Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 84 z dnia 4 kwietnia 2007

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Seminarium „Stypendia UE i nie tylko.
Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów”

Wyjazd stypendialny jest niezbędnym etapem kariery każdego młodego naukowca, stanowi doskonałą pomoc w zbieraniu materiałów do pracy doktorskiej czy też habilitacyjnej, daje także możliwość rozwoju kontaktów zarówno osobistych, jak i naukowych. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej wraz z Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców z Poznania oraz Punktem Kontaktowym na Uniwersytecie Medycznym, starając się jak najszerzej rozpropagować możliwości uzyskania dofinansowania badań dla młodych naukowców i doktorantów, organizuje seminarium nt. „Stypendia UE i nie tylko. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów”.

Spotkanie odbędzie się 17 kwietnia (wtorek) ,o godz. 9.30 – 14.3o w Akademii Medycznej, sala im. H. Święcickiego (GPSK AM), ul. Polna 33, wejście od Jackowskiego, Poznań. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie kierowane jest dla wszystkich doktorantów z uczelni i instytutów badawczych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta dla tych, którzy mimo krótkiego doświadczenia badawczego także mogą skorzystać z ciekawych ofert stypendialnych zarówno na wyjazdy, jak i na prowadzenie badań.

Omówione zostaną możliwości uzyskania stypendium w ramach: systemu stypendialnego Marie-Curie, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ponadto przedstawione zostaną oferty innych organizacji, w których można ubiegać się o grant, min.: British Council, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta czy stypendia L’oreal.

Formularz zgłoszenia orz szczegółowy program szkolenia znajdują się na stronie: www.ppnt.poznan.pl/rpk w dziale Imprezy.

Seminarium „Jak napisać dobry projekt w 7. Programie Ramowym?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Unii Europejskiej stara się jak najszerzej rozpropagować możliwości uzyskania dofinansowania badań oraz innych działań w ramach 7. Programu Ramowego UE. Wraz z Punktem Kontaktowym przy Instytucie Logistyki i Magazynowania zapraszamy na spotkanie pt.: „Jak napisać dobry projekt w 7. Programie Ramowym”.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia br.(czwartek), o godz. 9.30 – 13.30, Sala 309, w Instytucie Logistyki i Magazynowania, wejście „B” od ul. Szyperskiej, Poznań.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną zasady tworzenia wniosku projektowego na konkursy ogłaszane w 7. Programie Ramowym. Zaproszeni eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego szczegółowo omówią punkty wniosku związane z: naukowym i technologicznym celem projektu, wdrażaniem oraz wpływem projektu. Na poszczególnych etapach tworzenia wniosku a także jego realizacji skupią się eksperci – koordynatorzy projektów zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Ważnym punktem seminarium będzie omówienie praktycznych wskazówek dotyczących: przełożenia pomysłu na dobry projekt, fazy negocjacyjnej z KE po pozytywnej fazie ewaluacji wniosku a także doświadczeń z realizacji projektu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie: www.ppnt.poznan.pl/rpk w dziale Imprezy

Elektroniczny System Składania Wniosków
EPSS dla konkursów w 7.PR

W związku z otwartymi konkursami na składanie projektów w 7.PR Komisja Europejska uruchomiła Elektroniczny System Składania Wniosków – EPSS. System umożliwia bezpieczne przygotowanie i złożenie wniosku bez konieczności ściągania programu na komputer osobisty.

Aktualnie EPSS jest aktywny dla konkursów w Programach: „Współpraca” – w wybranych priorytetach tematycznych, „Ludziach”, „Pomysłach”, a także w Programie „Możliwości” w obszarach Potencjał Badawczy oraz Regiony Wiedzy. Szczegóły dotyczące dostępnych konkursów zamieszczone zostały na stronie CORDISu pod adresem: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Kwartalnik InQbatora

Informujemy, iż w marcu ukazał się pierwszy numer kwartalnika IQ – pisma stworzonego przez zespół Inkubatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – skierowanego do przedsiębiorców, władz regionalnych i lokalnych, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli sektora badawczo-rozwojowego oraz środowiska akademickiego.

W IQ proponuje się czytelnikom informacje na temat inicjatyw dotyczących innowacyjnej przedsiębiorczości, realizowanych w Poznaniu i Wielkopolsce oraz podobnych działań wdrażanych w kraju i Europie. Pojawiła się stała rubryka poświęcona funduszom europejskim oraz możliwościom ich pozyskania.

IQ ma się stać płaszczyzną wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym a lokalnym biznesem, a przez to przyczyniał się do wspierania rozwoju regionalnego i ułatwiał rozwój kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami innowacji. Osoby zainteresowane publikacją mogą się z nią zapoznać na stronie internetowej:
http://www.inqbator.pl/

Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej
Lista oficerów naukowych

Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Badań i Rozwoju „Żywność, rolnictwo i rybołówstwo, biotechnologia” po raz pierwszy w historii programów ramowych opublikowała listę oficerów naukowych wraz z adresami mailowymi, odpowiedzialnych za poszczególne tematy z programu pracy do 1 konkursu. Informacja ta umożliwia i ułatwia bezpośredni kontakt z Komisją wszystkim koordynatorom przygotowującym i piszącym wnioski do 1 konkursu. Lista dostępna jest pod adresem internetowym:
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/food-contacts_en.html

Program EIRBUS
Nowy konkurs dla uczelni

Europejski Bank Inwestycyjny opublikował zaproszenie do składania wniosków w związku z programem EIRBUS w ramach wspólnej inicjatywy EBI i uniwersytetów na rzecz badań naukowych. EIBURS to program sponsorowania uniwersyteckich badań naukowych. EIBURS jest źródłem grantów dla uniwersyteckich ośrodków badawczych zajmujących się kwestiami, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania Banku. Granty EBI, w wysokości do 100 000 euro na rok przez okres trzech lat, są przyznawane w drodze konkursu zainteresowanym wydziałom uniwersyteckim lub ośrodkom badawczym powiązanym z uniwersytetami w państwach członkowskich UE, krajach kandydujących lub przystępujących, o uznanej renomie w dziedzinach wybranych przez EBI.

EIBURS pozwala beneficjentom na prowadzenie dodatkowej działalności obok tej, którą zazwyczaj prowadzą w wybranych dziedzinach badawczych. W roku akademickim 2007/2008 dwa nowe kierunki badań w ramach programu EIBURS to:

  • inwestycje publiczne w obliczu restrykcji budżetowych w nowych państwach członkowskich UE,
  • wycena umów sekurytyzacji.

Termin składania wniosków upływa 21 maja 2007r.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.eib.org/universities

Nowy portal WRPO i ZPORR

Powstał nowy portal Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego www.wrpo.wielkopolskie.pl. Portal przedstawia aktualne akty prawne dotyczące polityki regionalnej, zarówno unijne jak i krajowe, a także wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO. Będzie on również informował o konkursach o naborze projektów oraz publikował listy beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Portal ma stanowić wielostronne forum wymiany informacji bliskie beneficjentom oraz wszystkim tym, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania ze środków WRPO na realizację projektów.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl

 


Opracowanie:
Izabela Stelmaszewska
e-mail: is@ppnt.poznan.pl