Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 37 z dnia 31 stycznia 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Stypendia Marie-Curie dla instytucji naukowych

Zapraszamy Państwa na seminarium informacyjne na temat Stypendiów Instytucjonalnych Marie Curie, które dobędzie się 24 lutego br. o godz. 10.00 w Auli Lubrańskiego UAM w Poznaniu.

System powyższych stypendiów oferuje instytucjom kilka możliwości uzyskania dofinansowania poprzez realizację projektów obejmujących wymianę naukową służącą rozwojowi danej jednostki, organizację konferencji czy uczestnictwo w sieciach badawczo-szkoleniowych. Ponieważ wnioski stypendialne należą do najprostszych w 6 Programie Ramowym, chcielibyśmy, aby wielkopolskie i lubuskie instytucje wykorzystywały te możliwości w największym stopniu. Dlatego też wspólnie z Branżowym Punktem Kontaktowym na UAM organizujemy akcję informacyjną, aby naukowcom i instytucjom z rejonu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej udało się wykorzystać szansę, jaką daje 6 PR.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=52

Nowy Konkurs na Konferencje i Serie Szkoleń w ramach stypendiów Marie Curie

Dnia 19 stycznia br. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w ramach systemu stypendialnego Marie Curie Konferencje i Serie Szkoleń. Konkurs jednak teraz dotyczy możliwości finansowania tylko serii szkoleń. Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 18 maja br. Budżet konkursu wynosi 12.250 mln euro.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=192

Proces konsultacji publicznych w sprawie programu ramowego dotyczącego współzawodnictwa i innowacyjności

W ramach dyskusji nad treścią 7 Programu Ramowego Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji dotyczących teraz także przyszłego programu innowacyjności (Framework Programme for Competitiveness and Innovation - CIP). Obecnie realizowane programy unijne takie jak program LIFE, e-Content, e-TEN lub MAP (Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship) będą połączone w nowy program innowacyjności CIP i zastąpione przez ten program od stycznia 2007 roku. W związku z tym Komisja Europejska opublikowała dokument konsultacyjny, który wyjaśnia cele oraz wartość dodaną programu dotyczącego innowacyjności i jest propozycją do dyskusji.

Uwagi można nadsyłać do 7 lutego 2005 r. Wyniki procesu konsultacyjnego będą opublikowane przez Komisję Europejską w formie sprawozdania.
Bliższe informacje odnośnie procesu konsultacyjnego (możliwość wyrażania opinii drogą elektroniczną, faksem lub korzystając z formularza online) oraz dokument znajdują się na następującej stronie internetowej: http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/consultation.htm

Konkurs na członków panelu naukowego ds. zanieczyszczeń w łańcuchu żywności (CONTAM Panel) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności The European Food Safety Authority (EFSA) ogłosił konkurs na członków panelu naukowego ds. zanieczyszczeń w łańcuchu żywności (CONTAM Panel). Jednym z głównych zadań EFSA jest wydawanie, w oparciu o ustawodawstwo wspólnotowe, opinii naukowychw w obszarach, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie zwierząt, opiekę nad nimi, oraz zdrowie roślin. Panele naukowe są odpowiedzialne, każdy w swoim zakresie kompetencji, za wydawanie opinii naukowych i przedkładanie ich EFSA. CONTAM Panel zajmuje się kwestiami zanieczyszczeń w żywności i paszach oraz związanymi obszarami, niepożądanymi substancjami tj. naturalne toksyny, mikotoksyny, osady na różnych niedozwolonych substancjach. Wymagana wiedza i doświadczenie w obszarach:

  • toksykologia ogólna,
  • toksykologia weterynaryjna,
  • toksyno-kinetyka

Kandydaci do CONTAM Panel muszą posiadać co najmniej wykształcenie wyższe w jednym z ww. obszarów i przynajmniej 10 lat doświadczenia zawodowego.

Termin składania aplikacji mija z dniem 28 lutego 2005r.
Więcej informacji na temat konkursu, można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.efsa.eu.int/opportunities/general_advice/catindex_en.html

Stypendia Fundacji Hansa Böcklera - doktoraty i projekty naukowe

Fundacja Hansa Böcklera (Hans Böckler Stiftung) przyznaje stypendia w tematyce społeczno-politycznej wspierające zarówno indywidualne uzyskiwanie stopni naukowych doktora, jak również studia doktoranckie i grupy naukowo-badawcze przy Fundacji. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

  • dopuszczenie do promocji na jednej z niemieckich uczelni
  • granica wieku 40 lat
  • zaangażowanie kandydatów w dziedzinie społeczno-politycznej lub dotyczącej
  • związku zawodowego.

Stypendium przyznawane jest na okres 2 lat, lecz może być przedłużone do 3 lat. Stypendysta otrzymuje stypendium w wysokości maksymalnie 920 euro miesięcznie oraz dodatkowo ryczałt 100 euro do dyspozycji na badania naukowe. Oczekiwane jest aktywne uczestnictwo w programie ramowym Fundacji Hansa Böcklera. Terminy składania wniosków upływają 10 lutego i 17 maja 2005 r. Oprócz tego Fundacja przyznaje stypendia na projekty naukowe. Wnioski projektowe można składać w dowolnym terminie. Tematyka projektów musi odpowiadać głównym celom Fundacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/SID-3D0AB75D-

Stypendia dotyczące projektów naukowych w dziedzinie nauk o życiu, nauk przyrodniczych i technicznych oraz nauk informatycznych (informatyki i komunikacji)

CEMAGREF - Francuski Instytut Naukowo-Badawczy, który zajmuje się głównie badaniami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonym zarządzaniem ziemią i wodą przyznaje stypendia doktorantom i doktorom zaangażowanym w projektach naukowo-badawczych w dziedzinie nauk o życiu, nauk przyrodniczych i technicznych oraz nauk informatycznych (informatyki i komunikacji). Doktoranci podpisują w Instytucie trzyletni kontrakt, który obejmuje też całkowite ubezpieczenie. Wysokość stypendium wynosi 1425,40 euro miesięcznie. Granica wieku kandydata wynosi 27 lat. W wyjątkowych przypadkach granica wieku może być przesunięta do 30 lat. Doktorów granica wieku nie obowiązuje. Czas pobierania stypendium wynosi najwyżej 18 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 2150 euro miesięcznie. Termin ubiegania się o obydwa rodzaje stypendiów upływa 19 maja 2005 r.

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych:
http://www.cemagref.fr/English/seven/News/postdoc_Phd2004/formation2004.htm http://www.cemagref.fr/English/seven/News/postdoc_Phd2004/Postdoc.htm

Nowy serwis informacyjny Systemu Stypendialnego Marie Curie

Komisja Europejska uruchomiła nowy serwis na CORDISie informujący o akcji stypendialnej Marie Curie. Omawia on poszczególne rodzaje stypendiów, zarówno dla instytucji, jak i dla indywidualnych naukowców. Informacje o danym stypendium podzielona na kilka działów: jak aplikować, konkursy i stan złożonych wniosków, jak zarządzać projektem oraz często zadawane pytania. Dodatkowo serwis zawiera najświeższe wiadomości związane ze stypendiami oraz informacje o ciekawych imprezach dotyczących mobilności naukowców.

Nowy adres to: http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/home.html

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl