Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 315 z dnia 16 czerwca 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:


- 26 i 27 czerwca - „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?” - dwudniowe warsztaty.
- 28 czerwca - „Finanse w Horyzoncie 2020”.


Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURSY W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020
KONKURSU NA ERC ADVANCED GRANT

Do 31 sierpnia trwa nabór w ramach konkursu ERC Advanced Grants. Swoje wnioski mogą w nim składać przedstawiciele każdej dziedziny nauki. O grant mogą aplikować naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, dowolnej narodowości, którzy mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami naukowymi zdobytymi w przeciągu ostatnich 10 lat kariery. Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa projektu i wnioskodawcy. Maksymalna kwota dofinansowania projektu, o którą można się ubiegać wynosi 2,5 mln euro. Instytucja naukowa, w której będzie realizowany projekt, powinna znajdować się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)NABÓR NA PROJEKTY TYPU TWINNING I ERA CHAIRS W OBSZARZE NAUKA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA I DLA SPOŁECZEŃSTWA
(SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION)

Projekty typu twinning polegają na wzmocnieniu  określonego obszaru badań w ramach danej instytucji z kraju „słabszego” badawczo w danym obszarze, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema wiodącymi badawczo w danym obszarze instytucjami z zagranicy w dziedzinie wynikającej ze Strategii Rozwoju Badań jednostki będącej wnioskodawcą. W ramach tych projektów polscy naukowcy mają możliwość współpracować z jednostkami zagranicznymi w celu rozwoju swojej wiedzy i metod badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej. Maksymalne dofinansowanie o jakie można się ubiegać wynosi 1 mln  euro, a projekt może trwać do 3 lata. Wnioski można składać do 15 listopada.

Projekty typu ERA Chairs mają na celu wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów, których działania mają prowadzić do osiągnięcia doskonałości naukowej w określonej dziedzinie.  Wnioski mogą składać samodzielne instytucje naukowe, która chcą utworzyć nową katedrę badawczą i wzmocnić własną pozycję naukową. Dofinansowanie projektu może wynieść maksymalnie 2,5 mln euro i może on trwać do 5 lat. Nabór trwa do 15 listopada.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=37032
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)KONKURS NA STYPENDIA BADAWCZE SENIOR FELLOWSHIP ORAZ RESEARCH FELLOWSHIP NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Do 1 lipca można aplikować o stypendia badawcze na rok akademicki 2018/2019 do Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Sztuk Linz (IFK) w Wiedniu.  Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach:
- Research Fellowship – dla osób z tytułem doktora, zajmujących się naukami humanistycznymi i społecznymi, które chciałyby prowadzić badania na wybrany temat;
- Senior Fellowship – dla osób z bogatym dorobkiem naukowym, ekspertów w swojej dziedzinie, którzy chcieliby prowadzić badania oraz uczestniczyć
w wymianie z austriackimi naukowcami.

W obu przypadkach stypendia są przyznawane na jeden semestr akademicki (od 1 października do 31 stycznia lub od 1 marca do 30 czerwca) i obejmują m.in. stypendium miesięczne (do maksymalnej kwoty 2325 euro), stanowisko pracy w siedzibie IFK z dostępem do Internetu, zakwaterowanie w apartamencie oraz jednorazowe pokrycie kosztów podróży.

Więcej informacji na temat stypendium Research Fellowship:
http://austria.org.pl/granty/ifk-miedzynarodowe-centrum-badawcze-uniwersytetu-sztuk-linz-z-siedziba-w-wiedniu-stypendia-badawcze-research-fellowship-na-rok-a

Więcej informacji na temat stypendium Senior Fellowship:
http://austria.org.pl/granty/ifk-miedzynarodowe-centurm-badawcze-uniwersytetu-sztuk-linz-z-siedziba-w-wiedniu-stypendia-badawcze-senior-fellowship-na-rok-aka
Źródło: austria.org.plKONKURS NA STYPENDIA FUNDACJI KONRADA ADENAUERA

Do 15 lipca można składać wnioski w ramach konkursu o stypendium Konrada Adenauera. Mogą je otrzymać osoby z całego świata pracujące nad swoim doktoratem w dowolnej dziedzinie nauk. Stypendia te są przyznawane w wysokości 1 350 euro miesięcznie. Istnieje także możliwość otrzymania dodatkowego comiesięcznego wsparcia w wysokości 100 euro oraz pokrycia kosztów podróży.

Konkurs adresowany jest do osób, które m.in.:
- osiągają ponadprzeciętne wyniki egzaminów w szkole i uniwersytecie oraz posiadają uprawnienia do kontynuowania studiów doktoranckich,
- identyfikują się z wartościami, treścią polityczną i motywami uznawanymi przez Fundację Konrada Adenauera (blisko związaną z niemiecką partią CDU),
- są zaangażowane w pracę wolontariacką,
- pragną nawiązania wymiany z innymi grupami językowymi i kulturowymi.

Więcej informacji:
https://www.research-in-germany.org/en/infoservice/newsletter/newsletter-2017/june-2017/doctoral-scholarships-from-the-konrad-adenauer-stiftung.html?mc=Newsletter.june2017.konrad-adenauer.Header

Źródło: research-in-germany.org

 


NABÓR ZGŁOSZEŃ W KONKURSIE MONOGRAFIE

Do 1 września trwa nabór wniosków w konkursie Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Jego celem jest sfinansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureaci mają zapewnione pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. Zgodnie z regulaminem do konkursu można zgłaszać prace, które charakteryzują się następującymi cechami: wysokim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia, integralnością tematyki i formy oraz interesującym ujęciem tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów. W konkursie można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)


WYDARZENIA

WSPARCIE MŚP  W DOSTĘPIE DO RYNKU KAPITAŁOWEGO
– 4 STOCK - SPOTKANIE INFORMACYJNE

23 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje spotkanie informacyjne poświęcone Poddziałaniu 3.1.5 – „Wsparcie MŚP  w dostępie do rynku kapitałowego – 4 STOCK”, które jest skierowane wyłącznie dla firm reprezentujących sektor MŚP. W tym konkursie dofinansowanie można uzyskać na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania z rynków kapitałowych GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych czy rynku obligacji Catalyst.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=37143
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


ICT PROPOSERS’ DAY 2017

9 i 10 września w Budapeszcie Komisja Europejska (KE) organizuje dzień informacyjny oraz spotkanie brokerskie ICT Proposers’ Day. Wydarzenie odbywa się co roku, a jego celem jest promowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijanie ich w ramach Programu Horyzont 2020. Podczas wydarzenia odbędą się spotkania z przedstawicielami KE, którzy przedstawią szczegóły programów pracy i konkursów na lata 2018-20 z dziedziny ICT. ICT Proposers’ Day to również okazja do spotkania się z naukowcami i przedsiębiorcami z innych krajów UE i możliwość omówienia koncepcji projektowych. Udział w sesjach networkingowych jest okazją do zaprezentowania swojego pomysłu projektowego, nawiązania bezpośrednich kontaktów czy też do przedyskutowania ewentualnych formy współpracy.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)

 


HORYZONT 2020 - WARSZTATY PRZED II ETAPEM KONKURSÓW ART I MFG

W pierwszej połowie września planowana jest organizacja warsztatów związanych z przygotowaniem i konsultacją wniosków projektowych do drugiego etapu konkursów Automated Road Transport (ART) lub Mobility for Growth (MIG) w wyzwaniu społecznym „Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport” lub innych wniosków projektowych poświęconych tematyce transportowej w programie Horyzont 2020 (przygotowywanych na aktualne konkursy ogłoszone w 2017 roku). Mają się one odbyć w jednej z trzech stolic (Budapeszt, Praga, Warszawa). Warsztaty będą prowadzić eksperci mający doświadczenie związane z pisaniem i ocenianiem wniosków projektowych. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu ETNA2020, który finansuje koszty podróży i ewentualnego zakwaterowania podczas ww. wydarzenia. Na warsztaty zakwalifikowane będzie jedynie dziewięć wniosków projektowych (z całej Europy).

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=36931
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


WIADOMOŚCI

DWIE FIRMY Z POLSKI DOFINANSOWANE W II FAZIE INSTRUMENTU MŚP

Komisja Europejska opublikowała wyniki naboru z dnia 6 kwietnia do Fazy II Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020. Do konkursu wpłynęło 1222 wniosków projektowych, z czego 64 otrzymały dofinansowanie (pracowało nad nimi 69 małych i średnich przedsiębiorstw z 21 krajów). Wśród beneficjentów znalazły się dwie firmy z Polski -  TORQWAY Sp. z o.o. oraz BCast Sp. z o.o. Najwięcej grantów w ww. naborze zdobyły hiszpańskie firmy - 15. Tuż za nimi znalazło się 10 firm z Włoch i po 5 projektów ze Szwecji i z Danii. Najwięcej wniosków, które uzyskały dofinansowanie dotyczyło tematu ICT (12 projektów),  transportu (10 projektów) oraz dziedziny zdrowia (9 projektów).

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?&na=na-080617&pg=newsalert&year=2017
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)


RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2017 FUNDACJI EDUKACYJNEJ „PERSPEKTYWY”

Już po raz 18. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała ranking polskich szkół wyższych. W obecnej edycji pierwsze miejsca ex aequo zajęły Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska (awans w porównywaniu z rankingiem z ubiegłego roku). Poznańskie uczelnie wypadły mniej korzystniej niż przed rokiem. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza pierwszy  raz od 5 lat spadł z trzeciej pozycji (obecnie notowany na 4 miejscu). Dopiero na 19. miejscu jest Uniwersytet Medyczny, który w ubiegłym roku znajdował  się na 12. pozycji. Kolejna jest Politechnika Poznańska miesząca się w rankingu na 20. miejscu (przed rokiem na 17). Uniwersytet Ekonomiczny, aktualnie plasuje się na 25. miejscu, (w roku ubiegłym 22). W przypadku poznańskiego AWF, który w zeszłym roku znajdował się na miejscach 61-70 (nie ma tu podanej konkretnej lokaty), dziś jest na pozycjach 80+. Tylko Uniwersytet Przyrodniczy awansował w porównaniu z poprzednim rankingiem z 28 na 26 miejsce. W zestawieniu oceniono 168 uczelni i 68 kierunków studiów.

Ranking dostępny jest pod adresem:
http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-uczelni-akademickich
Źródło: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” (perspektywy.pl)


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl