Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 330 z dnia 1 lutego 2018

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.PoznanSZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 28 lutego – „Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020”,
- marzec - „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu” - dwudniowe warsztaty,
- marzec - „Zostań Ekspertem Komisji Europejskiej!”.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

VI EDYCJA KONKURSU IM. ALINY BRODZKIEJ-WALD

Do 23 lutego można przesyłać zgłoszenia w ramach VI edycji konkursu im. Aliny Brodzkiej-Wald, który ma na celu promowanie wybitnych prac z zakresu humanistyki. W obecnej edycji konkursu przyjmowane będą rozprawy doktorskie dotyczące współczesności z zakresu humanistyki, które zostały obronione w 2017 roku. Konkurs ma na celu upamiętnienie życia i zasług profesor Aliny Brodzkiej – Wald, jednej z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury.

Więcej informacji:
http://funduszewieczyste.pl/pl/modele-funduszy-wieczystych/item/7-fundusz-im-prof-aliny-brodzkiej-wald
Źródło: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (funduszewieczyste.pl)


KONKURS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI - MINIATURA 2

W kwietniu ruszy nabór wniosków w trybie ciągłym w konkursie Miniatura 2, który jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). W jego ramach możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny. Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki: uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, nie są laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)


WYDARZENIA

FINANSOWANIE ROZWOJU FIRMY – NOWE MOŻLIWOŚCI W 2018 ROKU

6 lutego na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbędzie się spotkanie pt. „Finansowanie rozwoju firmy – nowe możliwości w 2018 roku”, które jest dedykowane przedsiębiorcom. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się m.in.:
- jak odliczyć koszt prac badawczych i/lub rozwojowych od podatku?,
- jak praktycznie podejść do aplikowania o pieniądze (pożyczka, dotacje)?,
- o tym, co kryje się pod szerokim terminem „B+R” i czy faktycznie są to tylko badania w laboratoriach?,
- kto może skorzystać finansowo na prowadzeniu prac badawczych i/lub rozwojowych?,
- jak skutecznie pozyskać inwestora kapitałowego i dobrze wyjść na współpracy z nim.
 
Więcej informacji:
http://ppnt.poznan.pl/finansowanie-rozwoju-firmy-nowe-mozliwosci-2018-roku/
Źródło: Poznański Park Naukowo-Technologiczny (ppnt.poznan.pl)„COORDINATORS’ DAY ON GRANT AGREEMENT PREPARATION”

22 lutego Komisja Europejska organizuje w Brukseli „Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation”. Wydarzenie to ma na celu omówienie szczegółów dotyczących przygotowaniai podpisywania umów o dofinansowanie w programie Horyzont 2020. Jest ono przeznaczone głównie dla koordynatorów pomyślnie rozpatrzonych wniosków projektowych (oraz innych uczestników pod warunkiem dostępności miejsc).

Rejestracja oraz agenda są dostępne pod poniższym adresem:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-on-grant-agreement-preparation/register.cfm
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)DNI PRZEMYSŁU EUROPEJSKIEGO 2018 (EUROPEAN INDUSTRY DAY 2018)

22 i 23 lutego w Brukseli odbędą się Dni Przemysłu Europejskiego 2018, które mają na celu upowszechnienie wiedzy na temat polityki przemysłowej Unii Europejskiej oraz działań na rzecz dalszego rozwoju konkurencyjności przemysłowej w Europie. Pierwszego dnia wydarzenia (22 lutego) odbędą się warsztaty organizowane przez różne sektory przemysłu oraz środowisko badawczo-innowacyjne. Natomiast drugiego dnia (23 lutego) odbędzie się konferencja z udziałem prelegentów wysokiego szczebla oraz kluczowych ekspertów. Wydarzenie można również traktować jako forum, na którym różne sektory przemysłu, finansów, badan i innowacji oraz władze i administracja, będą  mogły zaprezentować swoje działania, wymienić doświadczenia i opracowywać wspólne wizje na przyszłość.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/growth/content/second-european-industry-day_en
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)KONFERENCJA „CLIMATE CHANGE AND AGRICULTURE. CHALLENGES FOR AGRICULTURAL SCIENCE AND EDUCATION”

13 i 14 marca w Kijowie odbędzie międzynarodowa konferencja naukowa „Climate change and agriculture. Challenges for agricultural science and education”, która jest organizowana przez Ukraińskie Centrum Nauki i Metodologii Agroosvita ze wsparciem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Wydarzenie ma na celu przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestie związane ze zmianami klimatu (łagodzenie zmian m.in.w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie, weterynarii), zidentyfikowanie najbardziej wrażliwych sektorów rolnictwa na Ukrainie, nawiązanie dialogu między interesariuszami w zakresie badań na ten temat oraz określenie priorytetów w badaniach dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i środków dostosowawczych w rolnictwie, z uwzględnieniem różnych regionów Ukrainy.

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=international-scientific-conference-climate-change-and-agriculture-challenges-for-agricultural-science-and-education-march-13-14-2018-in-kyiv-ukraine&znewsletter=24stycznia2018
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)

WIADOMOŚCI

POWSTAŁ PORADNIK DLA MŚP UBIEGAJĄCYCH SIĘ O GRANTY Z HORYZONTU 2020

W ramach projektu Access4SMEs powstały nowe publikacje „Analysis report on SME success factors and best practices” oraz „Supporting tool to assess an SME’s pre-requisites and suitability to H2020 projects”, które mają na celu wsparcie w aplikowaniu o projekty dedykowane MŚP w ramach programu Horyzont 2020. Raport z analizy identyfikuje i opisuje kilka kluczowych czynników sukcesu, które MŚP powinny rozważyć, zanim przystąpią do pisania wniosku. Druga część zawiera różne narzędzia, które pomagają wnioskodawcom w opracowaniu projektu lub pomysłu na innowacje.

Publikacje są dostępne pod poniższym adresem:
http://www.access4smes.eu/2018/01/22/access4smes-guide-to-assist-and-support-smes-in-applying-for-horizon-2020-projects-just-published/
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)NOWA DEFINICJA MŚP - KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Komisja Europejska planuje zmianę definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP). Wiele rodzajów wsparcia ze środków publicznych adresowanych jest właśnie do przedsiębiorstw z tego sektora. Dlatego ważne jest aby zmiany w ww. definicji były korzystne, co może przyczynić się do zwiększenia dostępności finansowania dla przedsiębiorców. Zachęcamy do wyrażania swojej opinii i przesłania swoich uwag.

Ankieta jest dostępna pod poniższym adresem:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/targeted_sme_definition
Aktualna definicja przedsiębiorstw z sektora MŚP jest dostępna pod poniższym adresem:
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)KONSULTACJE PROGRAMÓW EUROPEJSKICH  

Rozpoczęły się publiczne konsultacje dotyczące kształtu europejskich programów po 2020 roku prowadzone przez Komisję Europejską. Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE (np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw). Do 8 marca można wyrazić swoją opinię na temat Programu Erasmus+, natomiast do 16 lutego można wypełniać kwestionariusz na temat programu Euratom (na lata 2021-2025).  

Kwestionariusz dotyczący programu Erasmus+ dostępny jest pod poniższym adresem:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_en
Kwestionariusz dotyczący programu Euratom dostępny jest pod poniższym adresem:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Euratom_21-25
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)
Opracowanie:

Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl