Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 87 z dnia 15 maja 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

TWORZENIE BUDŻETU
I ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW W 7. PR.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zapraszają na konferencję pt.: „Tworzenie budżetu projektu w 7.Programie Ramowym. Zasady finansowania projektów w 7. PR”

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 czerwca 2007 r. w godzinach 9.40-13.40 na Akademii Ekonomicznej, Al. Niepodległości 10 w Poznaniu.

Spotkanie dotyczy budowania budżetów projektów finansowanych przez 7. Program Ramowy, a także problematyki związanej z prawami własności intelektualnej i jej ochrony w projektach europejskich.
Omówione zostaną zasady obliczania kosztów personelu w Programach Ramowych (w świetle ustaleń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Komisją Europejską) oraz zmiany w zasadach finansowania w 7. PR.
Szkolenie poprowadzą Pani Barbara Trammer z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z Warszawy, ekspert w sprawach związanych z finansami w Programach Ramowych UE oraz Pani Marta Kozal, ekspert w sprawach prawnych PR UE.

Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk w dziale Imprezy.

7. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TRANSFERU TECHNOLOGII - FORUM KOOPERACYJNE 2007

W dniu 13 czerwca br. Innovation Relay Centre West Poland, Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM po raz kolejny zaprasza na 7. Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii, które odbędzie się podczas, targów MTP „Innowacje-Technologie-Maszyny Polska”

7. Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii, to spotkania biznesowe, które stwarzają możliwość promocji własnych osiągnięć technologicznych oraz poszukiwania rozwiązań technicznych i technologicznych istotnych dla rozwoju przedsiębiorstw. W ramach tej imprezy zorganizowane będą indywidualne spotkania dla zarejestrowanych uczestników oraz udzielona zostanie pomoc podczas spotkań oraz w dalszych negocjacjach prowadzących do zawarcia międzynarodowych umów kooperacyjnych.

Podczas 7. Międzynarodowego Dnia Transferu Technologii istnieje możliwość spotkania z przedstawicielami poniższych branż przemysłowych:

 • elektrotechnika i elektronika w maszynach i urządzeniach,
 • sprzęt pomiarowy,
 • maszyny i urządzenia dla przemysłu,
 • technologie chemiczne.

Oferta skierowana jest do firm, których strategia ukierunkowana jest na nabywanie i korzystanie z nowych technologii, a także do organizacji, przedsiębiorstw, uczelni i instytutów o charakterze innowacyjnym. Jest to okazja do znalezienia partnerów w Europie, zainteresowanych zakupem technologii od polskich oferentów lub dostarczeniem konkretnych rozwiązań technologicznych. Bazując na ścisłej współpracy z kilkoma ośrodkami sieci IRC (Innovation Relay Centres) w Polsce i Europie spodziewany jest udział podmiotów gospodarczych z Polski i z zagranicy.

Więcej informacji na stronie: http://www.irc-westpoland.org.pl/tt

KONFERENCJA INAUGURACYJNA
WIELKOPOLSKI PORTAL INNOWACJI I WIEDZY WINNOVA

Poznański Park Naukowo Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu wraz z firmą Smartlink Sp. z o.o. jest organizatorem Konferencji Inauguracyjnej Wielkopolskiego Portalu Innowacji i Wiedzy WINNOVA.
Konferencja odbędzie się 4 czerwca 2007r. w salach niebieskiej i zielonej Międzynarodowych Targów Poznańskich (ul. Głogowska 14).

Wielkopolski Portal Innowacji i Wiedzy to regionalne źródło najświeższych informacji o współpracy nauki z biznesem. Kompleksowość zagadnień, liczba baz danych, wyszukiwarki, dwujęzyczność oraz codziennie aktualizowane wydarzenia w kraju i zagranicą to podstawowe atuty Portalu.

Głównym mówcą będzie Jeff Moore, Prezes, Agencja Rozwoju Regionalnego East Midlands, który postawił sobie i regionowi East Midlands ambitne zadanie zajęcia jednego z miejsc w dwudziestce najlepszych regionów w Europie do 2010 roku. Już w 2005 region zajął wysoką 28 pozycją. Jeff Moore opowie o swoich doświadczeniach związanych z budową silnego i konkurencyjnego regionu, a także o znaczeniu innowacji i przedsiębiorczości w gospodarce regionów.

W programie zaplanowano debatę na temat „Promocji regionu, marketingu innowacji – jak skutecznie budować innowacyjny wizerunek regionu”.

Po panelu dyskusyjnym uczestnicy będą mieli możliwość wyboru jednego z dwóch warsztatów.

 • „Finansowania innowacji”. Warsztat ma być okazją do skonfrontowania konkretnych, innowacyjnych pomysłów przedstawicieli przedsiębiorstw z możliwościami ich sfinansowania, w znalezieniu których pomóc mają zaproszeni eksperci.
 • „Region przyjazny innowacjom”. Skierowany do reprezentantów władz samorządowych. Przedstawione zostaną dobre praktyki z zakresu budowy innowacyjnych ośrodków lokalnych. Możliwości dofinansowania podobnych i innych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wielkopolski w okresie 2007-2013

Więcej informacji na stronie: www.winnova.pl

KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH ERA-NET ACENET

W dniu 11 maja 2007 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach ERA-NET ACENET (badania w dziedzinie katalizy stosowanej).

Procedura europejska obejmuje harmonogram składania wniosków:

 • Do 2 lipca 2007 r., do godz. 12:00 – składanie wniosków wstępnych tzw. pre-proposals. Wnioski powinny zostać sporządzone na formularzu zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej ERA-NET ACENET- www.acenet.net.
 • Do 14 grudnia 2007 r. , do godz. 12:00 – składanie wniosków właściwych, tzw. full proposals. Wnioski powinny zostać sporządzone zgodnie z wytycznymi Sekretariatu wspólnego konkursu i powinny być przesłane do tegoż Sekretariatu. Formularz i wytyczne znajdują się na stronie internetowej ERA-NET ACENET.
 • marzec 2008 r. – decyzja konsorcjum o selekcji projektów, które powinny być finansowane.

Procedura polska:
Krajowym instrumentem finansowania udziału polskich zespołów badawczych we wspólnym konkursie w ramach ERANET ACENET są projekty badawcze specjalne. Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektów badawczych specjalnych reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dn. 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę

Termin składania wniosków upływa 31 listopada 2007 r. Ostateczna decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwietniu 2008 r.

Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.acenet.net
oraz e-mail: ncswiatk@cyf-kr.edu.pl

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Dnia 9 maja 2007 r. Sejm przyjął ustawę o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Centrum ma być instytucją zarządzającą projektami badawczymi w strategicznych dla Polski dziedzinach. Sejm znowelizował też ustawę o zasadach finansowania nauki, m.in. po to, aby NCBR mogło dostawać fundusze z budżetu państwa.

NCBR ma zarządzać środkami z budżetu państwa przeznaczonymi na aplikacyjne badania w nowatorskich dziedzinach, takich jak energetyka czy biotechnologia. Jego zadaniem będzie też wdrażanie nowych technologii do przemysłu. Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 1 lipca br.

Centrum będzie miało do dyspozycji ok 10 proc. środków z budżetu, którym dysponuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto, NCBR będzie też oficjalnym partnerem dla zagranicznych instytucji, z którymi będzie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na realizację projektów badawczych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa:
http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead09&news_cat_id=13&news_id=5041&layout=6&page=text

KAPITAŁ DLA INNOWACJI SZANSĄ DLA
NOWATORSKICH POMYSŁÓW

Ministerstwo Gospodarki informuje, iż ponad 300 mln euro wyniesie wsparcie przeznaczone na zakładanie innowacyjnych przedsiębiorstw oraz stworzenie szerszego dostępu do zewnętrznych źródeł ich finansowania. Środki te będzie można wykorzystać w ramach Priorytetu 3 - „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Za jego realizację będzie odpowiedzialne Ministerstwo Gospodarki.

O bezzwrotne wsparcie będą mogły ubiegać się fundusze kapitałowe, instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, w tym centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, inkubatory, parki naukowo-technologiczne czy tzw. aniołowie biznesu (indywidualni inwestorzy lokujący kapitał w nowo powstających firmach). Dofinansowanie będą mogły otrzymać też małe i średnie firmy oraz organizacje przedsiębiorców i pracodawców.

„Kapitał dla innowacji” ma umożliwić m. in. powstawanie innowacyjnych przedsięwzięć, które nie zaistniałyby bez wsparcia kapitałowego.

„Kapitał dla innowacji” zakłada wsparcie przedsiębiorców poszukujących finansowania dla innowacyjnych przedsięwzięć.

Priorytet podzielony jest na 3 uzupełniające się działania:

 • Inicjowanie działalności innowacyjnej (w postaci dotacji na selekcję najlepszych projektów oraz na objęcie udziałów w tworzonym przedsiębiorstwie),
 • Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (poprzez dokapitalizowanie funduszy),
 • Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w małe i średnie firmy (głównie poprzez działania informacyjne i doradcze oraz projekty pomagające kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami).

Ministerstwo Gospodarki prognozuje, że realizacja Priorytetu 3 przyczyni się do powstania systemu zewnętrznego finansowania działalności innowacyjnej. Dzięki systemowi będzie możliwe zwiększenie inwestycji kapitałowych w przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i liczby podmiotów oferujących zewnętrzne wsparcie finansowe dla firm. Tym samym wzrośnie liczba innowacyjnych przedsiębiorstw i poziom kapitału prywatnego zainwestowanego w MŚP.

Więcej informacji na stronie:
http://www.mgip.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/kapital+innowac+szansa+nowatorskie.htm

"GUIDE TO FINANCIAL ISSUES" DLA PROJEKTÓW 7.PR

Komisja Europejska opublikowała wersję roboczą "Guide to Financial Issues" dla projektów 7.PR. "Guide to Financial Issues" to poradnik opracowany przez KE, którego celem jest pomoc w zrozumieniu i interpretacji finansowych zasad 7. Programu Ramowego zawartych w Model Grant Agreement.

Więcej informacji na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

IDEAS: 9167 WNIOSKOW O ERC STARTING GRANTS

Komisja Europejska ogłosiła, iż po zamknięciu pierwszego konkursu dla „Starting Grants” w Programie IDEAS, wpłynęło 9167 wniosków. European Research Council zapewnia, że pierwszy etap oceny wniosków zakończy się w lipcu br. Na stronie udostępniono także listę wszystkich ewaluatorów.

Więcej informacji na stronie http://erc.europa.eu/index.cfm


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl