Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 321 z dnia 15 września 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 5-6 października - „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?” - dwudniowe warsztaty,
- 10 października - „Fundusze Europejskie - szansa na rozwój Twojej firmy!”,
- 11 października - „Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze”.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

XX EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

Do 6 października trwa nabór wniosków w ramach XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Jego celem jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Nabór wniosków prowadzony jest w trzech kategoriach:
- produkt przyszłości jednostki naukowej,
- produkt przyszłości przedsiębiorcy,
- produkt przyszłości konsorcjum (jednostka naukowa i przedsiębiorca).
W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia dla następujących innowacyjnych produktów, które:
- doprowadzono co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony);
- wdrożono do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony). Nagrodą w konkursie jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu.

Więcej informacji:
http://www.parp.gov.pl/konkursppp
Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl)


NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE START FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Do 31 października trwa nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Jest on adresowany do młodych naukowców (przed lub po doktoracie), którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowym punktem przy ocenie wniosków jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł. Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery naukowców, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia są dowodem uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą ubiegać się uczeni, którzy:
- mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych czasopismach naukowych lub pozycje książkowe),
- są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych,
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (w uzasadnionych przypadkach wiek ten może zostać przedłużony).

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-rejestracja-online-od-polowy-wrzesnia-2/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)


EUROPEJSKA NAGRODA DLA INNOWATOREK 2018

Do 15 listopada trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji Europejskiej Nagrody dla Innowatorek. Konkurs adresowany jest do kobiet, które są założycielkami lub współzałożycielkami działającego przedsiębiorstwa, które korzystało z funduszy europejskich na badania i innowacje. Kryteria wyboru laureatek dotyczą m.in. oryginalności i zbywalności rozwiniętego produktu lub usługi, ekonomicznego i społecznego wpływu (mierniki ww. wpływu to m.in. ilość krajów UE w których produkt jest sprzedawany, ilość miejsc pracy dzięki niemu stworzonych oraz stopień odniesienia odnosi się to do kluczowych problemów społecznych). Łączna pula nagród w konkursie wynosi 200 000 euro.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)NABÓR WNIOSKÓW W PODDZIAŁANIU 1.1.1 "BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Od 2 października do 29 grudnia będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" – tzw. szybka ścieżka.

SZYBKA ŚCIEŻKA DLA MŚP
Konkurs dedykowany wyłącznie przedsiębiorcom spełniającym kryteria MSP, którzy mogą ubiegać się o środki na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs51112017szybka-sciezka-dla-msp-/

SZYBKA ŚCIEŻKA DLA DUŻYCH PRZEDISĘBIORSTW
Konkurs skierowany do dużych przedsiębiorstw tj. podmiotów niespełniających kryteriów MŚP, którzy mogą się ubiegać o dofinansowanie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 mln zł (pojedynczy przedsiębiorca) lub 10 mln zł (konsorcjum przedsiębiorstw).

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs61112017szybka-sciezka-dla-duzych-przedsiebiorcow-i-konsorcjow/
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)

Jednocześnie informujemy, że świadczymy usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji aplikacyjnej w tych i innych programach finansowanych ze środków UE.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Działem Projektów Badawczych, Budynek A lok.21

Bartłomiej Walczak, tel. 61 827-97-73 e-mail: bw@ppnt.poznan.pl
Joanna Bosiacka-Kniat, tel. 61 827 97 48 e-mail: joanna.kniat@ppnt.poznan.pl


NABÓR WNIOSKÓW NA GRANTY ERC PROOF OF CONCEPT

Do 16 stycznia 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Proof of Concept Grant, którego organizatorem jest Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC). Ma on na celu udzielenia finansowania osobom, które realizują już grant ERC i w jego trakcie otrzymują nieplanowane wyniki badań, które mogą mieć zastosowanie komercyjne lub społecznie. W ramach przyznanych środków, można sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie. Zgłaszany projekt może trwać do 18 miesięcy, a maksymalne finansowanie jakie można uzyskać to 150 000 euro. Budżet konkursu wynosi 20 mln euro.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)


WYDARZENIA

SPOTKANIE INFORMACYJNO - PARTNERSKIE 5G-PPP THIRD PHASE INFO DAY

18 września w Warszawie odbędzie się międzynarodowe spotkanie informacyjno-partnerskie poświęcone tematyce sieci nowej generacji 5G: „5G-PPP Third Phase info day”. Spotkanie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z uczestnictwem w zbliżającym się konkursie na 2018 rok w programie Horyzont 2020 i poinformowanie potencjalnych uczestników o zakresie prac, które zostały wykonane w ramach dotychczas realizowanych projektów. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 5G PPP.

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=5g-ppp-third-phase-info-day&znewsletter=6wrze%C5%9Bnia2017
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


IMI STAKEHOLDER FORUM 2017 – COROCZNA KONFERENCJA W BRUKSELI

18 i 19 października w Brukseli odbędzie się coroczna konferencja IMI STAKEHOLDER FORUM 2017, która jest organizowana przez Inicjatywę Leków Innowacyjnych IMI2. W wydarzeniu mogą wziąć udział naukowcy, przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego (i innych sektorów zainteresowanych badaniami w dziedzinie zdrowia), reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, organów regulacyjnych, pacjentów oraz innych publicznych przedsięwzięć zainteresowanych zagadnieniami zdrowia i leków. Podczas konferencji (pierwszego dnia) przedstawione zostaną działania IMI z perspektywy otwartych innowacji oraz omówione będą osiągnięcia uzyskane dzięki współpracy w projektach. Drugiego dnia odbędą się dwie sesje równoległe dotyczące otwartych innowacji w IMI w praktyce: „Patient Forum” i „Microbiome Forum”. Rejestracja na wydarzenie już się rozpoczęła.

Więcej informacji:
https://www.imi.europa.eu/events/2017/07/03/imi-stakeholder-forum-2017
Źródło: Imi.europa.euKONFERENCJA „NATURE-BASED SOLUTIONS: FROM INNOVATION TO COMMON-USE”

W ramach Prezydencji Estonii w Radzie Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska Estonii oraz Uniwersytet w Tallinie organizują  konferencję  „Nature-based Solutions: From Innovation to Common-use”, która odbędzie się w Tallinie w dniach 24 - 26 października. W wydarzeniu wezmą udział wiodący naukowcy, decydenci oraz przedsiębiorcy z całego świata, którzy przedstawią swoje doświadczenia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na środowisku naturalnym.

Więcej informacji:
http://www.tlu.ee/en/NBS/Agenda
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)

WIADOMOŚCI

REKORDOWY GRANT Z INSTRUMENTU MŚP NA DIAGNOSTYKĘ NOWOTWOROWĄ

Prawie 4 miliony euro przeznaczy Komisja Europejska w ramach II Fazy Instrumentu MŚP z programu Horyzont 2020 na rewolucyjną mikrosondę optyczną OMiProbe do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki nowotworów piersi. Do tej pory jest to najwyższy grant przyznany w ramach Instrumentu MŚP w Polsce i najwyższy z tego rozdania w całej Europie. Wynalazek pozwala na pomiar markera HER2 w nowotworach piersi, umożliwia diagnozę choroby we wczesnej fazie. Otrzymane środki w ramach projektu zostaną przeznaczone na prace badawcze, badania kliniczne, certyfikację i komercjalizację. Firma złożyła wniosek w naborze z czerwca, do którego zgłoszono 1514 projektów, a 57 projektów otrzymało grant, w tym dwa z Polski.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


ZMIANA DATY NABORU DO KONKURSU I FAZY INSTRUMENTU MŚP

Komisja Europejska zmieniła datę składania wniosków w I Fazie Instrumentu MŚP z dnia 8 listopada na 7 listopada 2017 r. (17:00 CEST). Jest to czwarty i ostatni w tym roku termin składania wniosków w ramach ww. Instrumentu. Terminy, które będą obowiązywać w 2018 roku nie są jeszcze znane.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)GRANTY DLA SEAL OF EXCELLENCE – WSZYSTKIE PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM

W pilotażowym konkursie na granty dla Seal of Excellence w I Fazie Instrumentu MŚP ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zostało złożonych 20 wniosków. Wszystkie projekty otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 4 200 000,00 zł, (54,54 % alokacji).

Więcej informacji:
https://poir.parp.gov.pl/lista-projektow/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-poddzialania-2-4-1-centrum-analiz-i-pilotazy-nowych-instrumentow-inno-lab-pilotaz-granty-dla-seal-of-excellence-nabor-1-2017-r
Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl)


POLACY WŚRÓD LAUREATÓW ERC STARTING GRANT 2017

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła wyniki konkursu ERC Starting Grant 2017. 406 naukowców otrzymało granty o łącznej wartości 605 mln euro. Wśród laureatów jest czworo Polaków,  dwóch z nich będzie realizowało swój grant w Polsce: dr Krzysztof Fic z Politechniki Poznańskiej oraz dr Artur Obłuski z Uniwersytetu Warszawskiego. Serdeczne gratulacje!

Więcej informacji:
https://erc.europa.eu/news/erc-2017-starting-grants-results
Źródło: Europejska Rada ds. Badań Naukowych (erc-europe.eu)Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl