Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 314 z dnia 2 czerwca 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:

- 12 czerwca - „Instrument MŚP – Faza 1: Warsztaty praktyczne, czyli jak napisać z sukcesem wniosek o dofinansowanie w ramach H2020”,
- 19 czerwca - „Raport idealny w Horyzoncie 2020”,
- 26 i 27 czerwca - „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?” - dwudniowe warsztaty.
- 28 czerwca - „Finanse w Horyzoncie 2020”.


Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

PIAST - NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt) rozpoczął nabór wniosków na stypendia na rok akademicki 2017-2018. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat nie mieszkali oraz nie pracowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy (licząc do 15 maja br.). Stypendia przyznawane są na okres 5 lub 10 miesięcy w dwóch kategoriach: senior (dla samodzielnych pracowników naukowych, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 10 lat przed zgłoszeniem się do konkursu) oraz junior/post-doc (dla kandydatów, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 2 lata przed zgłoszeniem się do konkursu, ale nie więcej niż 10 lat). Wnioski można przesyłać do 19 czerwca.


Więcej informacji:
http://www.piast.pan.pl/en/apply
Źródło: Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (piast.pan.pl)PROGRAM STYPENDIALNY IM. STEFANA BANACHA – EDYCJA 2017/2018 

W ramach programu stypendialnego im. Stefana Banacha 23 czerwca rozpocznie się nabór wniosków na bezpłatne studia II stopnia, a 5 lipca na studia III stopnia na rok akademicki 2017/2018. Wysokość stypendium, z którego opłacane są m.in. koszty zakwaterowania i utrzymania wynosi 1350 PLN miesięcznie. Program skierowany jest do obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina), którzy chcą podjąć studia II i III stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych,  rolniczych leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych i europeistyce w Polsce.


Więcej informacji:
http://buwiwm.edu.pl/rekrutacja_sb/ 
Źródło: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (buwiwm.edu.pl)

 


STYPENDIA I GRANTY OD FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ 

Od 3 lipca do 15 października będzie trwać nabór wniosków w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Kościuszkowską. Do uzyskania są środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne na uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w Stanach Zjednoczonych. 

Konkurs realizowany jest trzech kategoriach:
1) wyjazd badawczy (staż naukowy) przeznaczony dla naukowców, specjalistów
oraz artystów ze stopniem naukowym doktora, ze wszystkich dziedzin nauki,
2) granty badawcze dla kandydatów, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora.
W programie mogą wziąć udział naukowcy, specjaliści i artyści wszystkich dyscyplin
oraz dziedzin,
3) wykłady i projekty badawcze dla wykładowców akademickich (ze wszystkich dziedzin nauki), których zadaniem obok realizowanego przez siebie projektu badawczego, będzie także prowadzenie wykładów.

W zależności od długości stażu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 do 25 500 dolarów amerykańskich. Ze stypendium pokrywane mogą być m.in. koszty podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego.


Więcej informacji:
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
Źródło: Fundacja Kościuszkowska (thekf.org)KONKURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT SEAL OF EXCELLENCE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pilotażowy konkurs „Granty dla Seal of Excellence” na dofinansowanie projektów na przygotowanie studium wykonalności w ramach poddziałania 2.4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków trwa do 21 czerwca. Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które w Fazie I Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 uzyskały certyfikat Seal of Excellence. Grant będzie rozliczony na podstawie kwoty ryczałtowej. Aplikować mogą przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali ze środków publicznych dofinansowania na projekt, którego dotyczy certyfikat oraz nie składali na ten projekt wniosku do Fazy 2 Instrumentu MŚP.

Więcej informacji:
http://poir.parp.gov.pl/granty-dla-seal-of-excellence/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-4-1-w-2017-r 
Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl)

 


MSP - SEAL OF EXCELLENCE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które uzyskały certyfikat Seal of Excellence (SOE) w Fazie II Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020. Nabór wniosków rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 29 grudnia. Będzie się on odbywał w ramach konkursu 4/1.1.1/2017 MSP - SEAL OF EXCELLENCE. 

Można aplikować o dofinansowanie w odniesieniu do projektów, które:
1) zostały złożone w konkursach Fazy II Instrumentu MŚP w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBiR,
2) otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach Fazy II Instrumentu MŚP (z powodu braku wystarczających środków nie otrzymały jednak dofinansowania).


Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/seal-of-excellence2017/ 
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)


WYDARZENIA

INTERNET PRZYSZŁOŚCI – UNIJNE WARSZTATY W POZNANIU!

8 czerwca odbędzie się w Poznaniu międzynarodowy warsztat „The Next Generation Internet Workshop. Widen the European space of life and work”, organizowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Warsztat ten jest istotny w kontekście konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących Internetu przyszłości i Programu Pracy ICT w Programie Horyzont 2020, dla konkursów  2018-2020. Komisja Europejska zbiera m.in. poprzez wydarzenia takie jak te głosy z różnych środowisk i z różnych regionów Europy. Zapraszamy do udziału!


Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?event=the-next-generation-internet-workshop  
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


WIELKOPOLSKIE FORUM INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 9 czerwca organizuje spotkanie skierowane do firm zainteresowanych wsparciem dla procesów innowacyjnych. Wydarzenie to ma na celu pogłębianie współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki na rzecz realizacji nowych projektów. Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta wielkopolskich instytutów naukowo-badawczych zainteresowanych wymianą doświadczeń oraz nawiązaniem kontaktów z przedsiębiorcami.


Więcej informacji:
https://www.umww.pl/biznes-blizej-nauki-spotkajmy-sie-na-wielkopolskim-forum-inteligentnych-specjalizacji 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (umww.pl)

 


KONFERENCJA: PROJEKTY HYBRYDOWE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

14 czerwca w Ministerstwie Rozwoju odbędzie się konferencja pt. „Projekty hybrydowe w perspektywie finansowej 2014-2020”, która poświęcona jest zagadnieniom związanym z przygotowywaniem oraz wdrażaniem projektów hybrydowych. Jej celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w obszarze tych projektów hybrydowych. Uczestnicy będą mogli poznać doświadczania beneficjentów oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych. Dodatkowo zaprezentowane zostaną krajowe i europejskie regulacje odnoszące się do specyfiki projektów hybrydowych. Adresatami wydarzenia są instytucje systemu wdrażania oraz jednostki sektora publicznego. Rejestracja trwa do 12 czerwca.


Więcej informacji:
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/projekty-hybrydowe/
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl)


WARSZTATY DLA NAUKOWCÓW APLIKUJĄCYCH O GRANTY ERC 

Imperial College London oraz Polska Akademia Nauk organizują 28 czerwca w Warszawie warsztaty informacyjne dla naukowców, którzy są zainteresowani aplikowaniem o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Wydarzenie to jest w szczególności kierowane do badaczy z obszaru nauk ścisłych i nauk o życiu planujących składanie wniosku w konkursach ERC Starting i Consolidator Grants. Jego celem ponadto jest wsparcie naukowców w jak najlepszym przygotowaniu wniosku projektowego. Podczas warsztatów zaproszeni eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z przygotowaniem, realizacją i oceną wniosków ERC. Wybrani naukowcy będą mieli również możliwość przedyskutowania swoich pomysłów badawczych podczas sesji konsultacji indywidualnych. Rejestracja trwa do 19 czerwca.


Więcej informacji:
https://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1533-warsztaty-dla-naukowcow-aplikujacych-o-granty-erc 
Źródło: Polska Akademia Nauk (pan.pl)


KONFERENCJA I SPOTKANIE BROKERSKIE „BUSINESS OPPORTUNITIES IN THE CIRCULAR ECONOMY” 

19 września w Oslo odbędzie się konferencja i spotkanie brokerskie „Business opportunities in the circular economy”. Podczas konferencji zostaną przedstawione tematy konkursów programu Horyzont 2020 w obszarze gospodarki cyrkulacyjnej, których otwarcie jest zaplanowane na listopad. Spotkanie brokerskie jest okazją do znalezienia partnerów do konsorcjów w projektach ubiegających się o dofinansowanie ze środków programu Horyzont 2020. Tematyka wydarzenia obejmuje dziedziny takie jak: waste management and recycling, soil remediation, water and wastewater treatment, bioenergy and biofuel oraz bioplastics. Rejestracja uczestników trwa do 30 sierpnia.


Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/h2020circulareconomy 
Źródło: b2match.eu

WIADOMOŚCI

OCENA UNIJNEGO PROGRAMU DLA PRZEDSIĘBIORSTW COSME

Do 31 sierpnia trwają konsultacje społeczne dotyczące programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (COSME), które są organizowane przez Komisję Europejską. Konsultacje mają na celu ewaluację funkcjonowania programu COSME oraz stworzenie podstawy dla przyszłych działań i inicjatyw o zbliżonym charakterze. Badanie to kierowane jest do wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej.


Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_pl 
Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (umww.pl)

 


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl