Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 313 z dnia 15 maja 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:

- 22 - 23 maja - „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020” - dwudniowe warsztaty,
- 30 maja - „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020”,
- 31 maja - „Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych”.
- 2 czerwca - „Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze”,
- 5 czerwca - „Interdyscyplinarne warsztaty komunikacji naukowej”,
- 12 czerwca - „Instrument MŚP – Faza 1: Warsztaty praktyczne, czyli jak napisać z sukcesem wniosek o dofinansowanie w ramach H2020”,
- 19 czerwca - „Raport idealny w Horyzoncie 2020”,
- 26 - 27 czerwca - „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?” - dwudniowe warsztaty.
- 28 czerwca - „Finanse w Horyzoncie 2020”.


Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

III EDYCJA KONKURSU MŁODZI INNOWACYJNI DLA PGNIG

Do 30 czerwca trwa nabór zgłoszeń w ramach III edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG. Jest on skierowany do młodych naukowców, studentów lub doktorantów, którzy posiadają innowacyjne pomysły. Wsparcie mogą otrzymać projekty o charakterze badawczo-rozwojowym z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w szczególności: 

- poszukiwanie i wydobycie węglowodorów,
- dystrybucja paliw gazowych,
- elektroenergetyka,
- nowe zastosowania gazu ziemnego,
- ochrona środowiska, obsługa odbiorców i użytkowników gazu (w tym kwestii bezpieczeństwa)
- oraz popularyzacja marki PGNiG.
Dla uczestników konkursu przygotowano następujące nagrody w wysokości 15 000 zł, 10 000 zł oraz 5 000 zł.

Więcej informacji:
http://www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig/iii-edycja 
Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (pgnig.pl)NABÓR WNIOSKÓW W PODDZIAŁANIU 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

8 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na Innowacje dla MŚP” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. W konkursie ubiegać się można o dofinansowanie projektów obejmujących zakup od wykonawcy (tj. jednostki naukowej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Ułatwieniem w stosunku do poprzednich edycji jest m.in. wyłączenie z kryteriów oceny zdolności sfinansowania projektu. Pula środków do wykorzystania wynosi 65 mln zł. Nabór potrwa do 8 lutego 2018 roku.

Więcej informacji:
http://poir.parp.gov.pl/archiwum-wiadomosci/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-poir-bony-na-innowacje-dla-msp 
Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl)

 


DOKTORAT WDROŻENIOWY - I EDYCJA PROGRAMU

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło nabór wniosków w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jest on skierowany m.in. do uczelni wyższych, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk czy też do instytutów badawczych, które spełniają określone warunki tj. posiadają kategorię naukową A+ lub A, realizują studia doktoranckie oraz prowadzą udokumentowaną i systematyczną współpracę z przedsiębiorstwami lub innymi podmiotami w zakresie działalności B+R. W konkursie można ubiegać się o środki na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z przedsiębiorstwem. Miesięczna kwota stypendium wyniesie 2 450 zł. Studia doktoranckie w I edycji programu może rozpocząć nie więcej niż 500 osób.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-i-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy.html 
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)KONKURS NA POLSKO-IZRAELSKIE PROJEKTY 

Do 8 sierpnia trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu na polsko-izraelskie projekty badawcze, który jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgłaszane aplikacje muszą być ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktóworaz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. W konkursie mogą startować mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się z min. dwóch podmiotów (co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca).

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/v-konkurs-pl-il/art,5175,piaty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html 
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)MAŁE PROJEKTY W SZYBKIEJ ŚCIEŻCE 

1 czerwca rozpocznie się nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. szybka ścieżka). Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionów słabiej rozwiniętych (spoza Mazowsza), prowadzących innowacyjne projekty, w których wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi od 300 tys. zł do 1,5 mln zł. Natomiast czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Więcej informacji:
http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/150-mln-zlotych-na-male-projekty-w-szybkiej-sciezce 
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)WYDARZENIA

SYMPOZIUM NA TEMAT STANOWISKA POLSKI DO 9. PROGRAMU RAMOWEGO UE

2 czerwca odbędzie się XV Sympozjum KRAB organizowane przez Krajową Radę Koordynatorów Projektów Badawczych UE oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie ma na celu prezentację i omówienie stanowiska Polski do 9. Programu Ramowego UE (z uwzględnieniem strategii rozwoju centrów badawczych w Polsce). Planowany jest również udział laureatów projektów REGPOT, którzy zaprezentują doświadczenia i sukcesy polskich jednostek naukowych w projektach UE dotyczących rozwoju potencjału badawczego. Rejestracja trwa do 25 maja.

Więcej informacji:
http://krab15.syskonf.pl/ 
Źródło: Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (krab.edu.pl)SZKOŁA LETNIA W ARMENII 

10 - 11 lipca w Erewaniu (Armenia) odbędzie się letnia szkoła „BSH Horizon 2020 Summer School on Social Sciences and Humanities”. Jest ona skierowana do naukowców, którzy prowadzą badania w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Celem ww. szkoły jest wspieranie partnerstwa i tworzenie sieci współpracy między państwami UE i stowarzyszonymi, a pozostałymi państwami regionu Morza Czarnego (Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Mołdową, Turcją, Rosją i Ukrainą), we wspólnym aplikowaniu do konkursów H2020. Podczas wydarzenia będzie możliwość m.in. zapoznania się z nadchodzącymi konkursami, zasadami uczestnictwa oraz z dokumentacją konkursową. Aplikować o udział w letniej szkole można do 19 maja.

Więcej informacji:
http://h2020.sci.am/news/35.htm 
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)

 

 

WIADOMOŚCI

15 MLN EURO DLA POLSKIEGO FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

9 maja podpisano pierwszą polską umowę w ramach instrumentów kapitałowych programów Unii Europejskiej. Została ona zawarta pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) a spółką Innovation Nest II i będzie realizowana w ramach programu Horyzont 2020 oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (główny filar Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. „Planu Junckera”). Jej głównym celem jest utworzenie proinnowacyjnego funduszu Venture Capital, który będzie inwestował w firmy z sektora IT znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju. Nad podstawie ww. umowy EFI zainwestuje w Innovation Nest II kwotę 15 mln euro. Transakcja stanowi pierwszą inwestycję kapitałową w ramach InnovFin Equity w Polsce.

Więcej informacji: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/pierwsza-polska-umowa-innovfin-equity-efi-zainwestuje-innovation-nest/ 
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (instrumentyfinansoweue.gov.pl)

 


2300 NAUKOWCÓW Z CERTYFIKATEM „SEAL OF EXCELLENCE” MSCA

24 kwietnia Komisja Europejska po raz pierwszy przyznała 2300 naukowcom certyfikaty „Seal of Excellence” w uznaniu za wysokiej jakości wnioski o granty Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA). Wyróżnienie otrzymali badacze, którzy aplikowali o indywidualne stypendia MSCA w 2016 roku oraz którzy otrzymali minimum 85% punktów, ale nie zdobyli finansowania ze względu na bardzo dużą konkurencje w programie. Certyfikat będący uznaniem jakości pracy naukowców może służyć do dalszego rozwoju kariery zawodowej i do wnioskowania o alternatywne fundusze na poziomie regionalnym lub krajowym. Niektóre kraje UE wprowadziły mechanizmy finansowania projektów, które otrzymały ww. certyfikat. Cypr i Czechy wykorzystały Europejski Fundusz Społeczny do wprowadzenia systemów finansowania wspierających laureatów wyróżnienia.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=36152 
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


WYNIKI KONSULTACJI NA TEMAT PROGRAMU HORYZONT 2020

Pod koniec kwietnia Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na konferencji w Brukseli przedstawili wyniki konsultacji społecznych w sprawie programu Horyzont 2020. Były one prowadzone od 20 października 2016 do 15 stycznia 2017. W odpowiedzi otrzymano ok. 3,5 tys. wypełnionych kwestionariuszy oraz ponad 300 stanowisk. Zasięg konsultacji objął 69 krajów.

Przesłane opinie prezentują się następująco:
- 95 % respondentów uważa, że obecny program ramowy przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego,
- 92 % zgadza się, że Horyzont 2020 wzmacnia rolę UE jako całości,
- 83 % uczestników przyznało, że nie mogliby prowadzić swojego projektu badawczego bez wsparcia finansowego ze strony UE,
- 80 % zainteresowanych jest zadowolonych z uproszczenia zasad i procedur w ramach programu Horyzont 2020.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji będą również wykorzystane przy konstruowaniu kolejnego już 9. Programu Ramowego.

Wyniki konsultacji są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/h2020_stakeholder_consultation_042017_web.pdf 
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl) 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl