Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 52 z dnia 3 października 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Otwarcie konkursu na stypendia dla najlepszych doktorantów

Poznański Park Naukowo Technologiczny Fundacji UAM zaprasza Państwa na konferencję informującą o konkursie „Stypendia dla najlepszych", w trakcie, której zostaną przedstawione zasady uczestnictwa.
Podczas konferencji zostanie otwarty konkurs z datą zamknięcia 30 listopada br.

Konferencja odbędzie się 11 października br., w budynku World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu, o godz. 10.00.

Projekt pt. „Stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce z zakresu nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu” - zakłada przyznanie stypendiów 60 doktorantom z uczelni lub instytucji naukowych z regionu Wielkopolski.

O stypendium mogą się ubiegać uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie przekroczyli 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych), którzy prowadzą badania w jednej z następujących dziedzin:

 • genetyka roślin i człowieka;
 • biotechnologia żywności i środowiska;
 • przetwórstwo artykułów spożywczych;
 • społeczeństwo informacyjne;
 • elektroniczna gospodarka;
 • maszyny i urządzenia, motoryzacja, komunikacja;
 • elektrotechnika, elektronika;
 • chemia, tworzywa sztuczne, wyroby gumowe, przetwórstwo surowców niemetalicznych;
 • optyka;
 • informatyka;
 • energetyka

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz konkursu znajdują się na stronie: http://www.stypendia-zporr.poznan.pl/

Szkolenie nt. zatrudniania, opodatkowania i pobytu naukowców – cudzoziemców w Polsce

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców w Poznaniu wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym zapraszają na szkolenie dotyczące zatrudniania, opodatkowania i pobytu naukowców – cudzoziemców w Polsce.
Szkolenie odbędzie się w 18 października 2005 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu, sala 311.
Na spotkaniu poruszone zostaną m.in. kwestie formalności niezbędnych przy zatrudnianiu naukowców, zgłaszaniu do ubezpieczenia i odprowadzaniu podatku.
Szkolenie skierowane jest do pracowników uczelni bezpośrednio związanych z przyjmowaniem i zatrudnianiem obcokrajowców tj. działy kadr, kwestury, działy współpracy z zagranicą, itp., a także do naukowców, którzy są w trakcie realizacji projektów, w których planowany jest przyjazd na stypendium osób z zagranicy.

Szkolenie będzie prowadzone przez doradcę podatkowego z firmy konsultingowej Infor z Warszawy – Pana Pawła Kochanowskiego.
Szkolenie jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o bezpośrednie zgłaszanie się na adres ab@ppnt.poznan.pl

Ponadto prosimy o przygotowanie pytań do specjalisty, które zostaną mu przesłane w celu przygotowania szczegółowych odpowiedzi. Termin nadsyłania zgłoszeń i pytań – do 11 października 2005 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji będzie dostępnych na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Konferencja pt. „Innowacyjna Wielkopolska bliżej Innowacyjnej Europy - Działanie 2.6. ZPORR”

Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo - Technologiczny, jako Instytucja Wdrażająca Działanie 2.6 ZPORR, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwem Gospodarki i Pracy organizuje, w dniach 27-28 października 2005r., w World Trade Center przy ul. Bukowskiej w Poznaniu, konferencję pt. "Innowacyjna Wielkopolska bliżej Innowacyjnej Europy - Działanie 2.6 ZPORR".

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowego okresu wdrażania Działania 2.6 ZPORR, określenie kierunków dalszych działań, których celem jest właściwe pojmowanie i wspierania innowacji oraz wymiana doświadczeń zebranych w trakcie realizacji projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR.

Konferencja skierowana jest zarówno do Instytucji Wdrażających i Beneficjentów Działania 2.6 ZPORR z pozostałych województw jak i wszystkich osób zainteresowanych innowacyjnym rozwojem naszego kraju.

Program konferencji zakłada m.in. wystąpienia osób zajmujących się wdrażaniem Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce, Małopolsce i na poziomie całego kraju, prezentację projektów realizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce oraz założenia Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 w zakresie Regionalnych Strategii Innowacji. Poza indywidualnymi wystąpieniami planowany jest „okrągły stół” czyli spotkanie Beneficjentów i Instytucji Wdrażających Działanie 2.6 ZPORR z różnych regionów w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów oraz panel dyskusyjny nt. wspierania innowacyjności w regionach.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w konferencji można przesyłać drogą elektroniczną na adresy: kgawel@ppnt.poznan.pl i tomasz.jarus@ppnt.poznan.pl do dnia 14 października 2005r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.innowacyjna-wielkopolska.pl/zporr/index.php

Szkolenie nt. audytu w 6 Programie Ramowym

Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu zaprasza Państwa na spotkanie z udziałem biegłego rewidenta Pana Ernesta Podgórskiego. Spotkanie odbędzie się 27 października br. w Collegium Rungego Akademii Rolniczej, ul. Wojska Polskiego w Poznaniu.

Nowym elementem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy 6.Programu Ramowego jest wprowadzenie przez Komisję Europejską konieczności uzyskiwania zaświadczenia audytora potwierdzającego koszty poniesione w projekcie. W związku z tym zapraszamy na wyżej wymienione spotkanie z biegłym rewidentem, który audytował już projekty 6.PR. Podzieli się on z Państwem swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i uwagami z przeprowadzonych audytów.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania zostaną umieszczone na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Nowy konkurs Priorytetu 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne

Dnia 22 września 2005 Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w Priorytecie 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne o akronimie FP6-2005-Energy-4.

Konkurs obejmuje następujące instrumenty; STREP, CA, IP, SSA.
Budżet konkursu wynosi 20 mln euro. Ostateczny termin składania wniosków mija 10 stycznia 2006.
Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=236

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl