Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 329 z dnia 15 stycznia 2018

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.PoznanSZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 19 stycznia - Z badaniami i innowacjami dookoła świata. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników. Warsztat z pisania wniosków RISE Research and Innovation
Staff Exchange,
- 31 stycznia - Raport idealny w Horyzoncie 2020 (warsztat),
- 01 lutego - 3 x R. Realizuj. Rozlicz. Raportuj. Czyli wszystko co należy wiedzieć o prowadzeniu projektów typu Innovative Training Networks, Research and Innovation Staff Exchange (termin szkolenia przełożono z 18 stycznia).

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Do 8 lutego trwa nabór wniosków w konkursie Bony na innowacje dla MŚP organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. O środki mogą się ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projektach może wynieść minimalnie 60 tys. zł, a maksymalna 400 tys. zł. Natomiast maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji:
http://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp
Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl)


GRANTY OD FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Do 5 marca trwa nabór wniosków w konkursach realizowanych w ramach programów FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Program FIRST TEAM ma na celu rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Program jest skierowany do młodych badaczy (posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat), którzy mogą się ubiegać o środki w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. Finansowanie może zostać przyznane na trzy lata z możliwością przedłużenia o jeden rok. Pula środków w konkursie wynosi 25 mln zł.

Więcej informacji na temat programu FIRST TEAM:
https://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

Programy POWROTY i HOMING oferują granty „powrotowe”, reintegracyjne bądź podoktorskie. HOMING jest skierowany do młodych doktorów (posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat), którzy chcą wrócić z zagranicy do Polski np. po odbytym stażu czy studiach doktoranckich. POWROTY to propozycja dla tych badaczy (którzy również posiadają stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat), którzy na wczesnym etapie kariery przerwali pracę naukową i chcą do niej wrócić. W obu programach można zdobyć indywidualne granty w wysokości ok. 800 tys. zł na dwa lata. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach. Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie 12 mln zł.

Więcej informacji na temat programu POWROTY:
https://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/
Więcej informacji na temat programu HOMING:
https://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Do 15 marca trwa nabór wniosków w konkursach UWERTURA, SONATINA oraz ETIUDA, które są organizowane przez Narodowe Centrum Nauki. Łącza pula środków dostępna w ramach ww. konkursów wynosi 47 mln zł.

UWERTURA 2 to konkurs skierowany do doświadczonych badaczy (posiadających, co najmniej stopień doktora), mający przygotować ich do ubiegania się o granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Polscy naukowcy mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących już granty ERC, zdobywając cenne doświadczenia w zakresie ubiegania się i realizacji ww. grantów. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu, badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi  w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej.

SONATINA 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 roku. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji.

ETIUDA 6 jest konkursem skierowanym do osób na początku kariery naukowej, przygotowujących swoją rozprawę doktorską. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Oprócz tego w ramach grantu mogą sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w ośrodku naukowym.

Wyniki ww. konkursów będą znane latem 2018 roku.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-12-15-ogloszenia-konkursow-e6-so2-u2
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)NAGRODA POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU PAN DLA DOKTORANTÓW

Do 10 marca poznański oddział Polskiej Akademii Nauk prowadzi nabór zgłoszeń do V. edycji konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2017 roku, której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Do konkursu może przystąpić osoba, która w roku poprzedzającym złożenie wniosku przygotowywała rozprawę doktorską w instytucji naukowej zlokalizowanej w województwie wielkopolskim lub lubuskim, nie ukończyła 30 lat w chwili składania wniosku, zgłaszado konkursu 1 oryginalną opublikowaną pracę twórczą (lub monografię). Nagroda przyznawana jest w pięciu obszarach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk ścisłych i nauk o Ziemi, nauk technicznych oraz nauk medycznych.

Więcej informacji:
http://www.pan.poznan.pl/
Źródło: Polska Akademia Nauk, oddział w Poznaniu (pan.poznan.pl)


WYDARZENIA

WEBINARIUM POŚWIĘCONE PROJEKTOM MSCA

24 stycznia Irlandzki Punkt Kontaktowy Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) organizuje webinarium na temat dwóch rodzajów projektów Marii Skłodowskiej-Curie: Innovative Training Networks (ITN) oraz Research and Innovative Staff Exchange (RISE). Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak polepszyć innowacyjność własnych instytucji poprzez interdyscyplinarną współpracę z europejskimi organizacjami. W czasie webinarium zostaną zaprezentowane szczegóły dotyczące udziału w tych projektach podmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej, szczególnie z Azji i Australii.

Rejestracja jest dostępna pod adresem:
https://register.gotowebinar.com/register/2486746044573554947
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)CYKL MIĘDZYNARODOWYCH SEMINARIÓW ESKPERCKICH "ROVING SEMINARS"

Urząd Patentowy RP zachęca do udziału w cyklu międzynarodowych seminariów eksperckich tzw. „Roving Seminars” poświęconych ochronie własności intelektualnej za granicą,  które odbędą się na trzech polskich uczelniach w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu w dniach 23-25 stycznia 2018 roku. Seminaria mają za zadanie przybliżyć słuchaczom temat wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące ich skutecznej ochrony na konkurencyjnych rynkach.

Uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą prowadzenia poszukiwań oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) oraz przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady dotyczyć będą także madryckiego system międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji (WIPO - World Intellectual Property Organization). „Roving Seminars” adresowane są w szczególności do przedsiębiorców, rzeczników patentowych i prawników, a także przedstawicieli otoczenia biznesu oraz środowisk akademickich.

Więcej informacji:
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=30A148979BF143CE8E48378263378B76
Źródło: Portal Innowacji (pi.gov.pl)


WIADOMOŚCI

HARMONOGRAM KONKURSÓW PARP W 2018 ROKU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem naboru wniosków dla programów: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Harmonogram jest dostępny pod adresem:
http://www.parp.gov.pl/terminy-naborow
Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl)PARTICIPANT PORTAL Z NOWĄ FUNKCJĄ!

Participant Portal (Portal Uczestnika) posiada nową możliwość wyszukiwania partnerów zainteresowanych tym samym konkursem bezpośrednio w poszczególnych tematach (zarówno w otwartych i nadchodzących). Jest to doskonała wiadomość dla wnioskodawców, którzy mogą uzyskać dostęp do listy podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do projektu dla danego tematu bezpośrednio na stronie konkursu. W tym samym miejscu przedstawiciele podmiotów prawnych (LEARs) mogą w imieniu swojej organizacji tworzyć nowe oferty dotyczące poszukiwania partnerów.

Przykład nowej funkcjonalności Portalu można sprawdzić klikając w poniższy link:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-nmbp-24-2018.html
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov..pl)
 


NOWI EKSPERCI OCENIĄ WNIOSKI DO II FAZY INSTRUMENTU MŚP

Komisja Europejska przedstawiła nazwiska 87 ekspertów z 26 krajów, którzy będą oceniali wnioski składane w ramach II Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020. Panel ekspertów został powołany przy pomocy odświeżonego procesu oceny wprowadzonego w ramach pilotażowego projektu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), aby lepiej identyfikować istotne, tworzące rynek innowacje, w pełni uwzględniając osobiste cechy i motywacje wnioskodawców. W ramach nowego systemu firmy, które przejdą wstępny etap wyboru do finansowania w II Fazie Instrumentu MŚP, będą musiały przedstawić swój innowacyjny projekt przed jury złożonym z ekspertów. To uzupełni dotychczasową procedurę oceny wniosków w formie papierowej.

Pełna lista ekspertów dostępna jest pod adresem:
https://ec.europa.eu/easme/en/evaluations-eic-pilot
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)Opracowanie:

Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl