Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 86 z dnia 30 kwietnia 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

KONFERENCJA: „ROZWÓJ INNOWACYJNYCH FIRM
A WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wraz z Lokalnym Punktem Kontaktowym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, zapraszają na konferencję pt.: „Rozwój innowacyjnych firm a wykorzystanie funduszy europejskich”. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 maja 2007 r. w godzinach 9.30-14.30 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Wieniawskiego 17-19 w Poznaniu.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorstw, które inwestując w swój rozwój, chcą skorzystać z funduszy europejskich.

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta, jaką dla małych i średnich przedsiębiorstw ma 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, który daje wiele możliwości na rozwój i dofinansowanie prowadzenia badań w przedsiębiorstwach.

Firmy mogą również skorzystać z oferty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego, Kapitał Ludzki 2007-2013, co również zostanie omówione podczas konferencji. O tym gdzie można szukać pomocy w pozyskaniu partnerów biznesowych w Europie, opowie przedstawiciel Ośrodka Przekazu Innowacji IRC West Poland.

W spotkaniu wezmą także udział przedsiębiorcy, korzystający z dofinansowania ze środków europejskich, którzy podzielą się własnymi doświadczeniami w tym zakresie. Ponadto w gronie prelegentów znajdą się eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, mający doświadczenie oraz wiedzę w wykorzystaniu funduszy europejskich, w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie: www.ppnt.poznan.pl/rpk w dziale Imprezy

XVIII KONFERENCJA SOOIPP
NAUKA - INNOWACJE – GOSPODARKA

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce już po raz osiemnasty zaprasza na doroczną konferencję, tym razem współorganizowaną

z Toruńskim Parkiem Technologicznym. Konferencja „Nauka - Innowacje – Gospodarka”. Rola Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości” odbędzie się w dniach 10-12 maja br. w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego.

Podczas spotkania, podsumowana zostanie dotychczasowa działalność Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, ich doświadczenia oraz metody i formy działania. Fundusze krajowe i europejskie w latach 2007 - 2013 stwarzają niespotykane wcześniej możliwości, o których będzie mowa podczas konferencji. Zaplanowano kilka sesji dotyczących m.in.: miejsca dla instytucji otoczenia biznesu w okresie programowania 2007-2013, roli instytucji rządowych i samorządowych we wdrażaniu NSRO oraz budowy biegunów wiedzy w regionach - lokalnych obszarów szybkiego wzrostu. W programie przewidziano także sesje równoległe, skupiające się wokół tematyki Parków i Inkubatorów Technologicznych, Parków Przemysłowych, Inkubatorów Przedsiębiorczości i Instytucji Rynku Pracy, Centrów Transferu Technologii oraz Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

W dniu 10 maja w ramach szkoleń przedkonferencyjnych istnieje możliwość wzięcia udziału w proponowanych warsztatach z zakresu:

 1. Zarządzanie Inkubatorem Technologicznym. Podstawowe problemy, sukcesy i porażki czyli...od teorii do praktyki.
 2. Badania, rozwój technologii, przedsiębiorczość i innowacje w programach operacyjnych funduszy strukturalnych – praktyczne aspekty przygotowania projektów
 3. Nowoczesne metody zarządzania regionem – benchmarking
 4. Metody kreatywnego pobudzania innowacyjności

Szczegółowy program konferencji i poszczególnych szkoleń oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronach: http://www.sooipp.org.pl, http://www.technopark.org.pl

WARSZTATY SZKOLENIOWE - WZMACNIANIE OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii i Biuro ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej Politechniki Wrocławskiej oraz Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej i Duński Urząd Patentowy (The Danish Patent and Trademark Office) serdecznie zapraszają na seminarium i warsztaty poświęcone ochronie praw własności intelektualnej, które odbędą się w dniach 30-3 maja br.

Wykładowcami podczas części seminaryjnej będą specjaliści z Duńskiego Urzędu Patentowego i Urzędu Patentowego RP. Tematyka obejmie szeroki zakres zagadnień dotyczących ochrony patentowej, praw autorskich, znaków towarowych i innymi, w Świetle aktualnych regulacji międzynarodowych.

Podczas warsztatów przybliżona zostanie tematyka patentowych baz danych oraz badań patentowych prowadzonych min. w oparciu o ich przeszukiwanie. Uczestnicy będą mieli możliwość zgłaszania interesujących ich tematów do przeszukania w bazie danych. Warsztaty kierowane są do naukowców, wynalazców, inżynierów i pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych oraz funkcjonariuszy policji, straży granicznej i służb celnych a także pracowników administracji publicznej i samorządowej.

Seminarium odbędzie się we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
Więcej informacji http://www.wctt.pl/events.php?view=357

NOWY KONKURS W 7. PR - NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE

W ramach programu szczegółowego Możliwości w priorytecie Nauka w Społeczeństwie, Komisja Europejska w dniu 13 kwietnia ogłosiła kolejny konkurs, jego zakres to nagrody Kartezjusza za transnarodowe projekty współpracy w badaniach i komunikowanie nauki. Termin zamknięcia konkursu przypada na 17 czerwca br. o godz. 17.00 czasu brukselskiego. Budżet konkursu to 1,675 mln EUR. Projekty można składać w ramach akcji wspierających CSA, gdzie wymagana jest co najmniej jedna uprawniona jednostka.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.InputCapacitiesDetailsCallPage&CALL_ID=48

WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW

Informujemy, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił II edycję programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców". Program ma na celu wsparcie udziału polskich naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Program kierowany jest dla naukowców:

 • będących obywatelami polskimi,
 • którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem wniosku (do ww. okresu nie wlicza się czasu trwania urlopów macierzyńskich),
 • zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych,
 • którzy nie uczestniczyli w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku w zagranicznym: stażu, stypendium naukowym czy projekcie badawczym trwającym dłużej niż 6 miesięcy.

Wsparcie mogą otrzymać osoby biorące udział w projektach, których tematyka należy do jednego z priorytetowych kierunków badań określonych w strategicznych obszarach badawczych Krajowego Programu Ramowego: Państwo i społeczeństwo, Nowe materiały i technologie, Technologie informacyjne, Energia i jej zasoby.

W ramach programu przyznawane są środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków uczestnika programu, biorącego udział w projekcie realizowanym w zagranicznym ośrodku naukowym.

Wniosek o przyznanie środków na uczestnictwo w programie może zostać złożony przez jednostkę naukową, w której zatrudniony jest naukowiec. Wnioski można składać do dnia 30 czerwca 2007 r. w Departamencie Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead09&news_cat_id=13&news_id=4872&layout=6&page=text

PROGRAM INTELIGENTNA ENERGIA – EUROPA
KONKURS ORAZ DZIEŃ INFORMACYJNY

Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii ogłosiła konkurs na rok 2007 w ramach programu "Inteligentna Energia - Europa". Celem programu jest zapewnienie Europie pewnej, zrównoważonej i konkurencyjnej cenowo energii poprzez:

 • działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych;
 • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii;
 • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Internetowy formularz zapytania dostępny jest pod adresem:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronach internetowych:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/pl/oj/2007/c_086/c_08620070420pl00210021.pdf http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

Termin składania wniosków upływa 28 września 2007 r.

W związku z ogłoszonym konkursem Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A organizuje Dzień Informacyjny wspólnotowego programu "Inteligentna Energia - Europa (IEE)", promującego efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii. Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat programu:

 • warunków uczestnictwa, zakresu tematycznego oraz priorytetów,
 • zasad finansowania,
 • zasad wypełniania wniosków.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w Warszawie. Gościem spotkania będzie pan Krzysztof Gierulski z Agencji Wykonawczej programu IEE.

Więcej informacji na stronie: http://www.kape.gov.pl/PL/index.phtml


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl