Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 316 z dnia 3 lipca 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

KONKURSY

XIII EDYCJA KONKURSU "SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI NAUKOWCY O SWOICH BADANIACH"

Do 11 września trwa nabór wniosków w ramach XIII edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs jest adresowany do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać swoje artykuły, które popularyzują w przystępny sposób ich badania naukowe lub badania, w których brali udział. Zgłaszane teksty, napisane w języku polskim, muszą zmieścić się w objętości od 10 do 12 tys. znaków (ze spacjami). Dla osób, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziano nagrody finansowe, rzeczowe oraz pokrycie kosztów udziału w określonych kursach doszkalających.

Więcej informacji:
https://forumakademickie.pl/konkursy/redakcja-miesiecznika-forum-akademickie-oglasza-xiii-konkurs-na-artykul-popularnonaukowy-skomplikowane-i-proste-mlodzi-uczeni-o-swoich-badaniach/
Źródło: Miesięcznik Forum Akademickie (forumakadmickie.pl)KONKURS URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Do 31 października trwa nabór wniosków w ramach konkursów na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską poświęconą ochronie konsumentów i ochronie konkurencji. Zgłaszane prace muszą być obronione na co najmniej ocenę bardzo dobrą, w terminieod 16 października 2016 roku do 15 października 2017 roku. W konkursach nagrody będę przyznawane w dwóch kategoriach tj. praca poświęcona ochronie konsumentów oraz ochronie konkurencji. W przypadku prac magisterskich, na autorów najlepszych prac czeka nagroda w wysokości 5 000 zł. W konkursie na prace doktorskie w obu kategoriach wysokość nagród jest następująca: I miejsce - 8 000 zł, II miejsce - 5 000 zł oraz III miejsce
- 3 000 zł.

Więcej informacji:
https://uokik.gov.pl/konkurs_dla_studentow.php
Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl)


KONKURS NA PRACE NAUKOWE Z WYKORZYSTANIEM STATYSTYKI

Do 10 listopada trwa nabór wniosków w konkursie na najlepszą pracę doktorską i magisterską wykorzystującą zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach z rodziny Statistica. Jego organizatorem jest StatSoft oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały już obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony, muszą one być również przygotowane na polskich wyższych uczelniach lub w instytucjach naukowych. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych.

Więcej informacji:
http://www.statsoft.pl/Rozwiazania/Oferta-akademicka/Konkurs/
Źródło: StatSoft Polska (statsoft.pl)


NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSACH NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Do 15  września można składać wnioski w ramach konkursów Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9 oraz Maestro 9, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Łączny budżet ww. konkursów wynosi 270 mln zł.

SONATA 13 

Konkurs na projekty badawcze, skierowany do osób ze stopniem naukowym doktora (uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem). Zgłaszane projekty mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet całego konkursu wynosi 70 mln zł. Konkurs ma na celu wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Więcej informacji:
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13

SONATA BIS 7

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (pod uwagę brany jest rok kalendarzowy). Budżet Sonaty Bis wynosi 120 mln zł.
Regulamin konkursu wymaga m.in., aby:
- zgłaszane projekty trwały 36, 48 lub 60 miesięcy i obejmowały badania podstawowe,
- kierownik projektu wykazał od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych,
- wśród osób realizujących projekt, nie było osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy (poza kierownikiem projektu),
- w jego realizację byli zaangażowani doktoranci (na łączny okres co najmniej 36 miesięcy).  

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis7

HARMONIA 9

Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Oprócz projektów prowadzonych w bezpośredniej kooperacji z zagranicznym partnerem, finansowane mogą być też badania odbywające się w ramach programów międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, a także prace polskich zespołów wykorzystujących wielkie międzynarodowe urządzenia badawcze.
Do konkursu można zgłaszać projekty, które m.in. trwają 12, 24 lub 36 miesięcy, obejmują badania podstawowe, nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo – badawczej oraz wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego. Całkowity budżet konkursu w obecnej edycji wynosi 40 mln zł.

Więcej informacji:
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia9

MAESTRO 9

Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W tym przypadku kluczową rolę odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Maestro wynosi 40 mln zł.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro9
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)


WYDARZENIA

KONFERENCJA PT. „BETTER OFF BLUE”

27 i 28 września w Berlinie odbędzie się konferencja pt. „Better off Blue”. Wydarzenie organizowane jest we współpracy Sieci SUBMARINER i Ministerstwa Energii, Rolnictwa, Środowiska i Obszarów Wiejskich Schleswig-Holstein z projektami Baltic Blue Growth, MUSES, BalticAlliance, InnoAquaTech oraz Smart Blue Regions. Celem konferencji jest m.in. przedstawienie postępów indywidualnych działań i projektów, tworzenie efektów synergii i stymulowanie aktywnej współpracy między wieloma realizowanymi inicjatywami oraz udostępnienie platformy do nawiązywania współpracy w dziedzinie bioekonomii i błękitnego wzrostu.

Więcej informacji:
https://betteroffblue17.b2match.io/agenda
Źródło: b2match.io


LETNIA SZKOŁA PISANIA WNIOSKÓW DO H2020 DLA BADACZY Z UKRAINY

W dniach 25 - 28 września w Odessie odbędzie się letnia szkoła pisania wniosków do programów Horyzont 2020 oraz Responsible Research and Innovation (RRI), która jest skierowana do badaczy z Ukrainy. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu RI-LINKS2UA, a swoje zgłoszenia na wydarzenie można przesyłać do 15 lipca. Szkoła letnia jest skierowana do poczatkujących naukowców lub innowatorów (ze stopniem naukowym magistra, którzy nie ukończyły 35. roku życia), pochodzących z Ukrainy z instytucji badawczych, uczelni, małych i średnich przedsiębiorstw lub organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy mają pomysł projektowy lub zainteresowania badawcze odpowiednie do tematów grupy roboczej. Wymagana jest również biegła znajomość języka angielskiego. Uczestnictwo w letniej szkole jest bezpłatne. Organizatorzy pokryją koszty biletów i zakwaterowanie dla osób, których wnioski zostaną zaakceptowane.

Więcej informacji:
https://ri-links2ua.eu/object/call/377
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)

 

WIADOMOŚCI

PUBLIKACJA „WPŁYW BREXITU NA BUDŻET PR HORYZONT 2020”

Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przygotował analizę tworzenia i dystrybucji budżetu programu Horyzont 2020 w świetle dzisiejszego zaangażowania Wielkiej Brytanii w działania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W raporcie pokazano również liczbę uczestnictw i zaangażowane środki w projektach, które będą kontynuowane po zakończeniu negocjacji.

Publikacja jest dostępna pod adresem:
http://www.kpk.gov.pl/pliki_udst/Budzet_PR_HORYZONT_2020-Analiza_jego_dystrybucji_w_swietle_BRExitu-358.pdf

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


POZNAŃ JEDNYM Z MIAST WIODĄCYCH PROJEKTU CONNECTING NATURE

Poznań jest jednym z trzech miast wiodących w projekcie Connecting Nature, który jest finansowany z Programu Ramowego Horyzont 2020. Jego celem jest upowszechnienie w miastach rozwiązań opartych na środowisku (nature-based solutions), dzięki którym ich rozwój będzie zrównoważony, a jakość życia mieszkańców wzrośnie. Projekt Connecting Nature będzie realizowany od czerwca 2017 do maja 2022 roku. Rozwijane będą usługi w obszarze tzw. zielonej infrastruktury (budowa sieci ogrodów społecznych, zarówno poprzez tworzenie nowych jaki i stopniowe udostępnianie wybranych ogródków szkolnych i przedszkolnych mieszkańcom, tworzenie punktowych obszarów zieleni w gęstej zabudowie śródmieścia z udziałem mieszkańców, a także rewitalizacja terenów nadwarciańskich, czy gospodarowanie wodami opadowymi).

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=37374
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


POCHWAL SIĘ SWOIM PROJEKTEM PODCZAS EUROPEJSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW


26 i 27 września w Brukseli odbędzie się kolejna edycja Europejskiej Nocy Naukowców. Jest to wyjątkowa okazja do spotkania z naukowcami, podczas których można dowiedzieć się co robią oni dla społeczeństwa. Do obecnej edycji wydarzenia są poszukiwani byli lub obecni stypendyści Mari Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020, którzy chcieliby zaprezentować publiczności w sposób interesujący i zrozumiały swój projekt badawczy. Organizatorzy oferują pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w Brukseli. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 lipca.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie/files/science-is-wonder-ful-form_en.pdf
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)


Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl