Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 31 z dnia 2 listopada 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://rpk.ppnt.poznan.pl

Warsztaty dla przedsiębiorstw
"Możliwości bezpośredniego wsparcia inwestycji poprawiających poziom technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstwa oraz instytucji otoczenia biznesu z funduszy strukturalnych UE w latach 2004 – 2006”

18 listopada 2004 w godz. 10.00 – 16.00 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z naszym Regionalnym Punktem Kontaktowym zapraszają na warsztaty nt. wykorzystania funduszy strukturalnych przez firmy. Wykładowcami będą Andrzej Siemaszko, dyrektor KPK oraz Aleksander Bąkowski i Małgorzata Snarska-Świderska - eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Część I – wykładowo-warsztatowa

Zagadnienia:

 • wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw w zakresie nowych inwestycji, modernizacji, zakupu urządzeń, badań przemysłowych, usług doradczych,
 • wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, w zakresie infrastruktury badawczej konsorcjów instytucji badawczych i przemysłowych oraz realizacji wspólnych projektów badawczych
 • wykorzystanie funduszy strukturalnych – zagadnienia prawne i finansowe (obowiązujące przepisy prawa polskiego, sposób rozliczania kosztów projektów, koszty kwalifikowane),
 • procedury aplikacyjne oraz kryteria oceny wniosków,
 • wspólne wypełnianie wniosków projektowych z wykorzystaniem „Generatora wniosków” - SIMIK,

Część II - konsultacje indywidualne.

Szkolenie będzie się koncentrować na praktycznych aspektach przygotowania wniosków projektowych dla przedsiębiorstw dużych małych i średnich. Omówione zostaną wnioski inwestycyjne, wnioski dotyczące wzmocnienia współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką – projekty szkoleniowe. Projekty celowe na badania przemysłowe i przedkonkurencyjne, które są bazą do rozwoju technologicznego i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim. Warsztatowa formuła szkolenia będzie zogniskowana na udzielaniu wyczerpujących odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Osoby, które będą miały już przygotowane wnioski mogą liczyć na ich korektę w trakcie konsultacji indywidualnych prowadzonych przez ekspertów w drugiej części szkolenia.

Materiały w wersji elektronicznej – płyta CD będą zawierały pakiet dokumentów prawnych oraz poradniki i przewodniki ułatwiające samodzielne przygotowanie wniosków do funduszy strukturalnych. Koszt wynosi 100 zł od osoby. Więcej informacji na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=22 oraz http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=849

Tydzień Marii Skłodowskiej-Curie

Tydzień Marii Skłodowskiej-Curie to nowa inicjatywa Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych oraz krajów członkowskich mająca na celu:

 • przybliżenie życia, pracy naukowej i osiągnięć wielkiej polskiej uczonej;
 • pokazanie, na przykładzie pracy Marii Skłodowskiej-Curie, w jaki sposób odkrycia naukowe przyczyniają się do rozwoju nowych dyscyplin oraz jaką rolę odgrywają w naszym codziennym życiu;
 • zachęcanie do nawiązywania współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami oraz pomiędzy uczniami, studentami i naukowcami uczącymi się i pracującymi w różnych krajach;
 • promowanie mobilności naukowców oraz rozwoju ich kariery badawczej.

Tydzień po raz pierwszy został zorganizowany w roku ubiegłym w Brukseli, w roku obecnym 2004, jego współorganizatorem jest Polska - ojczyzna Marii Skłodowskiej-Curie. W następnych latach podobne wydarzenia będą organizowane w kolejnych krajach członkowskich UE, a ich głównym punktem będzie ceremonia wręczenia Nagrody Marie Curie dla najlepszych naukowców - stypendystów europejskiego programu stypendialnego nazwanego imieniem polskiej uczonej.

Tydzień organizowany w Warszawie od 3 do 10 listopada 2004 to różne imprezy adresowane do nauczycieli i uczniów szkół średnich, studentów i naukowców, jak również mieszkańców Warszawy i innych miejscowości.

Udział w poszczególnych imprezach jest bezpłatny, na niektóre wskazana jest rejestracja, szczególnie dotyczy to udziału szkół. Szczegóły znajdują się przy opisach poszczególnych imprez na stronie: http://www.kpk.gov.pl/tydzien/index.php

Działanie 1.4 w ramach SPO WKP otwarte

MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-naukową a gospodarką

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 działając na podstawie Porozumienia

z Ministrem Gospodarki i Pracy ogłasza otwarcie rundy aplikacyjnej na składanie wniosków do poddziałań:

 • 1.4.1. Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R,
 • 1.4.2. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe,
 • 1.4.3. Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów CZT i Centrów Doskonałości, działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki,
 • 1.4.4. Projekty celowe realizowane przez CZT.

Terminy składania wniosków:

Poddziałania 1.4.2 i 1.4.3:

od 2 listopada 2004 r. do 17 grudnia 2004 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 -16.15. Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 17 grudnia 2004 r. o godz. 16.15.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w kolejnej rundzie aplikacyjnej, aż do wyczerpania środków finansowych. Termin kolejnej rundy aplikacyjnej zostanie podany odrębnie

Poddziałania 1.4.1 i 1.4.4:

nabór odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 2 listopada 2004r. do 30 czerwca 2006 r. lub wyczerpania środków finansowych.

Wnioski te będą rozpatrywane w kolejności złożenia w terminach posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. dofinansowania projektów ze środków EFRR

Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres:

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Departament Badań na Rzecz Gospodarki
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pok.303

Szczegółowe informacje w sprawie przygotowania, składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 SPO-WKP oraz wzory wniosków i lista wymaganych załączników znajdują się na stronie internetowej MNiI w zakładce poświęconej Działaniu 1.4 oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl

Pytania prosimy kierować na adres: e-mail: dfs@mnii.gov.pl oraz wwfs@mnii.gov.pl lub telefonicznie pod numery: (022) 628 82 00, 529 23 80, (022) 629 15 88 lub 529 23

Nowe konkursy w Badaniach i Innowacjach

Komisja Europejska ogłosiła dwa nowe konkursy w akcji „Badania i innowacje” na projekty typu akcje wspierające – SSA i koordynujące – CA.

Pierwszy z nich, ogłoszony 19 października br., dotyczy wspierania uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. Wywiad gospodarczy i technologiczny – ETI). Budżet wynosi 22 mln euro, identyfikator konkursu to FP6-2004-INNOV-5, termin składania wniosków mija 10 lutego 2005r. Dokumentację konkursową można znaleźć pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=171

Drugi konkurs (identyfikator FP6-2004-INNOV-6) dotyczy przedsiębiorczej innowacyjności – współpracy sieciowej. Ogłoszono go 26 października br., budżet sięga 20 mln euro., termin składania wniosków mija 27 stycznia 2005r. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=172

Workprogramme dla 5 priorytetu na konkursy w 2006r.

Ogłoszono roboczą wersję dokumentu programowego ustalającego tematykę ostatniego konkursu w priorytecie „Jakość i bezpieczeństwo żywności”. Ogłoszenie konkursu przewiduje się na wiosnę 2005, termin składania wniosków minie we wrześniu 2005 (pierwszy etap dla projektów zintegrowanych i sieci doskonałości) i w styczniu 2006 (dla pozostałych akcji). Dokument można znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego pod adresem: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2777

Tłumaczenie „Guide to Financial Issues of the FP6”

Branżowy Punkt Kontaktowy na Politechnice Koszalińskiej zlecił wykonanie tłumaczenia na język polski przewodnika finansowego 6. Programu Ramowego, wersja z kwietnia 2004r. Tłumaczenie znajduje się na stronie internetowej BPK: http://lew.tu.koszalin.pl/files/6pr/przewodnik_pl.pdf

Nowości na CORDISie

Komisja Europejska dodała projekty z dziedziny nauk o życiu i genomice (priorytet 1)i badań służących polityce do bazy, spośród której można wyszukiwać projekty finansowane w ramach 6. PR. Adres serwisu to: http://www.cordis.lu/fp6/projects.htm

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl