Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 85 z dnia 18 kwietnia 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

SZKOLENIE pt. „PROJEKTY INDYWIDUALNE W RAMACH PROGRAMU PEOPLE
JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK?”

Krajowy Punkt Kontaktowy w dniu 8 maja, organizuje szkolenie nt. projektów indywidualnych w ramach programu PEOPLE. Szkolenie adresowane jest do doświadczonych naukowców zainteresowanych uzupełnianiem lub uzyskiwaniem nowych umiejętności i kompetencji w ramach 1-3 letnich indywidualnych projektów badawczo-szkoleniowych realizowanych zagranicą w ramach poniższych typów stypendiów:

  • Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) – stypendia europejskie,
  • International, Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) – stypendia wyjazdowe poza Europę,
  • mechanizmy reintegracyjne

Wiedzą praktyczną dotyczącą aspektów pisania wniosków i zasad finansowania, dzielić się będą eksperci z Krajowego punktu Kontaktowego.

Program spotkania oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie:
http://www.kpk.gov.pl/imprezy/i.html?id=2643

KONFERENCJA NA TEMAT KART DZIAŁAŃ PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Związek Rzemiosła Polskiego oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu są organizatorami Konferencji Konsultacyjnej dotyczącej Kart Działań stanowiących uszczegółowienie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2007r. w Poznaniu, w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, przy Al. Niepodległości 2.

Konferencja jest częścią cyklu spotkań realizowanych w ramach konsultacji społeczno-gospodarczych. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną Karty Działań dla poszczególnych osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obejmują one miedzy innymi opis systemu wdrażania, wykaz Instytucji Wdrążających, opisy poszczególnych działań (np. typy projektów podlegających wsparciu, typy beneficjentów, podstawowe kryteria wyboru projektów, poziomy dofinansowania). Podczas konferencji omówione zostaną możliwości uzyskania wsparcia w ramach PO IG – kierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: /22/5044223
lub email: nzn@zrp.pl, bogumila.frackowiak@irpoznan.com.pl

KONFERENCJA pt.: „FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA UCZELNI WYŻSZYCH w latach 2007 – 2013”

Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW, we współpracy z Lokalnym Punktem Kontaktowym ds. Programów Ramowych przy SGGW, w dniu 8 maja br. w Warszawie, organizuje konferencję pt. „FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA UCZELNI WYŻSZYCH W LATACH 2007 – 2013”, pod patronatem prof. dr hab. Tomasza Boreckiego, Rektora SGGW, z udziałem wybitnych przedstawicieli instytucji państwowych i samorządu województwa mazowieckiego.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego dążąc do pełnego wykorzystania swojego obecnego potencjału oraz sprostania wymaganiom nadchodzących lat wobec uczelni wyższych, podejmuje zadania wynikające z możliwości, jakie stwarza nowy okres finansowania ze środków unijnych w latach 2007 – 2013. Konferencja ma charakter informacyjny w szczególności dla kadry zarządzającej uczelnią.
Więcej informacji na stronie http://www.cobis.sggw.pl/

NOWY PORTAL INFORMACYJNY DLA MŚP

Komisja Europejska (DG Enterprise and Industry - DG do spraw Przedsiębiorstw i Przemysłu) uruchomiła nowy portal internetowy skierowany do środowiska przedsiębiorców: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htm

Na stronie zgromadzone są informacje dotyczące ustawodawstwa europejskiego, polityk europejskich, różnorakie raporty, a także informacje na temat wszystkich dostępnych programów i inicjatyw skierowanych do firm. W chwili obecnej informacje dostępne są jedynie w dwóch językach - angielskim i niemieckim.

MODEL „GRANT AGREEMENT”

Komisja Europejska na stronach CORDISu opublikowała Model Grant Agreement, który będzie używany w projektach realizowanych w ramach 7.PR. Umowa między partnerami projektu obowiązuje dla programów Współpraca i Możliwości. Zawiera główny tekst oraz kilka aneksów. Dodatkowo na stronie znajdują się dokumenty dla programów Ludzie i Pomysły.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html

KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH ERA-NET CHEMISTRY ORAZ NA PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH ERA-NET MATERA

Informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach ERA-NET CHEMISTRY (badania w dziedzinie chemii podstawowej i stosowanej) oraz międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach ERA-NET MATERA (badania w dziedzinie inżynierii materiałowej).

PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH ERA-NET CHEMISTRY

Procedura europejska:

Do 1 czerwca 2007 r. – składanie wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals). Wnioski powinny zawierać krótki opis projektu oraz informacje o konsorcjum.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej ERA-NET CHEMISTRY: http://www.erachemistry.net.
Do 14 września 2007 r. – składanie wniosków właściwych (tzw. full-proposals). Wnioski powinny zostać sporządzone na formularzu i zgodnie z wytycznymi Sekretariatu konkursu, oraz przesłane do tegoż Sekretariatu. Formularz i wytyczne także znajdują się na stronie internetowej ERA-NET CHEMISTRY.
Grudzień 2007 r. – decyzja o finansowaniu projektu, w przypadku Polski podejmowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z krajowymi procedurami.

Procedura krajowa:
Krajowym instrumentem finansowania udziału polskich zespołów badawczych we wspólnym konkursie w ramach ERANET CHEMISTRY są projekty badawcze specjalne. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2007 r.
Formularz wniosku (załącznik do w/w Rozporządzenia) zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa: http://www.mnisw.gov.pl.

Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.erachemistry.net/

PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH ERA-NET MATERA

Obszary konkursowe: bio-energia, biopaliwa, spalanie odpadów, ogniwa paliwowe, energia słoneczna, energia wiatrowa, pływowa, energia geotermalna.

Procedura europejska:
Grudzień 2007 r. – decyzja o finansowaniu projektu, w przypadku Polski podejmowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z krajowymi procedurami.

Procedura polska:
Krajowym instrumentem finansowania udziału polskich zespołów badawczych we wspólnym konkursie w ramach ERA-NET MATERA są projekty badawcze specjalne. Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektów badawczych specjalnych reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dn. 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.
Termin składania wniosków upływa 19 maja 2007 r. Formularz wniosku (załącznik do w/w Rozporządzenia) zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa: http://www.mnisw.gov.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.matera.fi.


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl