Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 65 z dnia 5 maja 2006

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Finansowe i prawne aspekty 6.PR - szkolenie dla początkujących

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie pt. „Finansowe i prawne aspekty 6.PR – szkolenie dla początkujących”. Spotkanie odbędzie się 30 maja br., o godz. 10.30, w IPPT PAN, sala 100, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa.

Spotkanie to przeznaczone jest dla osób, które nie mają jeszcze doświadczenia w realizacji projektów Programów Ramowych UE., a które chciałyby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu swoich specyficznych i często skomplikowanych problemów, pojawiających się w trakcie projektów, a także dla tych którzy chcieliby uzyskać podstawową wiedzę na temat zasad, sposobów rozliczania i sprawozdawczości obowiązujących przy realizacji projektów 6.PR. W trakcie szkolenia omówiony zostanie Kontrakt z KE, Consortium Agreement, podstawowe zagadnienia dot. praw własności intelektualnej w projektach 6.PR, zasady finansowania i rozliczania projektów.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1936

Szkolenie dotyczące zasad przyznawania SPUB

Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu zaprasza na szkolenie: „Dofinansowywanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki uczestnictwa w projektach UE w ramach finansowania współpracy naukowej z zagranicą”, które odbędzie się 2 czerwca br. o godz. 10.30 w budynku Akademii Ekonomicznej przy al. Niepodległości 10 w Poznaniu.

Dofinansowanie MEiN ze środków budżetowych na naukę przeznaczone jest między innymi dla zespołów, które realizują projekty 6. PR. Od 9 września 2005 roku, w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji, zostały zmienione zasady przyznawania dofinansowania dla jednostek. Podczas spotkania zostaną omówione zasady przygotowania wniosku (podstawy prawne, formularze, oceny, terminy itp.), umowy i raportu rocznego lub końcowego z realizacji projektu i wykorzystania przyznanych środków finansowych. Po prezentacji będą możliwe bezpośrednie konsultacje.

Na spotkanie zapraszamy osoby realizujące projekty SPUB oraz takie, które planują złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania projektu międzynarodowego w przyszłości.

Spotkanie będzie prowadzić Pani Krystyna Bandau-Palka z Ministerstwa Edukacji i Nauki zajmująca się na co dzień rozliczaniem projektów typu SPUB. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegóły, wraz z formularzem zgłoszeniowym, wkrótce będą dostępne na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Zaproszenie do składania propozycji projektowych do 7.PR

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do zgłaszania koncepcji i tematów przyszłych projektów badawczych 7. Programu Ramowego. Celem inicjatywy jest identyfikacja polskich priorytetów badawczych, wprowadzenie tematów badawczych zgłaszanych przez polskie zespoły do planów pracy priorytetów tematycznych 7.PR, wsparcie przygotowań polskich instytucji do udziału w 7.PR oraz promocja polskich propozycji projektów wśród społeczności naukowej Europy.

Na podstawie nadesłanych propozycji przygotowany zostanie raport zawierający syntezę obszarów badawczych najbardziej interesujących dla polskiej społeczności naukowej. Raport przekazany będzie Komisji Europejskiej, jako polski wkład do Programów Pracy (Work Programmes) 7.PR.

Zgłoszone propozycje poddane będą ocenie przez zespół ekspertów wskazanych przez Radę Nauki i KPK. Najlepsze propozycje otrzymają rekomendację KPK w przypadku złożenia wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki o grant na przygotowanie projektu do 7PR. Zgłoszenie propozycji projektowej polega na wypełnieniu formularza elektronicznego znajdującego się na stronach:

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2006 do godz. 17:00.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/7pr/eoi/

Konkurs na projekty badawcze w ramach projektu ERA-NET MATERA

Szanowni Państwo, ogłoszony został międzynarodowy konkursu na projekty badawcze w ramach projektu ERA-NET MATERA (nauki o materiałach, inżynieria materiałowa).

W procedurze europejskiej harmonogram składania wniosków przedstawia się następująco:

  • do 1 czerwca br. - składanie wniosków wstępnych, tzw. pre-proposals. Wniosek powinien zawierać krótki opis projektu, oraz informacje o konsorcjum
  • do 11 września br. - składanie wniosków właściwych, tzw. full proposals. Wnioski powinny zostać przesłane zarówno do Biura Konkursu na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej ERA-NET MATERA, jak i do Ministerstwa Edukacji i Nauki na stosownym krajowym formularzu, zgodnie z krajową procedurą;
  • grudzień 2006 – styczeń 2007 - decyzja o finansowaniu projektu, w przypadku Polski podejmowana przez Ministra Edukacji i Nauki zgodnie z krajowymi procedurami.

W procedurze polskiej krajowym instrumentem finansowania udziału polskich zespołów badawczych we wspólnym konkursie w ramach ERA-NET MATERA są projekty badawcze specjalne. Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektów badawczych specjalnych reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę z dnia 4 sierpnia 2005 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, formularze oraz jego harmonogram tematyczno-chronologiczny zostały zamieszczone na stronie internetowej ERA-NET MATERA:
http://projects.tekes.fi/opencms/opencms/Projects/MATERA/Call.html

Przedłużenie terminu naboru wniosków do poddziałań 1.4.1 i 1.4.4

Minister Edukacji i Nauki jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4 Wzmocnienie Współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków do 29 grudnia 2006 r, do poddziałań:

1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R;

1.4.4 Projekty celowe realizowane przez CZT.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.mnii.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=824&news_id=3497&layout=2&page=text

PRO INNO Europe: nowa inicjatywa polityki innowacji w ramach CORDIS

CORDIS, oficjalny serwis informacyjny UE poświęcony badaniom, rozwojowi technologicznemu i innowacjom, utworzył sekcję PRO INNO Europe, nowe wszechstronne działanie polityki innowacji UE.
PRO INNO Europe ma stać się centralnym punktem analizy i opracowania polityki innowacji dla całej Europy. Ostatecznie PRO INNO Europe połączy obecne inicjatywy PAXIS i TrendChart (w tym Europejski raport o inowacyjności), nadając im wspólne ramy.

Nowy serwis PRO INNO w ramach CORDIS zapewnia wyczerpujący przegląd tej inicjatywy. Podaje on zwięzłe i klarowne wyjaśnienie trzech głównych filarów PRO INNO Europe (analiza polityki, zdobywanie informacji niezbędnych do formułowania polityki oraz rozwój polityki), a także prowadzi użytkownika do dalszych informacji na temat siedmiu poszczególnych modułów składających się na filary.
Aby odzwierciedlać bieżący rozwój PRO INNO Europe, CORDIS będzie stopniowo rozszerzać swoje serwisy informacyjne aż do początku 2007 r., tzn. do momentu pełnego funkcjonowania inicjatywy. Trzy pierwsze moduły inicjatywy zostaną wdrożone w połowie 2006 r.

Serwis PRO INNO Europe w ramach CORDIS jest częścią większego portalu na temat polityki innowacji w Europie, który obejmuje szereg różnych inicjatyw i działań związanych z polityką innowacji UE.

Nowy serwis PRO INNO Europe w ramach CORDIS jest dostępny pod adresem internetowym:
http://cordis.europa.eu.int/innovation/en/policy/pro-inno.htm

Inauguracja programu promującego powstanie Europejskiego Instytutu Technologicznego

Dnia 19 kwietnia zainaugurowano nowy program promujący powstanie Europejskiego Instytutu Technologicznego. Program EIT+, promujący powstanie we Wrocławiu centrali Europejskiego Instytutu Technologicznego, jest autorskim dziełem Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej oraz władz miejskich. Docelowo Wrocław wraz z otaczającym go regionem dolnośląskim miałaby się stać jednym z kluczowych "regionów wiedzy” w Europie Środkowej. Postawienie takich celów oznacza konieczność zmiany strategii regionu i miasta, tak aby stworzyć warunki rozwoju silnie oddziałujących wzajemnie elementów: szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacyjnego przemysłu.

Cały tekst artykułu znajduje się na stronie:
http://www.mnii.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=736&news_id=3507&layout=2&page=text

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl