Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 308 z dnia 1 marca 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 9 marca - „Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe”,
- 20  i 21 marca - „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?”,
- 24 marca - „Finanse w Horyzoncie 2020”.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

FULBRIGHT SENIOR AWARD – STYPENDIA W USA DLA BADACZY ZE STOPNIEM DOKTORA

Do 16 czerwca trwa nabór zgłoszeń na stypendia Fulbright Senior Award. Swoje aplikacje mogą przesyłać osoby, które spełniają warunki konkursowe, czyli m.in. są obywatelami polskimi (nie mają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA), posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych lub innych jednostek naukowych w Polsce.  Środki w konkursie przeznaczone są na realizację własnych projektów badawczych, bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich bądź w placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendium może trwać od czterech do dziewięciu miesięcy.

Więcej informacji: http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/
Źródło: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (fulbright.edu.pl)FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH AWARD - STYPENDIA W USA DLA DOKTORANTÓW

Do 19 maja przyjmowane są zgłoszenia wniosków w konkursie o stypendia wyjazdowe w ramach programu Fulbright Junior Research Award. Jest on adresowany do doktorantów polskich uczelni oraz instytucji naukowych, którzy są na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Potencjalny wyjazd na stypendium ma na celu realizację projektu badawczego w amerykańskim instytucie badawczym, organizacji pozarządowej lub na uczelni. Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy. W programie mogą wziąć udział osoby, które spełniają określone warunki, czyli m.in. są obywatelami polskimi (nie mają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA), posiadają tytuł magistra oraz spełniają wymogi formalne wizy J-1.

Więcej informacji: http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/
Źródło: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta (fulbright.edu.pl)


NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE AAL 2017 – DZIEDZINA ICT / ZDROWIE

Do 24 maja trwa nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL (Active Assisted Living Programme). Jego głównym założeniem jest finansowanie badań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), wspierających osoby dotknięte demencją. Konkurs ma na celu wsparcie innowacyjnych, ponadnarodowych oraz multidyscyplinarnych projektów. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach ww. konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/aal/aktualnosci/art,4970,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2017-call-programu-aal.html 

Serwis internetowy Programu AAL: http://www.aal-europe.eu/
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)


POLSKO-BERLIŃSKI KONKURS NA WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

Do 24 maja trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki. W Polsce organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które na finansowanie ww. projektów przeznaczyło 1,5 mln zł. Ze strony niemieckiej wnioski przyjmuje Departament Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina. W aktualnym naborze tematyka projektów dotyczy obszaru „Optical Metrology for Production Processes, Environmental Monitoring and Bioanalysis”. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się konsorcja naukowe, składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz jednego przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/berlin/iii-konkurs/art,4965,otwarcie-trzeciego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe-w-obszarze-fotoniki-w-ramach-wspolpracy-polska-berlin-branden.html
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)


KONKURS NA WSPÓŁPRACĘ POLSKO-FRANCUSKĄ - POLONIUM 2018/2019

Do 15 czerwca przyjmowane są wnioski w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukowców Polonium 2018/2019. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Środki można zdobyć wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróże i krótkie pobyty). Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki. Za organizację konkursu po stronie polskiej odpowiada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2017-18.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)


CZWARTY KONKURS POLSKO-SINGAPURSKI NA WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE

Do 15 maja trwa nabór wniosków w ramach czwartego polsko-singapurskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-singapurskiej. Do aktualnego naboru można zgłaszać projekty badawcze, które dotyczą tematyki „Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) - Harsh environment compatible sensors for Industry 4.0 applications”. Na realizację projektu możliwe jest zdobycie dofinansowania w wysokości do 220 000 euro. Konkurs jest skierowany do jednostek naukowych lub konsorcjów naukowych. Jego organizatorem w Polsce jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/singapur/aktualnos/art,4946,otwarcie-czwartego-polsko-singapurskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawcze-w-ramach-wspolpracy-polsko-singapurskiej-2017.html
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)IMPULS DO BIZNESU – CZWARTA EDYCJA KONKURSU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Do 17 marca są przyjmowane zgłoszenia do IV edycji konkursu Impuls do Biznesu. Jest on skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, których działalność, bądź produkty lub usługi charakteryzują się innowacyjnością. W obecnej edycji nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach: nowoczesne technologie w medycynie oraz  w produkcji i usługach. Wnioskodawcami mogą być firmy, które spełniają określone warunki, czyli m.in. muszą udowodnić możliwość szybkiego skalowania biznesu oraz pokazać możność szybkiego osiągnięcia progu rentowności (max. 12 miesięcy). Autor najlepszego pomysłu w konkursie otrzyma 100 000 zł, a łączna pula nagród w nim wynosi 320 000 zł. Najlepszym projektom może zostać zaproponowana inwestycja kapitałowa we wspólne przedsięwzięcie.

Więcej informacji: https://www.pb.pl/impuls/
Źródło: Pulsbiznesu.pl


STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH

Do 10 maja można składać wnioski o stypendia Fundacji Lanckorońskich oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Aplikować o nie mogą archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni oraz historycy filozofii. W ramach stypendium finansowane jest prowadzenie badań w Wiedniu, Londynie i Rzymie lub w innych ośrodkach naukowych w Europie. Wnioski są przyjmowane przez Polską Akademię Umiejętności. Zakres tematyki poruszanej przez wnioskodawców nie powinien wykraczać
poza 1939 rok i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać 1989 roku. Stypendia przyznawane są na okres od 1 do 3 miesięcy.

Więcej informacji: http://pau.krakow.pl/index.php/en/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich
Źródło: Polska Akademia Umiejętności (pau.krakow.pl)


NABÓR WNIOSKÓW W PODDZIAŁANIU 3.2.1 BADANIA NA RYNEK - POIR

Od 13 marca do 26 kwietnia będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Ma ono na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Budżet konkursu wynosi 850 mln zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wdrożenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Więcej informacji:
http://poir.parp.gov.pl/i-nabor-2017-ogolny/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2017-r
Źródło: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (poir.gov.pl)


WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY „JAK WSPIERAĆ GRANTY ERC?”

14 marca w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny „Jak wspierać granty ERC?”, który jest organizowany w ramach obchodów 10-lecia Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych  (European Research Council – ERC). Wydarzenie jest skierowane zarówno do pracowników naukowych zainteresowanych złożeniem wniosku o grant ERC, jak i do władz oraz administracji jednostek naukowych, które zamierzają wprowadzić lub udoskonalić systemy wspierania swoich pracowników w staraniach o ww. grant. Podczas spotkania zostaną przedstawione m.in. przykłady takich rozwiązań zastosowanych w polskich jednostkach, a w czasie dyskusji panelowej naukowcy omówią możliwe sposoby wsparcia merytorycznego autorów wniosków.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?event=seminarium-jak-wspierac-granty-erc
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


TARGI IDEI W WARSZAWIE

29 marca innowatorzy społeczni i przedstawiciele świata nauki spotkają się w Warszawie na „Targach idei”. Jest to wydarzenie poświęcone wspieraniu innowacji społecznych na uczelniach wyższych. „Targi idei” będą łączyć panele dyskusyjne i prezentację innowacji społecznych  podczas „Wolves Summit”, jednej z najważniejszych wydarzeń dla start-up’ów w Europie. Organizatorem wydarzenia jest Collegium Civitas wspólnie z Ashoka Polska, Uniwersytetem Northampton oraz Uniwersytetem Islandzkim.

Więcej informacji:
http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=28698767290a41c1911ccb943cf291d4
Źródło: Portal Innowacji (pi.gov.pl)

WIADOMOŚCI

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU Z AKCEPTACJĄ RZĄDU

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowana przez Wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zyskała akceptację rządu. Jej głównym celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym oraz terytorialnym. Najważniejsze założenie tej strategii przewiduje, że z jej efektów skorzystają wszyscy obywatele. Polska potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju, co może bezpośrednio wpłynąć na wzrost jakości życia i zamożność obywateli. Służyć temu mają m.in projekty strategiczne i flagowe ujęte w ww. dokumencie.

Więcej informacji:
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju-z-akceptacja-rzadu/
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl)


OTWARCIE CENTRUM KOMPETENCJI METROLOGICZNYCH

9 marca swoją działalność w Swadzimiu koło Poznania rozpocznie Centrum Kompetencji Metrologicznych. Jest to innowacyjna platforma integrująca przedsiębiorstwa dostarczające usługi oraz produkty niezbędne dla każdej gałęzi przemysłu w zakresie metrologii, kontroli jakości oraz inżynierii odwrotnej. Będzie to pierwsze tego typu centrum w Polsce. Przedsięwzięcie realizowane jest przez firmę 3D Team (byłego lokatora PPNT) oraz jej partnerów.

Więcej informacji: http://centrummetrologiczne.pl/
Źródło: Centrummetrologiczne.pl ERC CONSOLIDATOR GRANT 2017 – PIERWSZE STATYSTKI

9 lutego zakończył się nabór wniosków w konkursie na Consolidator Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Swoje aplikację złożyło 2 539 naukowców. Jest to 10% wzrost w stosunku do poprzedniego naboru.

W przypadku poszczególnych paneli rozłożenie wniosków wygląda następująco:
- nauki fizyczne i inżynieryjne: 1 147 wniosków (45%)
- nauki o życiu: 781 (31%)
- nauki społeczne i humanistyczne: 611 (24%).


ERC przeznaczy 575 milionów euro na sfinansowanie projektów w zakończonym konkursie.


Więcej informacji:
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Applications-for-2017-ERC-CoG.pdf
Źródło: Europejska Rada ds. Badań Naukowych (erc.europa.eu)


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl