Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 5 z dnia 30 września 2003

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Informacja dla uczestników projektów z 6 PR z krajów kandydujących

Jako że Traktat Akcesyjny zastrzega, iż żadne zobowiązania finansowe na rzecz tychże krajów nie mogą zostać zatwierdzone między 1.1.2004 a 30.04.2004, KE wystosowała informację wyjaśniającą powstałe z tego tytułu wątpliwości. Najważniejsze, iż to zastrzeżenie nie stanowi przeszkody w uczestnictwie w 6 PR ani w kwalifikowaniu kosztów ponoszonych w tym okresie w związku z projektem.

Cały tekst komunikatu znajduje się pod adresem: http://www.cordis.lu/fp6/accession_info.htm

Seminarium informacyjne nt.
Sieci Badawczo-Szkoleniowych, Katedr i Grantów Reintegracyjnych Marie Curie

Dnia 21 października br. w siedzibie KPK w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne przybliżające w szczególności sieci badawczo - szkoleniowe Marie Curie. Podczas spotkania będzie można się zapoznać z celami tej akcji, zagadnieniami finansowymi oraz z zasadami pisania wniosku. Omówione zostaną także Katedry i stypendia reintegracyjne. Wykładowcami będą Panie Anna Wiśniewska i Marta Muter z KPK. Szczegółowe informacje wraz z możliwością rejestracji są dostępne na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=38

Polecamy te imprezę niejako w zastępstwie mającego się odbyć w Poznaniu (10 października br.) seminarium na podobny temat, które to z przyczyn technicznych zostało odwołane. Za zmianę serdecznie Państwa przepraszamy!

Seminarium "Stypendia indywidualne Marie Curie"

Zapraszamy Państwa na seminarium informacyjne prezentujące możliwości rozwoju kariery naukowej, które oferują te właśnie stypendia. Spotkanie odbędzie się w Akademii Medycznej, dnia 24 października br. Szczegółowe informacje podamy Państwu w późniejszym terminie - będą one dostępne także na naszej stronie internetowej.

Wyniki I konkursu w Priorytecie 1 "Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka"

Znane są już wyniki I konkursu którego termin minął 25 marca br. Złożono 520 ważnych wniosków, z czego 270 dotyczyło nowych instrumentów (IP i NoE) a 184 - tradycyjnych (STREP i CA). Złożono też 66 projektów typu SSA. 119 projekty zostały zakwalifikowane do negocjacji, a 65 umieszczono na liście rezerwowej. Stopień sukcesu Polski wynosi 21%, co jest wynikiem dosyć dobrym w porównaniu z innymi Krajami Kandydującymi.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2102

Wstępne wyniki pierwszych konkursów w Priorytecie 7 "Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy"

Na konkurs "Citizens-1", który obejmował nowe instrumenty nadesłano 71 projektów, z których 64 zakwalifikowano do oceny przez ekspertów. 14 uzyskało ocenę powyżej wymaganego progu, a 5 rekomendowanych jest do finansowania (3 NoE i 2 IP). Współczynnik sukcesu Polski wynosi 7%.

Drugi konkurs "Citizens-2" obejmował tradycyjne instrumenty. Nadesłano 201 projektów, z których 194 projekty zostały ocenione przez ekspertów. 54 uzyskały ocenę powyżej wymaganego progu, a 31 jest rekomendowanych do finansowania ("short list" - 26 STREP, 5 CA).

Współczynnik sukcesu polskich instytucji i firm to 17%. Należy pamiętać iż wyniki te są nieoficjalne i nieostateczne, sytuacja może więc ulec zmianie, tym bardziej, że na wysokich miejscach listy rezerwowej jest kilka projektów z polskim udziałem.

Szczegóły na stronie: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2101

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl