Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 71 z dnia 18 września 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Europejska Platforma Kobiet-Naukowców - spotkanie sieci

Europejska Platforma Kobiet-Naukowców (EPWS) zaprasza 20 października w Brukseli (Belgia) na pierwsze spotkanie sieci.
Program spotkania będzie obejmował między innymi następujące punkty:

  • ocena obecnego statusu kobiet w nauce;
  • prezentacja EPWS;
  • doświadczenia istniejących sieci kobiet-naukowców;
  • oraz przygotowania do pierwszego zgromadzenia ogólnego stowarzyszenia w 2007 r.

Zachęcamy do dołączenia się do Europejskiej Platformy Kobiet-Naukowców.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.epws.org/index.php

Seminarium dotyczące ofert stypendialnych dla polskich naukowców

Informujemy, iż dnia 25 października br. w Warszawie, odbędzie się seminarium skierowane do młodych naukowców. Podczas spotkania przedstawione zostaną krajowe i zagraniczne oferty stypendialne dla polskich naukowców (doktorantów i naukowców ze stopniem doktora), m.in. stypendia DAAD, British Council, stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ponadto omówione zostaną możliwości wyjazdowe jakie dają stypendia w ramach 6. Programu Ramowego oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbright'a.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=2054

Konferencja otwierająca Inkubator Technologiczny w Poznaniu

26 października 2006 r. oficjalnie zostanie otwarty Inkubator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego FUAM – miejsce stworzone, aby wspomagać rozwój nowoutworzonych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w siedzibie Inkubatora przy ul. Rubież 46. Po otwarciu Inkubatora wszystkie osoby zainteresowane tematyką innowacyjności, będą mogły uczestniczyć w konferencji „Wsparcie badań, innowacji oraz rozwoju i transferu nowoczesnych technologii w Polsce w latach 2007-2013”.

Będzie to dwudniowe spotkanie (26-27.10.2006, Poznań/Dymaczewo), podczas którego odbędą się konsultacje społeczne instrumentów zapisanych w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” – dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizatorzy zaplanowali pięć sesji, których tematyką będą kolejne priorytety Programu Operacyjnego. Podczas każdej z sesji Dyrektorzy Departamentów, z Ministerstw odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentu, przybliżą założenia poszczególnych priorytetów, a zaproszeni koreferenci przedstawią swoje uwagi. Jednak kluczowym elementem tych spotkań będzie dyskusja na temat proponowanych działań, ich doboru oraz instrumentów realizacji.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program znajdują się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/index1.php?aktualnosci=35

Czwarty konkurs EURYI – European Young Investigator Award

Po raz czwarty ogłoszony został konkurs dla młodych naukowców w ramach programu EURYI. Zdobywając nagrodę EURYI młodzi wyróżniający się naukowcy będą mieli okazję stworzyć i kierować własną grupą badawczą w jednym z najlepszych instytutów w Europie. Program dotyczy naukowców wszystkich specjalności. O nagrodę mogą ubiegać się kandydaci z całego świata.
Warunki ubiegania się o nagrodę:

  • doświadczenie w pracy badawczej w okresie 2 do najwyżej 8 lat po uzyskaniu stopnia doktora
  • wymagana zgoda instytutu, który przyjmuje grupę badawczą
  • kandydat musi wykazać się szczególnymi osiągnięciami naukowymi
  • nie obowiązuje granica wieku

Pomoc przewidziana jest przez okres pięciu lat i obejmuje nie tylko finansowanie stanowiska kierowniczego, lecz także finansowanie grupy młodych naukowców z 2 lub 3 stanowiskami przy projektach dla doktorantów względnie doktorów oraz środki rzeczowe i koszty podróży. Całkowita kwota wspierania szacowana jest na 750 000 do 1 250 000 euro. W Niemczech kompetentną organizacją jest Niemieckie Towarzystwo Naukowe (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG) i tam należy składać wnioski o przyznanie nagrody. Kandydaci z innych krajów kierują wnioski do innych odnośnych organizacji.

Termin składania wniosków w 4 konkursie upływa 30 listopada 2006 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.dfg.de/en/international/young_researchers/euryi_award/index.html

Informacja w sprawie obliczania kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych

W ostatnim czasie Polska podjęła konsultacje wyjaśniające z Komisją Europejską, mające na celu urealnienie sposobu obliczania kosztów osobowych, stosowanych w projektach Programów Ramowych UE. Konsultacje te zakończyły się potwierdzeniem przez Komisję Europejską następującej interpretacji zasady obliczania kosztów osobowych w odniesieniu do instytucji uczestniczących we wspólnotowych projektach badawczych:

„podstawą obliczania kosztów osobowych, dotyczących pracowników zaangażowanych w realizację projektów, mogą być wynagrodzenia składające się z dwóch części: stałego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego ze stawek uregulowanych przez odpowiednie przepisy, oraz z wynagrodzenia uzupełniającego, uzasadnionego szczególnymi warunkami wykonywania dodatkowego zadania badawczego”.

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie z dnia 7 września 2006r., skierowane do Rektorów szkół wyższych i Dyrektorów instytutów naukowych, znajduje się na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Menu06&news_cat_id=961&layout=2


Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl