Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 324 z dnia 31 października 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 17 listopada - Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą,
- 21 listopada - Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020,
- 11 i 12 grudnia - Zarządzanie projektami międzynarodowymi - dwudniowe warsztaty,
- 13 grudnia - Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE,
- 18 grudnia - Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu - dwudniowe warsztaty.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE

Od 23 października do 20 grudnia trwa nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Jest on adresowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. Budżet konkursu wynosi 140 mln zł. Celem Programu jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie: identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej, zarządzania pracami B+R oraz komercjalizacji ich wyników.

Więcej informacji:
https://www.fnp.org.pl/ruszyl-kolejny-konkurs-w-programie-mab/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)


KONKURS NA STYPENDIUM IM. ANNY STADNICKIEJ

Do 20 listopada trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Anny Stadnickiej organizowanego przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego. Jest on adresowany do młodych naukowców prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej. Stypendium w roku akademickim 2017/2018 wynosi 10 000 zł (stypendium roczne) lub 5 000 zł (stypendium semestralne). O wsparcie mogą się ubiegać wyróżniający się doktoranci studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. Stypendium przyznawane jest na ukończenie pracy doktorskiej, na okres roku akademickiego lub na semestr.

Więcej informacji:
http://www.mochnacki.org/wydarzenia/156-stypendium-im-anny-stadnickiej-nabor-wnioskow
Źródło: Fundacja im. Maurycego Mochnackiego (mochnacki.org)


KONKURS NA INNOWACYJNE SIECI SZKOLENIOWE (INNOVATIVE TRAINING NETWORKS)

Do 18 stycznia 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks w programie Horyzont 2020. W konkursie możliwe jest zdobycie środków na stworzenie Innowacyjnych Sieci Szkoleniowych, w których będą szkoleni początkujący naukowcy z całego świata. Budżet konkursu wynosi 442 mln euro.

Projekty realizowane są przez międzynarodowe konsorcja, w skład których mogą wejść instytucje, które:
- posiadają osobowość prawną,
- są zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje,
- pochodzą z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
oraz http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19298
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Od 20 listopada do 19 stycznia 2018 roku będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Dofinansowanie można uzyskać na tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Konkurs jest skierowany do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a na finansowanie projektów przeznaczono 460 mln zł.

Więcej informacji:
http://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-4/
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl)KONKURS NA ERC CONSOLIDATORS GRANTS

24 października Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła konkurs na Consolidators Grants, w który można ubiegać się o środki na przełomowe badania we wszystkich dziedzinach naukowych. Jest on adresowany do naukowców mających od 7 do 12 lat doświadczenia (liczonych od momentu uzyskania stopnia naukowego doktora). Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku należy wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu. Wnioski można składać do 15 lutego 2018 roku.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-COG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc  (język angielski)
oraz http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628  (język polski)
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OBSZARU ICT/FET W PROGRAMIE HORYZONT 2020

28 listopada w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny dotyczący obszaru ICT/FET w Programie Ramowym Horyzont 2020, który jest organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Podczas wydarzenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
- Program Pracy LEIT – ICT na lata 2018 - 2020 i tematy związane z ICT (Information and Communication Technologies),
- Digital Innovation Hubs oraz granty kaskadowe - nowe formy finansowania,
- Program Pracy w ramach FET (Future and Emerging Technologies), w tym konkursy FET Open, FET proactive oraz FET flagships,
- przykłady projektów badawczo-innowacyjnych (Research and innovation actions), innowacyjnych (Innovation actions), koordynujących i wspierających, (Coordination and Support Action) oraz Instrument MŚP (SME instrument),
- ogólne zasady składania, oceny i uczestnictwa w projektach w Programie Horyzont 2020.

Wśród prelegentów podczas wydarzenia znajdą się przedstawiciele Komisji Europejskiej, uczestnicy realizowanych projektów finansowanych w ramach programu oraz eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego.

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-ictfet-w-programie-horyzont-2020-3&znewsletter=25pa%C5%BAdziernika2017
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)KONWENT ROZWOJU #3: BIZNES PONADCZASOWY

Konwent Rozwoju to cykliczna, otwarta przestrzeń do wymiany wiedzy i inspiracji. 17 listopada br. na 3 edycji eventu w MTP spotkacie się wieczorem z takimi osobistościami jak m.in. Karolina Maj z Google Internetowe Rewolucje (PREMIERA prelekcji m.in. o trzech, najświeższych rozwiązaniach od Google!), Wojciech Kruk, Anna Orska, Joanna Janowicz czy Łukasz Kościński. Obecna edycja to główne wydarzenie w Wielkopolsce w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Konwent Rozwoju to autorska inicjatywa Portalu rozwoju CARE-ER, Koordynatora ŚTP, którego system automatycznie dopasowuje inicjatywy, wydarzenia, ludzi i możliwości. Wstęp na wydarzenie to - do 10 listopada - symboliczna opłata mobilizująca 10 pln, a każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma imienny dyplom uczestnictwa i może liczyć na nieszablonowe niespodzianki na miejscu. Start g. 18.00.

Więcej informacji:
http://www.kr3.care-er.pl
https://www.facebook.com/events/2048209872074764/


WIADOMOŚCI

ROZWÓJ KARIERY NAUKOWCÓW – WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zaproponował nową ustawę o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawa 2.0), która zakłada wiele zmian. Obecnie trwają konsultacje nowych założeń i ich uszczegółowianie. Zmiany, które wpłyną na młodych pracowników naukowych, w tym doktorantów i studentów będą dotyczyć struktury studiów, zasad kształcenia  i rozwoju kariery zawodowej. W ramach „Projektu NAUKOWIEC” przygotowano ankietę,  do wypełnienia której zachęcamy wszystkich doktorantów, pracowników naukowych oraz studentów i ekspertów z zakresu wspierania rozwoju kariery (można ją wypełniać do 20 listopada). Ankieta dotyczy rozwoju kariery naukowej i przygotowania do pracy w różnych sektorach, w kraju i za granicą, potrzebnych kompetencji i narzędzi oraz istniejących barier. Efektem będzie raport dostępny dla wszystkich zainteresowanych, w tym MNiSW oraz Komisji Europejskiej.

Ankieta dostępna jest pod adresem:
https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/361999?lang=pl
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)POZNAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Z KATEGORIĄ NAUKOWĄ A

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wykaz jednostek naukowychi kategorii naukowych. Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) znalazł się wśród 332 jednostek, które uzyskały kategorię A. Jest to duży sukces i uznanie naszego dorobku naukowego, w tym badań, opracowanych patentów oraz działań na rzecz komercjalizacji. Do uzyskania tej prestiżowej kategorii przyczyniły się też nasze praktyczne działania związane nie tylko z prowadzeniem prac badawczych, ale też artystycznych i edukacyjnych. Przez ostatnie lata cieszyliśmy się statusem jednostki naukowej kategorii B. Podniesienie rankingu PPNT oznacza docenienie naszego rozwoju oraz rozszerzającego się wachlarza prowadzonych badań i oferowanych firmom oraz uczelniom usług analitycznych i specjalistycznych.

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych dostępny jest pod adresem:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf
Więcej informacji:
http://ppnt.poznan.pl/jestesmy-jednostka-naukowa-kategorii-a/
Źródło: Poznański Park Naukowo-Technologiczny (ppnt.poznan.pl)BUDŻET NA 2018 ROK. ILE WYNIOSĄ WYDATKI NA NAUKĘ I SZKOLNICWO WYŻSZE?

Sejmowa komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na naukę i szkolnictwo wyższe na 2018 rok, który wyniesie odpowiednio 9,2 mld zł oraz ok. 16,5 mld zł. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza, podczas posiedzenia Komisji poinformował, że udział nakładów na naukę w PKB na 2018 rok, wyniesie 0,45 proc (wzrost o dwie setne punktu procentowego w stosunku do 2017 roku). Łączna kwota środków, jaką w 2018 roku dysponować będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyniesie ok. 4 mld zł. Narodowe Centrum Nauki otrzyma dotację w wysokości ponad 1,35 mld zł. Wydatki na szkolnictwo wyższe wyniosą ok. 16,5 mld zł (0,8 proc. PKB), wzrost o ponad 561 mln zł. Komisja pozytywnie zaopiniowała również budżet Polskiej Akademii Nauk, który utrzyma się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego i wyniesie ok. 81,5 mln zł.

Więcej informacji:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,460300,budzet-w-2018-r-ponad-92-mld-zl-na-nauke-i-ok-165-mld-na-szkolnictwo-wyzsze.html
Źródło: Serwis Nauka w Polsce (naukawpolsce.pap.pl)
Opracowanie:

Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl