Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 326 z dnia 4 grudnia 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 13 grudnia - Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE,
- 18 i 19 grudnia - Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu - dwudniowe warsztaty.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

IDEA4AZOTY - PROGRAM AKCELERACYJNY

W trybie ciągłym trwa nabór zgłoszeń do programu akceleracyjnego Idea4Azoty, który ma na celu łączenie potencjału środowiska akademickiego oraz badawczego z biznesowym Grupy Azoty S.A. Jego zadaniem jest wsparcie podmiotów zainteresowanych rozwojem nowych produktów, technologii lub usług we współpracy z Grupą Azoty S.A.. Inicjatywa jest skierowana m.in. do uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz przedsiębiorców.

W ramach Idea4Azoty wsparciem objęte mogą być projekty mające na celu:
- opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych lub użytkowych, projektu inżynierskiego, konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.,
- opracowanie prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych,
- testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, usług, bądź technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.

Więcej informacji:
http://www.idea4azoty.pl/
Źródło: Grupa Azoty S.A. (idea4azoty.pl)


KONKURSY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Do 15 stycznia trwa nabór wniosków w ramach programów TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 
W programie TEAM można ubiegać się o grant w wysokości ok. 3,5 mln zł na realizację trzyletniego projektu badawczego. Do składania wniosków Fundacja zachęca wybitnych naukowców z Polski i z zagranicy, którzy poszukują finansowania na stworzenie zespołu badawczego realizującego przełomowe prace badawczo-rozwojowe przyczyniające się do rozwiązywania najważniejszych problemów naukowych w skali globalnego rynku lub wyzwań stojących przed współczesnym społeczeństwem. Środki można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń i stypendiów dla członków zespołu, a także m.in. na wynajem laboratorium czy zakup nisko kosztowej aparatury badawczej. Projekty można realizować zarówno w jednostce naukowej, przedsiębiorstwie
lub w konsorcjum naukowo-przemysłowym.  

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

Program TEAM-TECH jest skierowany do przedsiębiorstw zainteresowanych prowadzeniem działalności B+R. Ubiegać się można o grant w wysokości ok. 3,5 mln zł na stworzenie lub rozwój wysokiej klasy zespołów badawczych oraz prowadzenie przełomowych prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Finansowanie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, materiały niezbędne do prowadzenia badań, czy koszty zarządzania własnością intelektualną (patenty, licencje).

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

Programy TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM TECH Core Facility PLUS mają na celu pomoc (zwłaszcza instytucjom naukowym) w  udostępnianiu swojej aparatury i świadczeniu usług badawczych odbiorcom z sektora badawczo-rozwojowego.  Ubiegać można się o środki w wysokości od ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł na projekty trwające do 36 miesięcy (lub do 18 miesięcy - w przypadku Core Facility PLUS). Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/ oraz https://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)


AKCJE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020

Do 21 marca 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie - MSCA-RISE-2018. W ramach konkursu można uzyskać środki na wymianę pomiędzy krajami i sektorami pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna). Projekty tego typu mają na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się do rozwoju innowacji, poziomu europejskich badań oraz kariery uczestniczących pracowników. Aplikować do konkursu można wyłącznie w konsorcjum składającym się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów. Projekt polega na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html oraz
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10250 
Źródło:  Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)

WYDARZENIA

TRANSPORT EKOLOGICZNY W HORYZONCIE 2020

6 grudnia w Warszawie odbędzie się Dzień informacyjny poświęcony tematyce transportu ekologicznego w konkursach na lata 2018-2020 w Programie Ramowym Horyzont 2020.
Podczas wydarzenie będą omawiane m.in. zagadnienia związane z:
- projektowaniem nowoczesnej architektury, komponentów i systemów sterowania trzeciej generacji pojazdów elektrycznych, inteligentnych systemów autobusowych, napędów elektrycznych, modułowych systemów ładowania, przełomowych koncepcji ogrzewania i chłodzenia,
- wirtualnym rozwojem produktów i produkcji pojazdów elektrycznych oraz ich komponentów,
- infrastrukturą ładowania, nisko-emisyjnych napędów dla ciężarówek i autobusów,
- nową generacją pakietów bateryjnych, pojazdów miejskich z napędem elektrycznym.
Specjalnymi prelegentami będą przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy przedstawią krajowe programy e-car i e-bus oraz Narodowego Centrum Badań i Innowacji, którzy poinformują o projektach „elektromobilnych” w programie InnoMOTO i przetargach innowacyjnych w programie na rzecz bezemisyjnego transportu publicznego. Rejestracja na wydarzenie trwa do 4 grudnia (do godz. 14.00).

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=tematyka-transportu-ekologicznego-konkursach-programu-h2020-na-lata-2018-2020&znewsletter=22listopada2017
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


WIADOMOŚCI

HORIZON 2020 DASHBOARD – NOWE NARZĘDZIE NA PORTALU UCZESTNIKA

Komisja Europejska udostępniła nowe narzędzie na Portalu Uczestnika: Horizon 2020 Dashboard, które umożliwia analizę statystyk i danych na temat złożonych wniosków oraz realizowanych projektów w Programie Ramowym Horyzont 2020. Teraz można w prosty sposób poznać wskaźniki sukcesu w poszczególnych konkursach, alokację środków finansowych lub filtrować dane m.in. według krajów lub typów projektu.

We wstępnej wersji Horizon 2020 Dashboard znajdują się 3 panele informacyjne:
- dane o uczestnictwie w wnioskach,
- dane o finansowanych projektach,
- rozszerzony wybór grafik i zestawów danych dotyczących projektów

Widok nowego narzędzia jest dostępny pod adresem:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)INSTRUMENT MŚP – ZMIANY W NAJBLIŻSZYCH KONKURSACH

Od listopada Instrument MŚP oraz Fast Track to Innovation (FTI) w programie Horyzont 2020 stanowią centralną część pilotażowego projektu – Rady Europejskiej ds. Innowacji (EIC).  Zmiana ma na celu poprawę dostępności (objęcie zasięgiem większą liczbę podmiotów) oraz doskonałości procesu selekcji.

Jakie zmiany przewidziano od 2018 roku w Instrumencie MŚP:
- brak obszarów tematycznych. Przedsiębiorca będzie sam definiował temat, w ramach którego składa wniosek,
- dofinansowanie projektów możliwe będzie wyłącznie w wysokości 70%,
- prostsze formularze zgłoszeniowe do I oraz II Fazy (uproszczona struktura oraz treść, język bardziej zorientowany na biznes),
- wyższy próg punktowy w Fazie II, który wyniesie 13 punktów (wcześniej 12) na 15 możliwych. Wszystkie firmy, które przekroczą wymagany próg punktowy zostaną zaproszone do Brukseli na panel, na którym zaprezentują swój projekt,
- więcej inwestorów w roli ekspertów oceniających – pozwoli to na lepszy przeglądu rynku i ocenę związanych z inwestycjami elementów propozycji.

Fast Track to Innovation (FTI) również stał się częścią pilotażowego europejskiego programu innowacji. Wspiera on zbliżające się do rynku działania innowacyjne. Jest otwarty dla wszystkich typów uczestników i ma na celu skrócenie czasu od pomysłu do wprowadzenia na rynek oraz zwiększenie udziału w programie Horyzont 2020 przemysłu, MŚP i jednostek naukowych.

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?p=40403&znewsletter=22listopada2017
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)EKSPERCI POSZUKIWANI

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) poszukuje ekspertów do oceny wniosków projektowych zgłaszanych do konkursów w dziedzinie błękitnej gospodarki w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Eksperci są poszukiwani w następujących obszarach:
- innowacje, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw lub klastry morskie,
- śmieci morskie oraz odtwarzanie ekosystemów morskich,
- współpraca z krajami spoza UE lub ze społecznościami lokalnymi w basenie Morza Śródziemnego.

Swoją kandydaturę można zgłosić poprzez rejestrację w bazie kandydatów na ekspertów w dziedzinie polityki morskiej i rybołówstwa. Ewaluatorzy oceniają wnioski w oparciu o ustalone kryteria. Na podstawie ich opinii Komisja Europejska podejmuje decyzje ws. finansowania. Językiem roboczym ekspertów jest język angielski. EASME zachęca do zgłaszania się do bazy zwłaszcza osoby z krajów północnej części UE oraz kobiety.

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?p=40392&znewsletter=22listopada2017
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)
Opracowanie:

Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl