Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 40 z dnia 15 marca 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Z okazji zbliżających się Wielkiej Nocy,
w imieniu całego zespołu RPK,
 
Życzę Wszystkim Czytelnikom
Zdrowia, Spokoju, Radości,
Trochę Relaksu i Odpoczynku od Codziennych Obowiązków oraz Niezapomnianej Atmosfery przy Wielkanocnym Stole !
Joanna Bosiacka-Kniat
 

Wyniki konkursu na Sieci Badawczo Szkoleniowe Marie Curie

Komisja Europejska opublikowała wyniki pierwszej fazy oceny konkursu na Sieci Badawczo Szkoleniowe (RTN). Na 371 nadesłanych wniosków do Komisji, 47 otrzymało ocenę „A”. Wnioski, które przekroczyły wymagany próg punktów (z oceną A) zostały zaproszone do dalszej fazy ewaluacji. Deadline do nadsyłania kompletnych wniosków upływa z dniem 28 kwietnia br.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie: http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/rtn/status.htm

Warsztaty nt. ”Cooperation between New and Old Member States in NMP priority”

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na warsztaty pt. „Współpraca pomiędzy nowymi i starymi członkami Unii Europejskiej”, organizowane 23 marca br. W Warszawie z okazji ostatniego konkurs NMP.. Kluczowym wydarzeniem tego dnia będą spotkania projektowe dotyczące przygotowywania projektów STREP, CA i SSA. Polscy autorzy takich wniosków zgłaszający się na spotkanie partnerskie mogą liczyć na znaczne wsparcie finansowe związane z zaproszeniem zagranicznych partnerów do przygotowywanych wniosków.

Ponadto na spotkania partnerskie zaproszono konsultantów, którzy będą do Państwa dyspozycji. Spotkania partnerskie poprzedzone będą krótka prezentacją przygotowywanych wniosków oraz wystąpieniami koordynatora wniosku projektowego z sukcesem, ewaluatora wniosków projektowych oraz oficer projektowego. Na warsztaty zapraszamy w pierwszej kolejności osoby, które chcą bądź już przygotowują wnioski projektowe. Jeśli Państwo chcą znaleźć się w grupie uprzywilejowanej należy przesłać formularz „project Idea Form” po wcześniejszym zapoznaniu się z programem pracy na ostatni konkurs NMP.

Powyższy formularz znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=1235
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1140

Otwarte konkursy na dołączanie się do projektów IP oraz NoE

Zgodnie z zasadami uczestnictwa w 6 Programie Ramowym konsorcja w sieciach doskonałości i projektach zintegrowanych mogą przyjmować nowych partnerów podczas realizacji projektów. Jeszcze podczas przygotowywania umów z Komisją Europejską część budżetu w całkowitej kalkulacji jest przewidziana na ten cel. Obecnie realizowane są konkursy z rozszerzeniem w 3 projektach IST (Information Society Technologies) z terminami składania wniosków do 30 marca i do 16 marca 2005 r.

Na stronie serwisu Komisji Europejskiej CORDIS opublikowane zostały konkursy na dołączanie się do projektów. Chętnych, którzy chcieliby dołączyć się do takiego projektu zapraszamy na stronę:
http://www.cordis.lu/fp6/projects_call.htm
na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące projektu, poszukiwanego profilu itd.

Centrum Rozwoju Badań Naukowych (ZEF) - międzynarodowy program dla doktorantów

Centrum Rozwoju Badań Naukowych (Zentrum für Entwicklungsforschung - ZEF) w Bonn oferuje młodym naukowcom zaangażowanym w tematykę z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych i rolniczych, geografii, ekologii i zarządzania zasobami możliwość uczestniczenia w programie „International Doctoral Program for Development Research”. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2005 roku.

Kandydaci spoza Niemiec rozpoczynają program od dwumiesięcznego kursu językowego. Potem w ciągu 6 do 12 miesięcy trwa faza przygotowawcza, w której mocno napięty program kursu dotyczy zapoznania się z podstawową wiedzą teoretyczną i metodologiczną w danej dziedzinie badań naukowych. Po tym następuje właściwa faza badawcza (czas trwania 1 do 2 lat), którą stypendyści odbywają za granicą. Następnie wracają do Centrum, aby zakończyć część opisową. Cały program powinien zostać wykonany w ciągu najwyżej 38 miesięcy.

Granica wieku kandydatów wynosi 32 lata. Oprócz tego kandydaci powinni wykazać się ponadprzeciętnymi wynikami ukończenia studiów i bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

ZEF nie pobiera żadnych opłat za uczestnictwo w programie, jednak kandydaci muszą mieć stypendium względnie udowodnić wystarczającą ilość środków finansowych na cały czas trwania programu. Informacje odnośnie stypendiów dla niemieckich kandydatów z zagranicy znajdują się na stronie domowej ZEF. Dla kandydatów zagranicznych istnieje możliwość uzyskania stypendium DAAD tzw. „sandwich scholarship”. Polega ono na tym, że doktorant ma równocześnie dwóch promotorów – jednego w Niemczech, drugiego w swym kraju ojczystym. Program rozpoczyna się każdego roku w październiku, a kurs języka niemieckiego dwa miesiące wcześniej w sierpniu.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.zef.de/doctoral_program.htm

Fundacja Degussa - stypendia doktorskie

Fundacja Degussa funduje stypendia doktorskie z dziedziny nauk przyrodniczych, w szczególności nauk chemicznych. Najbliższy termin ubiegania się o stypendium upływa 31 marca 2005 roku. Stypendium naukowe dla doktorantów jest z reguły przyznawane na okres roku do dwóch lat. Miesięczna kwota jest zależna od sytuacji ekonomicznej stypendysty. Przeciętnie stypendium wynosi 900 euro miesięcznie. Od kandydatów wymagane jest świadectwo o ponadprzeciętnych wynikach w ciągu całego toku studiów. Najważniejszym warunkiem, który musi być spełniony, jest zbieżność celów pracy doktorskiej z celami fundacji Degussa.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.degussa-stiftung.de

Nowy szkic programu pracy dotyczący 4 konkursu w priorytecie tematycznym 5 „Jakość i bezpieczeństwo żywności”

Komisja Europejska opublikowała na stronie CORDIS najnowszy szkic programu pracy (marzec 2005) w priorytecie tematycznym 5 „Jakość i bezpieczeństwo żywności” dotyczący przygotowania 4 konkursu (FP6-2005-FOOD-4-A i FP6-2005-FOOD-4-B) (porównaj AID10475 z 15 lutego 2005).W wersji szkicu programu pracy z 7 stycznia 2005 roku podano, że opublikowanie 4 konkursu jest przewidziane ogólnie na czerwiec 2005r. W najnowszej wersji szkicu programu pracy 4 konkurs zostanie ogłoszony pod koniec czerwca lub na początku lipca 2005 roku. Oprócz tego termin składania wniosków dla instrumentów STREP i CA został przesunięty na październik 2005 r. Poprzednio podany termin to luty 2006 r.

Publikując szkic programu pracy Komisja Europejska oferuje zainteresowanym naukowcom możliwość przygotowania się już teraz do planowanego konkursu.

Szkic programu pracy można znaleźć na stronie: http://www.cordis.lu/food/home.html

Ogłoszenie na przetarg: studia nad nowymi i pojawiającymi się clusterami wiedzy i technologii.

Dnia 9 marca Komisja Europejska opublikowała przetarg dotyczący : studiów nad nowymi i powstającymi clusterami wiedzy i technologii. Termin nadsyłania ofert upływa z dniem 2 maja br. Budżet akcji wynosi 375 tys. euro.

Szczegółowe informacje dotyczące akcji znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/tender_details.cfm?CALL_ID=203

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl