Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 75 z dnia 15 listopada 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Konkurs na propozycje projektowe z dziedziny
transportu i ochrony środowiska
w 7. Programie Ramowym UE.

Konsorcjum projektu TranSMEs, realizowanego w ramach 6. Programu Ramowego UE, ogłasza konkurs na nabór propozycji projektowych z dziedziny transportu i ochrony środowiska.
Konkurs skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, uczelni oraz organizacji pozarządowych z Polski.

Przy ocenie będą brane pod uwagę m.in.:

  • Innowacyjność pomysłu;
  • Znaczenie problemów technologicznych poruszanych we wniosku;
  • Odniesienie do europejskiej polityki przemysłowo-badawczej;
  • Zaangażowanie partnerów zagranicznych reprezentujących sektor prywatny i/lub publiczny.

W wyniku konkursu wyłonione zostaną najlepsze propozycje projektowe po jednym z sektora transportu i ochrony środowiska.
Zwycięzcy otrzymają wsparcie Ekspertów z instytucji krajów członkowskich UE, przy tworzeniu dobrego międzynarodowego konsorcjum oraz przy pisaniu właściwego wniosku na konkursy ogłoszone przez Komisję Europejską w 7. Programie Ramowym UE.

Termin nadsyłania propozycji projektowych mija 31 grudnia 2006r.
Formularz wniosku oraz przewodnik z wytycznymi znajdują się na stronie: www.transmes.net

Przetarg na oferty dotyczące: rozwijania i upowszechniania
metody benchlearningu

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej ogłosiła przetarg na oferty, dotyczące świadczenia usług dalszego rozwijania, wzmacniania i upowszechniania metody benchlearningu. Celem niniejszego przetargu jest podpisanie umowy ramowej o benchlearning. Umowa ramowa umożliwi zawarcie kilku umów szczegółowych dotyczących poszczególnych zadań.

Pierwsza z nich będzie dotyczyć benchlearningu w sferze elektronicznej administracji. Celem umowy ramowej o benchlearning jest promowanie i stymulowanie doświadczeń w tej dziedzinie oraz zestrojenie tych doświadczeń ze wspólnotowymi pracami w dziedzinie benchmarkingu (porównania z wzorcem). Dziedziną, w której przewidywane jest prowadzenie działań, jest elektroniczna administracja, a następnie - korzystając ze zdobytych w ten sposób doświadczeń - e-zdrowie i e-integracja.

Termin składania wniosków o dokumentację przetargową do dnia 4.12.2006 r. Termin składania dokumentów przetargowych do dnia 11.12.2006 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223511-2006:TEXT:PL:HTML

Konkurs na „Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego
Funduszu Społecznego”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na realizację przedsięwzięcia "Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 3.2 schemat b.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zadań Ośrodków należeć będzie między innymi: zwiększenie gotowości i umiejętności potencjalnych projektodawców do udziału w procesie wdrażania EFS; aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS; wsparcie na etapie „dojrzewania” projektu; poszerzanie wiedzy i pogłębianie umiejętności związanych z wdrażaniem

W wyniku konkursu ma powstać 49 Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych EFS.
Wartość jednego przedsięwzięcia nie może być wyższa niż 600 000 złotych.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie styczeń 2007r. - grudzień 2007r.
Warunkiem podpisania umów o udzielenie wsparcia jest wcześniejsze zatwierdzenie Planu działania PARP.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji upływa 4 grudnia 2006 r. o godz. 16.00. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w dokumentacji konkursowej.
Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie:
http://bip.parp.gov.pl/bipparp/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=69&layout=1

Ogłoszenie MNiSzW o konkursie na projekty zamawiane
POL-POSTDOC III

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na realizację projektów zamawianych PBZ/MNiSW/07/2006 pt. "POL-POSTDOC III - Projekty badawcze przygotowane i realizowane przez osoby po doktoracie"

Preferowane będą projekty, których zakres tematyczny obejmuje priorytetowe kierunki badań określone w Krajowym Programie Ramowym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Informatyzacji z 2005 r. Nr 10, poz. 47. Finansowanie projektów może być przeprowadzone w ramach środków budżetowych na naukę lub w ramach środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Okres realizacji projektu: 36 m-cy

Ofertę może złożyć jednostka naukowa planująca zatrudnienie w roli kierownika projektu osoby po doktoracie. Osoba ta zatrudniona będzie we wnioskującej jednostce po uzyskaniu finansowania projektu na podstawie umowy o pracę.
Jednostka naukowa składająca ofertę nie może być tą samą jednostką, w której zatrudniona jest lub była osoba po doktoracie, w której odbywała ona studia doktoranckie, lub w której jest zatrudniony promotor pracy doktorskiej.
Preferowani będą kierownicy projektów, którzy nie przekraczają wieku 35 lat w roku złożenia wniosku, którzy uzyskali stopień doktora nie więcej niż 4 lata przed rokiem złożenia wniosku i którzy starają się o realizację projektu w jednostce oferującej możliwości rozwoju warsztatu naukowego i zawodowego kierownika.
Jednostka wnioskująca zapewnia podstawową infrastrukturę do realizacji badań.

Wnioski należy składać w terminie do 15 stycznia 2007 roku.
Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.mnisw.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=894&news_id=4187&layout=2&page=text

Dzień Informacyjny p.t. „UNIA WSPIERA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.
Europejskie projekty drogą do rozwoju Twojej firmy !”

Poznański Park Naukowo - Technologiczny zaprasza na Dzień Informacyjny p.t.:

UNIA WSPIERA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.
Europejskie projekty drogą do rozwoju Twojej firmy !”

Konferencja odbędzie się 23 listopada 2006r. (czwartek), o godz. 10.00 – 13.15., w Pawilonie 14A, I piętro – na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO.
Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z możliwościami jakie daje 7. Program Ramowy, jak stworzyć dobre konsorcjum oraz jak powinien wyglądać dobry wniosek złożony do Komisji Europejskiej.

W projektach ramowych od lat uczestniczą przedsiębiorstwa, jednostki badawcze, jednostki publiczne oraz organizacje non-profit.
Jednym z priorytetów jest uczestnictwo małych i średnich przedsiębiorstw. Znaczną część budżetu przewidziano dla małych i średnich przedsiębiorstw uważanych za siłę napędową postępu technologicznego.
Stąd wynika życzliwe nastawienie członków Komisji Europejskiej do projektów z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw. A ponieważ oprócz życzliwości Komisja Europejska przewiduje również pomoc finansową, warto się zastanowić nad wykorzystaniem swoich szans.
Chcemy, aby możliwości, jakie dają Programy Ramowe, a szczególnie nadchodzący 7. Program Ramowy były również wykorzystane przez polskie firmy i instytuty, dlatego serdecznie zapraszamy na dzień informacyjny.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wejściówki na targi, materiały konferencyjne oraz poczęstunek.
Program konferencji oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie: http://www.transmes.net

Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania
cudzoziemców w Polsce

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców w Poznaniu we współpracy z Lokalnym Punktem Kontaktowym PR przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN zaprasza na szkolenie pt. Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 listopada 2006 r. od godz. 10.00, w sali 311 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzą przedstawiciele z Krajowego Punktu Kontaktowego PR UE, Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Szkolenie to organizowane jest w związku z coraz większą liczbą naukowców zagranicznych, podejmujących pracę naukową lub przyjeżdżających na stypendium do uczelni naszego regionu. Wraz z ich przybyciem pojawia się wiele pytań dotyczących formalności niezbędnych przy ich zatrudnianiu, zgłaszaniu do ubezpieczenia i odprowadzaniu podatku. Spotkanie ze specjalistami, zajmującymi się na co dzień podobnymi zagadnieniami, pomoże Państwu uporządkować i pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Szkolenie jest skierowane do pracowników uczelni bezpośrednio związanych z przyjmowaniem i zatrudnianiem obcokrajowców tj. działy kadr, kwestury, działy współpracy z zagranicą, itp. Szkoleniem powinni być zainteresowani także naukowcy, którzy są w trakcie realizacji projektów, w których planowany jest przyjazd na stypendium osób z zagranicy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszenia wkrótce będą dostępne na stronie
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Szkolenie pt. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością
w instytucjach otoczenia biznesu”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw do uczestnictwa w spotkaniach pt. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością w instytucjach otoczenia biznesu”.

Zajęcia skierowane są do przedstawicieli organizacji zainteresowanych rejestracją w najbliższym czasie w koordynowanym przez PARP Krajowym Systemie Usług dla MSP, a ich tematyka poświęcona będzie najważniejszym kwestiom związanym z wymogami oraz procesem wdrażania systemu ISO.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizator gwarantuje bezpłatny nocleg i wyżywienie oraz zapewnia materiały. Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 listopada 2006 r.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie:
http://www.parp.gov.pl/konferencje.php?id=1272

Wydanie Specjalne biuletynu
Wiadomości Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE - GRANTY EUROPEJSKIE

Szanowni Państwo, ukazało się Wydanie Specjalne Listopad 2006, biuletynu Granty Europejskie, poświęcone inauguracji 7.PR UE. Zapraszamy na stronę internetową:
http://www.grantyeuropejskie.pl/index.php?nr=65sp .
W numerze:


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl