Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 323 z dnia 16 października 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

 

Szanowni Państwo,
W poprzednim newsletterze Nr 322 z dnia 29 września 2017 z przyczyn technicznych wkradł się błąd, za co serdecznie przepraszamy. Poprawny newsletter nr 322 znajduje się na stronie internetowej: http://rpk.ppnt.poznan.pl/newsletter.php?d=0&a=322  / Agencja Reklamowa QA

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 17 listopada - Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą,
- 21 listopada - Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020,
- 11 i 12 grudnia - Zarządzanie projektami międzynarodowymi,
- 13 grudnia - Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE,
- 18 grudnia - Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu - dwudniowe warsztaty.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ - DOFINANSOWANIE ZAKUPU APARATURY SPECJALISTYCZNEJ

Od 2 października, w trybie ciągłym, do wyczerpania środków, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi nabór wniosków w ramach dodatkowego konkursu dla laureatów programów First Team i Międzynarodowe Agendy Badawcze na dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej. Konkurs przewiduje wsparcie finansowe zakupu aparatury specjalistycznej rozumianej jako zestaw urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych. Laureaci konkursu MAB mogą wnioskować o nabycie aparatury w cenie do 3,5 mln zł, natomiast laureaci konkursu First Team mogą wnioskować o zakup aparatury w cenie do 750 tys. zł.

Więcej informacji:
https://www.fnp.org.pl/dofinansowanie-zakupu-aparatury-specjalistycznej-dodatkowy-konkurs-dla-laureatow-programow-first-team-i-mab/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)STYPENDIA DOKTORANCKIE FUNDACJI PhDo – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Do 19 października trwa nabór wniosków do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "PhDo". Jest on skierowany do doktorantów wszystkich dziedzin nauki, którzy podejmą współpracę ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce. Współpraca musi stanowić istotny element pracy naukowej, a jej efekty muszą prowadzić do nowych, zmienionych lub ulepszonych rozwiązań mających zastosowanie w działalności wybranej organizacji trzeciego sektora (sektora organizacji pozarządowych) i/lub w sferze działań obywatelskich.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "PhDo" adresowany jest do doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria:
- posiadają obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka,
- realizują stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym, działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym
na podstawie odrębnych przepisów,
- są studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich,
- studiują na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
- otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego,
- podjęli współpracę badawczo-rozwojową, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.
O stypendium mogą ubiegać się doktoranci, którzy spełniają wszystkie warunki łącznie.

Więcej informacji:
http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-doktoranckie/stypendia-doktoranckie-pafwstocznia/
Źródło: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (stypendia-pomostowe.pl)IBM PH.D. FELLOWSHIP AWARDS PROGRAM

Do 26 października można składać wnioski w ramach konkursu IBM Ph.D. Fellowship, który adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich z całego świata. Laureaci konkursu otrzymają dwuletnie stypendium (jego wysokość jest uzależniona od kraju pochodzenia laureata) oraz możliwość współpracy z IBM. W szczególności wnioski mogą składać doktoranci, którzy w swojej pracy badawczej podejmują zagadnienia istotne z punktu widzenia IBM. Warunkiem niezbędnym do aplikowania jest posiadanie statusu uczestnika studiów doktoranckich. Celem realizowanego stypendium będzie współpraca z IBM w zakresie badań naukowych i laboratoryjnych oraz pomoc w rozwiązywaniu kluczowych w punktu widzenia firmy zagadnień.

Więcej informacji:
http://www.research.ibm.com/university/awards/phdfellowship.shtml
Źródło: research.ibm.com


PROGRAM GRANTOWY KPMG IDEAS LOADING

Do 13 listopada trwa nabór wniosków w ramach programu grantowego KPMG Ideas Loading, który jest skierowany do studentów kierunków ekonomicznych, informatycznych, prawniczych oraz technicznych uczelni wyższych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy w roku akademickim 2017/2018 mają aktualny status studenta studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich.

Celem programu jest wyłonienie zwycięskich projektów związanych z liniami biznesowymi KPMG w Polsce (audyt, podatki, prawo, doradztwo biznesowe). Do udziału w programie studenci mogą się zgłaszać indywidualnie lub w grupach (maksymalnie pięcioosobowych).

Więcej informacji:
https://home.kpmg.com/pl/pl/home/careers/studenci-i-absolwenci/programy-dla-studentow/ideas-loading-program-grantowy.html
Źródło: KPMG (home.kpmg.com)FULBRIGHT SPECIALIST - KONKURS NA WIZYTY AMERYKAŃSKICH SPECJALISTÓW
W POLSKICH INSTYTUCJACH

Do 13 listopada Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta prowadzi nabór wniosków na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak m.in.: archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka. Stypendia przyznawane są instytucjom wyrażającym gotowość przyjęcia specjalistów do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Więcej informacji:
http://www.fulbright.edu.pl/specialist/
Źródło: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (fulbright.edu.pl)
KONKURS DLA MAGISTRÓW I DOKTORÓW Z POZNANIA

Do 15 listopada trwa nabór prac w ramach XIV edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Na autorów trzech najlepszych prac doktorskich czeka 8 000 zł brutto, najlepsze trzy prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 4 000 zł brutto. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione we wszystkich uczelniach Poznania, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z Poznaniem. Do konkursu przyjmowane są prace doktorskie i magisterskie obronione w roku konkursowym i w roku poprzednim.

Prace zgłoszone do konkursu powinny zawierać:
- wniosek o nagrodę, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry),
- streszczenie pracy, w którym autor wyraźnie wskazuje obszar/dziedzinę funkcjonowania miasta, w której praca może znaleźć zastosowanie,
- pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie – również te publikacje,
- dwie opinie pracy, w tym jedną promotora. Co najmniej jedna z opinii powinna akcentować utylitarne walory pracy.

Więcej informacji:
http://www.poznan.pl/mim/studia/podstawa-prawna-i-regulamin,p,181,182,19403.html
Źródło: Serwis internetowy Miasta Poznań (poznan.pl)BIODIVERSA - NABÓR WNIOSKÓW

Do 1 grudnia trwa nabór wniosków w ramach konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. "Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services". Zgłaszane projekty badawcze powinny dotyczyć następujących tematów:
- development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions,
- consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios.

W konkursie biorą udział następujące kraje:
Argentyna, Austria, Belgia (Walonia), Brazylia (SaoPaulo), Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej.

Projekt polskiego zespołu badawczego może trwać 36 miesięcy. Finansowanie mogą uzyskać grupy badawcze, które składają się z co najmniej trzech zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Więcej informacji:
http://www.biodiversa.org/1224
Źródło: biodivers.orgSTYPENDIA DLA HUMANISTÓW I ARTYSTÓW WE WŁOSZECH

Do 15 stycznia 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla humanistów i artystów, którego organizatorem jest Fundacja Bogliasco. Jest on adresowany do osób, które zajmują się twórczością lub prowadzą badania naukowe w dziedzinach nauki związanych z humanistyką i sztuką. W ramach aktualnie prowadzonego naboru wniosków przyznanych zostanie ok. 50 stypendiów na pokrycie trwającego ok. 30-34 dni pobytu w Study Center Bogliasco we Włoszech. Laureat stypendium może zabrać ze sobą osobę towarzyszącą (partner, współmałżonek).

Więcej informacji:
http://www.bfny.org/en/apply
Żródło: The Bogliasco Foundation (bfny.org)KONKURS PRAC MAGISTERSKICH IM. J.J. LIPSKIEGO

Do 15 lutego 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach XXIII konkursu prac magisterskich im. J.J. Lipskiego. Ma on na celu wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk  społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsceod XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej patrona konkursu. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w roku kalendarzowym, w którym ogłoszona została kolejna edycja konkursu.

Zgłaszane prace, powinny dotyczyć następującej tematyki: Historia i teoria literatury, Wiedza o współczesnej kulturze, Varsaviana, Historia najnowsza, Społeczeństwo i polityka, Dyskryminacja i tolerancja, Stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.


Więcej informacji:
http://www.otwarta.org/oglaszamy-xxiii-edycje-konkursu-im-jana-jozefa-lipskiego/
Źródło: O Stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii (otwarta.org)


WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY ORAZ SPOTKANIE BROKERSKIE „EUROPA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE”

14 listopada w Brukseli odbędzie się oficjalny dzień informacyjny poświęcony zbliżającym się konkursom w ramach 6. wyzwania społecznego „Europa w zmieniającym się świecie” w programie Horyzont 2020Dodatkowo, odbędzie się spotkanie brokerskie, które ma na celu stworzenie okazji do nawiązywania kontaktów i znalezienia właściwych partnerów międzynarodowych do przygotowania wniosków projektowych w najbliższych konkursach (w tym również do prezentacji pomysłów). Rejestracja już się rozpoczęła.

Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/sc6-2018-brokerage#
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


DNI INFROMACYJNE ORGAZNIOWANE PRZEZ KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ

14 listopada w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny „Program Horyzont 2020 dla miast”. W trakcie spotkania przedstawione zostaną tematy konkursów w obszarze energii, transportu, środowiska, ICT oraz efektywności energetycznej budynków. Zaprezentowane zostaną również projektu realizowane przez polskie miasta w programie Horyzont 2020.


Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli władz miejskich oraz wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów związanych z miastami.

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=program-horyzont-2020-dla-miast-dzien-informacyjny&znewsletter=11pa%C5%BAdziernika2017

21 listopada w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny obszarów Energia i  Środowisko w programie Horyzont 2020. W trakcie tego spotkania przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz eksperci KPK przedstawią tematy konkursów zaplanowanych na lata 2018 – 2020 w obszarach energii i środowiska. Podczas wydarzenia zaplanowana jest prezentacja projektów oraz przedstawione zostaną wskazówki od ewaluatorów wniosków. Ponadto omówione zostaną nowe zasady wynagrodzeń w projektach w Horyzoncie 2020.

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-i-srodowisko-w-programie-horyzont-2020-2&znewsletter=11pa%C5%BAdziernika2017
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


WIADOMOŚCI

NOWE PROGRAMY PRACY W HORYZONCIE 2020

Komisja Europejska opublikowała kolejne wersje robocze nowych Programów Pracy w Horyzoncie 2020., które będą obowiązywać od 2018 roku.

Pierwszy dotyczy 6. wyzwania społecznego „Europa w zmieniającym się świecie”. Nie jest to jeszcze ostateczny Program Pracy dla konkursów SC6 na lata 2018-2020 i do czasu formalnej publikacji konkursu (co nastąpi na początku listopada) prosimy nie powoływać się na jego zapisy w przygotowywanych wnioskach.
Dokumenty jest dostępny pod poniższymi adresami:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme  oraz
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/draft_h2020-sc6-2018-2020.pdf

Drugi dotyczy Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). W tym przypadku również należy pamiętać, że jest to wersja wstępna i zawarte w niej zapisy m.in. daty opublikowania i zamknięcia konkursów oraz wymogi formalne mogą ulec zmianie.

Dokument jest dostępny pod poniższym adresem:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/03._h2020-msca-2018-2020_post_isc_post_pc_for_pre-publication.pdf
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)

Trzeci Program Pracy dotyczy Instrumentu MŚP (SME Instrument) oraz tzw. Szybkiej ścieżki do innowacji (Fast track to innovation). 27 października zostanie ogłoszony oficjalna wersja dokumentu, do tego czasu możliwe są modyfikacje.

Dokument dostępny jest pod adresem:
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-and-fti-2018-2020-check-draft-work-programme-1?pk_campaign=smei_nwl_10_2017
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl