Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 327 z dnia 18 grudnia 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

Wesołych, Szczęśliwych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
i wielu twórczych dokonań, wytrwałości i optymizmu

życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UE w Poznaniu


SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 19 stycznia - Z badaniami i innowacjami dookoła świata. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników – warsztaty,
- 31 stycznia - Raport idealny w Horyzoncie 2020.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

ENERGIA DLA FIRM - KONKURS "MOC DLA ROZWOJU"

Do 4 lutego 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach Energia dla firm - konkurs Moc dla Rozwoju. Jest on adresowany do małych przedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 50 osób), startupów oraz organizacji studenckich, które pracują nad innowacyjnymi produktami i usługami powiązanymi z energetyką. Do konkursu mogą być zgłaszane, m.in. rozwiązania z zakresu obsługi klienta firmy energetycznej (aplikacje, systemy), zarządzania i zwiększania efektywności przesyłu energii, energetyki rozproszonej, szeroko pojętego tematu klastrów energii oraz Smart Home.  Zgłaszane projekty będą oceniane przez jury składające się z ekspertów w dziedzinie w oparciu o kryteria takie jak innowacyjność, potencjał biznesowy wdrożenia oraz znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy konkursu mają szansę nie tylko na nagrody, ale także na wsparcie w rozwoju i komercjalizacji swoich pomysłów.

Więcej informacji:
http://mocdlarozwoju.pl/
Źródło: Mocdlarozwoju.pl


TRANSCAN-2 - BADANIA Z ZAKRESU ONKOLOGII

Do 6 lutego 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach programu TRANSCAN-2. W jego ramach można pozyskać środki finansowe na prowadzenie międzynarodowych badań naukowych dotyczących zagadnień z zakresu onkologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w programie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 600 000 euro.

Zgłaszane do programu wnioski powinny dotyczyć następujących zagadnień:
- design and conduct of translational research studies exploiting/combining resources from current clinical trials, bio-repositories and epidemiology-type resources.
- development and exploitation of translational research platforms (e.g., patient derived xenograft models/organoids/tissue collections) to study drug responses/resistance and toxicity, and perform drug screens or repurpose approved anticancer drugs.
- implementation of precision biomarkers for better stratification of the clinical cohorts.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/transcan-2/aktualnosci/art,5749,transcan-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-iv-konkursie-jtc-2017.html
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)



4. EDYCJA POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ

Do 15 lutego 2018 roku można zgłaszać kandydatury do czwartej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Jest ona przyznawana w dwóch kategoriach: 1) za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza);  2) za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

Kandydatów mogą zgłaszać: członkowie Kapituły, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele instytucji kulturalnych, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów patronujących Nagrodzie i inne podmioty. Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 60.000 zł (Nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz 40.000 zł (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka). Uroczyste wręczenie Nagrody i Stypendium nastąpi 25 maja 2018 roku w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.

Więcej informacji:
http://poznanskanagrodaliteracka.pl/pnl-2018-czekamy-na-zgloszenia/
Źródło: Poznanskanagrodaliteracka.pl


LIDER IX - KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Od 15 stycznia do 15 marca 2018 roku będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER IX, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest on adresowany do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat temu. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 200 000 zł. Celem konkursu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Wnioskodawcami mogą być młodzi naukowcy, którzy spełniają następujące warunki:
- w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat,
- posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych. O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
- są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
- dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
- pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
- posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/aktualnosci/art,5752,dziewiaty-konkurs-w-programie-lider.html
Źródło: Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju (ncbr.gov.pl)

WYDARZENIA

SPOTKANIE BROKERSKIE POŚWIĘCONE DZIAŁANIU NAUKA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA I DLA SPOŁECZEŃSTWA (SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY)

29 stycznia 2018 roku w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone działaniu „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” realizowanym w Programie Ramowym Horyzont 2020. Głównym celem wydarzania jest szczegółowe omówienie nowego programy pracy, a zwłaszcza tematów nachodzących konkursów. Udział w nim jest również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami projektowymi. Wydarzenie jest organizowane przez sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (sis.net2) oraz przez Komisje Europejską. Rejestracja trwa do 20 stycznia.

Więcej informacji:
https://horizon-swafs2018.b2match.io/
Źródło: Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (sis.net2)


WIADOMOŚCI

MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA WYDATKÓW NA BADANIA I ROZWÓJ

Od przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój. To efekt podpisanej przez Prezydenta RP pod koniec listopada ustawy. To kolejny akt prawny ułatwiających działalność innowacyjną.

Najważniejsze zapisy nowej ustawy to m.in.:
- zwiększa wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR),
- doprecyzowuje i rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe, o inne niż umowa o pracę, formy zatrudnienia. CBR otrzymają szerszy katalog kosztów, związanych m.in. z nieruchomościami),
- umożliwia korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi,
- wydłuża do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R,
- ułatwia finansowanie start-upów: doprecyzowuje sposób opodatkowania pożyczki konwertowanej na akcje lub udziały,
- umożliwia tworzenie przez uczelnie i instytuty naukowe PAN spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą (również wspólnie oraz z instytutami badawczymi),
- zapewnia MNiSW instrumenty prawne do prowadzenia monitoringu losu doktorantów (analogicznie do obecnych rozwiązań w zakresie monitoringu losu absolwentów).

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/druga-ustawa-o-innowacyjnosci-z-podpisem-prezydenta-rp.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)




Opracowanie:

Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl