Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 328 z dnia 3 stycznia 2018

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.PoznanSZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 18 stycznia - Rozliczenie projektów ITN i RISE – to nie takie straszne (ITN - Innovative Training Networks, RISE - Research and Innovation Staff Exchange),
- 19 stycznia - Z badaniami i innowacjami dookoła świata. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników - warsztat z pisania wniosków RISE,
- 31 stycznia - Raport idealny w Horyzoncie 2020.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE POLSKO-NIEMIECKIEJ FUNDACJI NA RZECZ NAUKI

Do 1 lutego można składać wnioski w ramach tzw. uproszczonego konkursu, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Zgłaszać można projekty we współpracy polsko-niemieckiej, których budżet nie przekracza 10 000 euro.

Zgodnie z wytycznymi przesłane projekty muszą spełniać następujące warunki:
- muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami,
- otrzymana dotacja może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu,
- ze względu na ograniczone środki finansowe Fundacja wspiera projekty o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu),
- wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu.
Decyzje o przyznaniu dofinansowania zostaną opublikowane w maju.

Więcej informacji:
http://www.pnfn.pl/pl/530.php
Źródło: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (pnfn.pl)


STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA 2018/2019

Do 1 marca trwa nabór wniosków w ramach konkursu im. Lane'a Kirklanda na stypendia na przyjazd do Polski w roku akademickim 2018/2019. Program adresowany jest do osób posiadających wyższe wykształcenie, młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach  i w regionie. W konkursie mogą brać udział kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji i Ukrainy.  Miesięczna wysokość stypendium wynosi ok. 1 800 zł.

Realizacja programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Więcej informacji:
http://studytours.home.pl/kirkland2017/index.php/aktualnosci/konkursy/94-konkurs/245-ogloszenie
Źródło: The Lane Kirkland Program (studytours.home.pl)


STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW OD CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION

Do 30 kwietnia można składać wnioski w ramach konkursu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation. Jest on adresowany do osób, które posiadają dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiują na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora.

Zgodnie z wymaganiami konkursu wnioski mogą składać tylko obywatele polscy, którzy mieszkają w Polsce. Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać m.in.: wypełniony formularz zgłoszeniowy, potwierdzoną przez dziekanat kopie dyplomu (dyplomów), opinie promotora (max. 150 słów), zaświadczenie z uczelni potwierdzające otwarcie przewodu doktorskiego.

Więcej informacji:
http://www.cmrsf.ca/Podanie.htm
Źródło: Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation (cmrsf.ca)

WYDARZENIA

KONFERENCJA „SUCCESSFUL R&I IN EUROPE”

15 i 16 marca w Düsseldorfie odbędzie się dziewiąta konferencja „Successful R&I in Europe”, która będzie poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych w Programie Ramowym Horyzont 2020. Sesje tematyczne będą się koncentrować wokół sześciu głównych dziedzin: teleinformatyki, nanotechnologii/materiałów, energii, zrównoważonej gospodarki, nauk o życiu oraz transportu. Na sesjach głównych będą prezentowane zakończone sukcesem projekty, jak również te, których autorzy poszukują partnerów do konsorcjów. Uczestnicy dowiedzą się, z jakich usług mogą skorzystać przy tworzeniu i składaniu projektów.

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?p=41272&znewsletter=27grudnia2017
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


WIADOMOŚCI

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW W NCN W 2018 ROKU

Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram naboru wniosków w ramach konkursów, które będą prowadzone w 2018 roku. W porównaniu z naborami z poprzedniego roku nie ma dużych zmian. Cały czas nie jest znany termin naboru wniosków w ramach konkursu Miniatura 2. W późniejszym terminie podany zostanie także termin naboru wniosków w ramach konkursu Tango 3. W 2018 roku nie będzie prowadzony nabór w ramach konkursu Symfonia.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)REFORMA UCZELNI W 2018 ROKU

Najważniejszym zadaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w 2018 roku jest przeprowadzenie reformy uczelni. Ministerstwo chce by nowa ustawa – tzw. Ustawa 2.0 zaczęła obowiązywać od 1 października 2018 roku. Ostateczna jej wersja ma zostać przedstawiona w połowie stycznia. Wstępny projekt ustawy przedstawiono we wrześniu podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.  Jej główne założenia to m.in. zmniejszenie o połowę liczby obowiązujących uczelnie przepisów oraz rozporządzeń, uzależnienie możliwości uczelni (m.in. możliwości prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych) od kategorii naukowych,   podział uczelni na akademickie i zawodowe. Wedle proponowanych zmian organami szkoły wyższej, oprócz rektora i senatu (jak dotychczas), ma być również rada uczelni. Władze centralne uczelni, m.in. rektor, zyskają kosztem władz wydziałów większą możliwość kształtowania polityki placówki. Zmiany mają dotyczyć również doktorantów. Na uczelniach mają postawać szkoły doktorskie, gdzie wszyscy doktoranci będą mieli zapewnione stypendia.  

Kolejną dużą zmianą, którą szykuje MNiSW w 2018 roku, jest powołanie Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Celem tej instytucji ma być prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju, oraz komercjalizacja ich wyników.

Więcej informacji:
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1225607,reforma-uczelni---najwazniejsze-zadanie-resortu-nauki-w-2018-r.html
Źródło: Polska Agencja Prasowa (pap.pl)KOMISJA EUROPEJSKA CHCE SKUTECZNIEJ CHRONIĆ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ

Komisja Europejska przedstawiła środki mające zapewnić skuteczną ochronę prawom własności intelektualnej (obejmują one m.in. stworzenie sprawiedliwego i zrównoważonego systemu Standard Essential Patents oraz nasilenie walki z podrabianiem i piractwem). Podjęte działania mają zachęcić przedsiębiorstwa, w szczególności firmy z sektora MŚP oraz start-upy, do inwestowania w innowacje i kreatywność. KE dąży do pozbawiania dochodów podmiotów naruszających prawo własności intelektualnej.

Celami Komisji są:
- zapewnienie wysokiego poziomu ochrony prawnej i przewidywalnych ram prawnych w całej Unii Europejskiej,
- zachęcanie przemysłu do walki z naruszeniami własności intelektualnej,
- zmniejszenie ilości podrabianych produktów docierających do rynku UE.

Więcej informacji:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4943_en.htm
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (europa.eu)Opracowanie:

Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl