsekretarz stanu w MNiSW prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski wystosował list wyjaśniający te kwestie.

„Wynagrodzenie uzupełniające pracowników zatrudnionych na stałe w danej instytucji może mieć formę premii dodatkowej lub wynagrodzenia dodatkowego, wynikającego z odrębnej umowy – zlecenia lub o dzieło. Podobna praktyka występuje w przypadku wypłat dodatkowego wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów finansowanych przez sektor prywatny (przemysł).”…

List został opublikowany na stronie:
www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=961&news_id=5088&layout=4&page=text

”POZNAŃ MÓJ BIZNES”

Od kwietnia br. Inkubator Technologiczny PPNT FUAM rozpoczął realizację kolejnej inicjatywy – włączył się w organizację, stworzonego przez firmę „CreativeMedia”, Klub Networkingu ”Poznań mój biznes”.

Networking to budowanie, pielęgnowanie i rozwijanie sieci kontaktów biznesowych. To wprowadzenie w życie zasady, że przez nawiązywanie właściwych znajomości można wypracować wymierne korzyści biznesowe. To wreszcie sztuka prowadzenia biznesu w oparciu o wiarygodność i zaufanie.

Co miesiąc, od ponad roku, podczas półtoragodzinnych śniadań biznesowych przedsiębiorcy wymieniają się wizytówkami, prezentują profil swoich firm i szkolą się pod okiem profesjonalnego trenera. Uczestnictwo w śniadaniach biznesowych to doskonała okazja nawiązania obiecujących kontaktów biznesowych.

Bieżące informacje i terminy spotkań można znaleźć na stronie internetowej www.inqbator.pl

INNOWACYJNA WIELKOPOLSKA – STWÓRZMY ŚRODOWISKO PRZYJAZNE INNOWACJOM!

Od połowy marca bieżącego roku na terenie Wielkopolski odbywają się spotkania konsultacyjne na temat celów strategicznych w zakresie innowacji i rozwoju technologicznego w regionie, w których udział biorą przedstawiciele różnych środowisk: przedsiębiorstw, jednostek B+R, samorządów i instytucji otoczenia biznesu.

Tematyka spotkań warsztatowych obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: poprawa zarządzania innowacyjnego i zarządzania innowacjami w firmie, pobudzanie sektora B+R do świadczenia usług na rzecz regionalnej gospodarki, usługi konsultacyjne w zakresie innowacji, wsparcie klastrów, promocja kultury innowacyjnej, źródła finansowania projektów innowacyjnych. Uczestnicy spotkań zgłaszają też pomysły na projekty innowacyjne do zamieszczenia w Planie Działań na lata 2007-2010.

Spotkania są organizowane w głównych ośrodkach subregionalnych Wielkopolski (Leszno, Konin, Kalisz, Piła i Poznań) w ramach budowania konsensusu wokół wizji „Innowacyjnej Wielkopolski” – projektu koordynowanego przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM.

Wyniki dyskusji warsztatowych w postaci rekomendacji do Regionalnej Strategii Innowacji i Planu Działań zostaną przedstawione na forum Rady ds. Innowacji działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego.

Warsztaty odbędą się 14 czerwca w Pile w Sali Konferencyjnej w Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski lub 20 czerwca w Poznaniu w Inqbatorze Technologicznym Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji UAM.

Szczegółowe informacje na stronie: www.innowacyjna-wielkopolska.pl/ris


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl