Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 51 z dnia 15 września 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Life Sciences – let’s join the European Research.
Ostatni konkurs w 6 PR - dwudniowy dzień informacyjny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM wraz z Akademią Medyczną zaprasza Państwa na dzień informacyjny na temat ostatniego konkursu „Nauk o życiu” w 6. Programie Ramowym, spotkanie partnerskie i warsztaty, będące elementem działań inicjatywy europejskiej REGinNET, która ma Państwu pomóc w uczestnictwie w projektach 6. Programu Ramowego.

Spotkanie odbędzie się 29-30 września 2005 w Collegium Stomatologicum Akademii Medycznej w Poznaniu.
Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
Zgłoszenia należy przesyłać mailem lub faksem do 26 września 2005r.
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=81

Stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce.

Pragniemy poinformować Państwa, iż z dniem 1 września Poznański Park Naukowo Technologiczny rozpoczyna realizację projektu w ramach Funduszy Strukturalnych działania 2.6 ZPORR.
Projekt pt. „Stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce z zakresu nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu” - zakłada przyznanie stypendiów 60 doktorantom z uczelni lub instytucji naukowych z regionu Wielkopolski.
Dnia 11 października br. odbędzie się konferencja informująca o konkursie „Stypendia dla najlepszych", w trakcie, której zostaną przedstawione zasady uczestnictwa.
Podczas konferencji zostanie otwarty konkurs z datą zamknięcia 30 listopada br.

Konferencja odbędzie się w budynku World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu, o godz. 10.00.
Pod koniec września uruchomiona zostanie strona internetowa projektu, na której umieszczone zostaną szczegółowe informacje dotyczące projektu, konkursu oraz ważnych terminów. Adres strony internetowej konkursu: www.stypendia-zporr.poznan.pl

Szkolenie nt. zatrudniania, opodatkowania i pobytu naukowców – cudzoziemców w Polsce

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców w Poznaniu wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym zapraszają na szkolenie dotyczące zatrudniania, opodatkowania i pobytu naukowców – cudzoziemców w Polsce.
Szkolenie odbędzie się w 18 października 2005 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu, sala 311.
Na spotkaniu poruszone zostaną m.in. kwestie formalności niezbędnych przy zatrudnianiu naukowców, zgłaszaniu do ubezpieczenia i odprowadzaniu podatku.
Szkolenie skierowane jest do pracowników uczelni bezpośrednio związanych z przyjmowaniem i zatrudnianiem obcokrajowców tj. działy kadr, kwestury, działy współpracy z zagranicą, itp., a także do naukowców, którzy są w trakcie realizacji projektów, w których planowany jest przyjazd na stypendium osób z zagranicy.
Szkolenie będzie prowadzone przez doradcę podatkowego z firmy konsultingowej Infor z Warszawy – Pana Pawła Kochanowskiego.
Szkolenie jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o bezpośrednie zgłasza nie się na adres ab@ppnt.poznan.pl
Ponadto prosimy o przygotowanie pytań do specjalisty, które zostaną mu przesłane w celu przygotowania szczegółowych odpowiedzi. Termin nadsyłania zgłoszeń i pytań – do 6 października 2005 r.
Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji będzie dostępnych na stronie:
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Możliwość współpracy w dziedzinie badań materiałowych między badaczami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich partnerami z zagranicy

Informujemy, że National Science Foundation ogłosiła konkurs dla naukowców amerykańskich, dotyczący współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań materiałowych.
Jednym z obligatoryjnych elementów wniosku składanego w NSF przez naukowca amerykańskiego jest informacja nt. wniosku składanego równolegle przez partnera zagranicznego w odpowiedniej instytucji finansującej badania w jej/jego kraju oraz przewidywanego zakresu współpracy. Z uwagi na fakt, że NSF przewiduje finansowanie począwszy od 2006 roku, wnioski nie powinny dotyczyć roku bieżącego.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.nsf.gov/pubs/2005/nsf05594/nsf05594.htm

Nowy konkurs na Akcje Koordynowane w 6 PR

Komisja Europejska opublikowała konkurs na akcje koordynowane (CA) w ramach działania Coherent development of research and innovation policies. Budżet przeznaczony na ten konkurs wynosi 8,7 mln euro. Termin nadsyłania wniosków upływa 3 lutego 2006r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=235#

Program eContent plus

Komisja Europejska przyjęła 9 września plan pracy programu eContentplus oraz tekst ogłoszenia I konkursu. Program realizuje założenia zawarte w komunikacie Komisji Europejskiej "i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia", który definiuje ramy strategiczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego w UE w perspektywie roku 2010.
Termin składania wniosków został przesunięty na 24 listopada 2005 r.
Dokumenty pobrać można ze strony: http://europa.eu.int/econtentplus

Nowy poradnik dotyczący wykorzystania specjalnych klauzul w umowie wzorcowej w przypadku stypendiów Marie Curie

Komisja Europejska opracowała na nowo poradnik dotyczący wykorzystania specjalnych klauzul w umowie wzorcowej 6 Programu Ramowego, zwłaszcza klauzuli nr 40.
Rewizja wytycznych dotyczy decyzji Komisji z 3 sierpnia 2005r.DL/ 2005/2250.
Poradnik znajduje się na stronie internetowej:
http://www.kowi.de/aktuelles/aktuelle_infos/default.htm oraz http://europa.eu.int/comm/research/whatsnew.cfm

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl