Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 74 z dnia 2 listopada 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Szkolenie: Finansowe i prawne aspekty realizacji projektów w 6.PR.
Zmiany zasad w 7.PR

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych w Poznaniu, zaprasza na spotkanie dotyczące rozliczania kosztów projektów finansowanych przez 6. Program Ramowy, a także problematyki związanej z prawami własności intelektualnej i jej ochrony w projektach europejskich. Polecamy je Państwu tym bardziej, że zostaną omówione nowe zasady obliczania kosztów personelu w projektach Programów Ramowych (w świetle ostatnich ustaleń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Komisją Europejską) oraz zmiany w zasadach finansowania w nadchodzącym 7. Programie Ramowym.

Szkolenie poprowadzi Pani Barbara Trammer z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z Warszawy, ekspert w sprawach związanych z finansami w Programach Ramowych UE oraz Pani Marta Kozal, ekspert w sprawach prawnych PR UE.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2006r. (wtorek), godz. 10.00 – 14.00, w Wyższej Szkole Handlu i Usług, przy ul. Zwierzyniecka 13-15 w Poznaniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 listopada 2006r. faksem (61 8279741), mailem (agata.bartoszewska@ppnt.poznan.pl) lub pocztą na adres Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=109

Dzień Informacyjny p.t. „UNIA WSPIERA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.
Europejskie projekty drogą do rozwoju Twojej firmy !”

Poznański Park Naukowo - Technologiczny zaprasza na Dzień Informacyjny p.t.:
„UNIA WSPIERA OCHRONĘ ŚRODOWISKA.
Europejskie projekty drogą do rozwoju Twojej firmy !”

Konferencja odbędzie się 23 listopada 2006r. (czwartek), o godz. 10.00 – 13.15., w Pawilonie 14A, I piętro – na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z możliwościami jakie daje 7. Program Ramowy, jak stworzyć dobre konsorcjum oraz jak powinien wyglądać dobry wniosek złożony do Komisji Europejskiej.

W projektach ramowych od lat uczestniczą przedsiębiorstwa, jednostki badawcze, jednostki publiczne oraz organizacje non-profit.

Jednym z priorytetów jest uczestnictwo małych i średnich przedsiębiorstw. Znaczną część budżetu przewidziano dla małych i średnich przedsiębiorstw uważanych za siłę napędową postępu technologicznego. Stąd wynika życzliwe nastawienie członków Komisji Europejskiej do projektów z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw. A ponieważ oprócz życzliwości Komisja Europejska przewiduje również pomoc finansową, warto się zastanowić nad wykorzystaniem swoich szans.

Chcemy, aby możliwości, jakie dają Programy Ramowe, a szczególnie nadchodzący 7. Program Ramowy były również wykorzystane przez polskie firmy i instytuty, dlatego serdecznie zapraszamy na dzień informacyjny.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wejściówki na targi, materiały konferencyjne oraz poczęstunek.
Program konferencji oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie: http://www.transmes.net

Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania
cudzoziemców w Polsce

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców w Poznaniu we współpracy z Lokalnym Punktem Kontaktowym PR przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN zaprasza na szkolenie pt. Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 listopada 2006 r. od godz. 10.00, w sali 311 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzą przedstawiciele z Krajowego Punktu Kontaktowego PR UE, Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szkolenie to organizowane jest w związku z coraz większą liczbą naukowców zagranicznych, podejmujących pracę naukową lub przyjeżdżających na stypendium do uczelni naszego regionu. Wraz z ich przybyciem pojawia się wiele pytań dotyczących formalności niezbędnych przy ich zatrudnianiu, zgłaszaniu do ubezpieczenia i odprowadzaniu podatku. Spotkanie ze specjalistami, zajmującymi się na co dzień podobnymi zagadnieniami, pomoże Państwu uporządkować i pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Szkolenie jest skierowane do pracowników uczelni bezpośrednio związanych z przyjmowaniem i zatrudnianiem obcokrajowców tj. działy kadr, kwestury, działy współpracy z zagranicą, itp. Szkoleniem powinni być zainteresowani także naukowcy, którzy są w trakcie realizacji projektów, w których planowany jest przyjazd na stypendium osób z zagranicy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszenia wkrótce będą dostępne na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informujemy, iż do dnia 15 grudnia należy zgłaszać kandydatów do nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Kandydatów do nagród w trzech kategoriach (badania na rzecz nauki, badania na rzecz społeczeństwa oraz badania na rzecz gospodarki) mogą zgłaszać:
rady naukowe lub rady wydziałów działające w jednostkach naukowych; stowarzyszenia naukowe o zasięgu krajowym, reprezentowane przez ich organy statutowe; pozarządowe organizacje gospodarcze lub społeczne o zasięgu krajowym, reprezentowane przez ich organy statutowe.

Wnioski o przyznanie nagrody powinny być sporządzone według wzoru określonego w załączniku 31 Rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (dostępne na stronach internetowych MNiSzW). Wnioski należy składać w Departamencie Informacji i Promocji MNiSzW(ul. Wspólna 1/3, pok. 250, 00-529 Warszawa, tel. 52-92-250, dip@mnisw.gov.pl).

Szczegóły dotyczące nagród ministra zawarte są w § 76 rozporządzenia ministra nauki i informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.mnii.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead03&news_cat_id=1008&news_id=4033&layout=1&page=text

Stypendia naukowe Fundacji Scheringa
dla młodych naukowców i doktorów

Fundacja Scheringa wspiera uzdolnionych młodych naukowców, którzy chcieliby prowadzić projekty naukowe w dziedzinie biologii, chemii i medycyny w renomowanych instytutach w kraju i za granicą.
Fundacja oferuje stypendia dla doktorantów, doktorów oraz specjalne stypendia dla młodych naukowców z Polski.

Stypendia dla doktorantów przeznaczone są dla kandydatów wszystkich narodowości. Kandydaci nie powinni mieć jeszcze rozpoczętej pracy doktorskiej. Granica wieku wynosi 28 lat i od ukończenia studiów nie powinno upłynąć więcej niż 2 lata. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1200 euro. Czas pobierania stypendium wynosi 2 lata. Do tego dochodzi 100 euro na koszty rzeczowe oraz dodatek krajowy i ewentualnie dodatek na dziecko. Wnioski należy przedstawić w języku angielskim. Nie będą wspierane projekty z dziedziny botaniki i stomatologii.

Stypendia dla doktorów to dwuletnie stypendium dla kandydatów w zakresie badań podstawowych z dziedziny biologii ze szczególnym uwzględnieniem biologii komórkowej i rozwojowej, diagnostyki molekularnej, endokrynologii, immunologii, neurologii, onkologii, biologii reprodukcyjnej oraz chemii. Projekty mają być prowadzone w renomowanych instytutach w kraju i za granicą. Granica wieku kandydata wynosi 33 lata. Należy przedstawić dyplom ukończenia pracy doktorskiej (w dziedzinie biologii, chemii, medycyny, farmacji) z bardzo dobrymi wynikami i przynajmniej 1 publikację jako pierwszy autor w recenzowanym czasopiśmie. Wysokość stypendium wynosi 1700 euro miesięcznie oraz dodatek krajowy w wysokości od 500 euro do 1200 euro i pomoc rzeczową w wysokości 100 euro miesięcznie. Wnioski należy przedstawić w języku angielskim. Należy przedstawić zaświadczenie z instytutu goszczącego. Stypendia są przeznaczone dla kandydatów wszystkich narodowości.
Termin składania wniosków na stypendia dla doktorantów i doktorów upływa 31 stycznia 2007 r.

Stypendia dla młodych naukowców z Polski to krótkoterminowe stypendia przyznawane młodym naukowcom z Polski na badania naukowe podstawowe w dziedzinie biologii, chemii lub medycyny. Czas trwania stypendium wynosi do 3 miesięcy. Celem tych stypendiów są: współpraca naukowa, intensywne szkolenie lub techniki eksperymentalne, które w dotychczasowym miejscu pracy nie są możliwe do wykorzystania. Granica wieku wynosi 33 lata. Projekty mogą być prowadzone w Niemczech lub w innym kraju europejskim. O stypendia można ubiegać się w dowolnym terminie.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.scheringstiftung.de/html/index-en.html

Rozdane nagrody dla „polskich noblistów" 2006

Dnia 25 października 2006 r. po raz 15 przyznano nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Przyznaje się je w czterech dziedzinach. Profesorowie Piotr Sztompka, Mariusz Ratajczak, Tomasz Dietl oraz Leon Gradoń zostali laureatami tegorocznych "Polskich Nobli" - nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Przyznawane co roku nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) mają opinię najpoważniejszej nagrody naukowej w Polsce.

Otrzymują je polscy uczeni za osiągnięcia i odkrycia z ostatnich czterech lat, stanowiące istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniające Polsce miejsce w nauce światowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.mnisw.gov.pl/mein/index.jsp?place=Menu08&news_cat_id=498&layout=2


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl