Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 54 z dnia 18 listopada 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Różne źródła finansowania stypendiów dla naukowców - seminarium

Zbliżają się ostatnie w 6 Programie Ramowym terminy składania wniosków na stypendia indywidualne w systemie stypendialnym Marii Curie, w związku z tym Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza na seminarium poświęcone możliwościom uzyskania finansowania badań naukowych, które odbędzie się 21 listopada br. na Auli Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, godz. 9.30.

Stypendia indywidualne, typu „post-doc” są strategicznym elementem rozwoju kariery naukowej, jak też możliwością rozwoju kontaktów naukowych instytucji, z których wywodzą się stypendyści. Stypendystami mogą być naukowcy, z co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym po uzyskaniu tytułu magistra lub posiadający tytuł doktora. Dziedzina i temat projektu są ustalane indywidualnie przez naukowca.

Informacje o ogłoszonych konkursach oraz dokumentację konkursową można odnaleźć na stronie: http://www.cordis.lu/fp6/calls.htm

Ponadto podczas spotkania omówione zostaną inne możliwości uzyskania dofinansowania badań naukowych, otwarte dla indywidualnych naukowców tj: oferta stypendialna Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD, o których to opowiedzą Państwu przedstawiciele tych instytucji.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=86

Seminarium nt. Stypendiów Marie-Curie dla instytucji naukowych

Regionalny Punkt Kontaktowy wraz z Branżowym Punktem Kontaktowym Akademii Rolniczej zaprasza na seminarium na temat Stypendiów Marie Curie dla instytucji naukowych, które odbędzie się 24 listopada br. w Collegium Rungego Akademii Rolniczej, ul. Wojska Polskiego 52 w Poznaniu, godz. 10.00.

System powyższych stypendiów oferuje instytucjom kilka możliwości uzyskania dofinansowania poprzez realizację projektów obejmujących wymianę naukową służącą rozwojowi danej jednostki oraz organizację serii konferencji. Można ubiegać się o:

  • stypendia służące transferowi wiedzy, tzw. ToKi,
  • dofinansowanie konferencji i kursów szkoleniowych.

Informacje o ogłoszonych konkursach oraz dokumentację konkursową można odnaleźć na stronie: http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm

Formularz zgłoszeniowy na seminarium znajduje się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=87

Nowy konkurs w akcji „Nauka i społeczeństwo”

15 listopada br. Komisja Europejska opublikowała nowy konkurs w ramach akcji Nauka i Społeczeństwo. Instrumenty obowiązujące w tym konkursie to akcje koordynowane oraz akcje wspierające.

Budżet konkursu wynosi 1 mln euro. Termin nadsyłania wniosków do dnia 30 marca 2006r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=263

Warsztaty nt. pisania wniosków o Stypendia Indywidualne MC

Regionalny Punkt Kontaktowy zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty na temat pisania wniosków o stypendium indywidualne Marie Curie. Warsztaty odbędą się 6 grudnia br. w budynku Jowita, przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu, o godz. 10.00.

Podczas warsztatów omówione zostaną szczegółowo zasady wypełniania, składania wniosków a także procedura oceny przez ewaluatorów. Podczas warsztatów przewidziano również indywidualne konsultacje projektów, które naukowcy będą chcieli złożyć na ostatnie konkursy w ramach systemu stypendialnego MC.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy wkrótce będą dostępne na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Przedłużony termin składania wniosków w ramach Konkursu III - Działania 2.6. ZPORR

Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny jako Instytucja Wdrażająca Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ogłosiła konkurs zamknięty na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach".

Konkurs nr III zostanie przeprowadzony w oparciu o instrukcję dla Beneficjentów Działania 2.6 ZPORR dostępną pod adresem www.innowacyjna-wielkopolska.pl/zporr i www.wielkopolska.mw.gov.pl/dw.

Instrukcja określa podmioty mogące ubiegać się o wsparcie (Beneficjentów), odbiorców wsparcia (Beneficjentów Ostatecznych) i zawiera szczegółowe zasady oraz warunki dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, jego weryfikacji, realizacji, rozliczania i raportowania w ramach Działania 2.6 ZPORR.

Termin składania wniosków przedłużony został do 30 listopada br.
Niezbędne dokumenty oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://www.innowacyjna-wielkopolska.pl/zporr/

III runda aplikacyjna do Działania 2.4 SPO WKP

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Działanie 2.4 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska” w ramach SPO WKP, ogłosiła nabór wniosków do III rundy aplikacyjnej. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 6 stycznia 2006r.

Ponadto NFOŚGW zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu poświęconym przygotowaniu wniosków do Działania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP).

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorstw, które planują w III rundzie złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.4. Celem szkolenia będzie szczegółowe omówienie formularzy wniosków oraz załączników.

Planowane jest przeprowadzenie dwóch spotkań szkoleniowych w dniach 1 i 2 grudnia 2005 roku

Formularz zgłoszenia oraz szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/fundusze_strukturalne.php

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl