Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 307 z dnia 16 lutego 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 22 lutego - „Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MŚP – Faza 1”,
- 9 marca - „Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe”,
- 20  i 21 marca - „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?”,
- 24 marca - „Finanse w Horyzoncie 2020”.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

CZWARTA EDYCJA KONKURSU „MARIE SKŁODOWSKA-CURIE PRIZES”

Rozpoczął się nabór wniosków w czwartej edycji konkursu „Marie Skłodowska-Curie Prizes”, który skierowany jest do stypendystów Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (7. Program Ramowy UE oraz program Horyzont 2020). Nabór wniosków trwa do 12 marca, a zgłoszenia  są przyjmowane w trzech kategoriach: Innovation and Entrepreneurship, Communicating Science oraz Contribution to a better society. Nagrodzeni zostaną zaproszeni do udziału w organizowanym 11 maja na Malcie wydarzeniu „MSCA 2017 Conference: Mobility takes research further”.

Więcej informacji: http://msca2017.eu/msca-2017-awards/awards/
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych (kpk.gov.pl)


KONKURS O NAGRODĘ IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

Do 28 kwietnia trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, która ma na celu promocję badań, publikacji humanistycznych oraz samej humanistyki. Zgłaszane prace naukowe powinny być opublikowane w języku polskim w 2016 roku (lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym) i muszą dotyczyć nauk humanistycznych. Wybór laureata odbywa się w systemie dwuetapowym. Prace do konkursu mogą zgłosić uczelnie (lub jej podstawowe jednostki organizacyjne) oraz instytuty naukowe z siedzibą główną na terytorium Polski.

Więcej informacji: http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/nagroda-im-t-kotarbinskiego
Źródło: Uniwersytet Łódzki (uni.lodz.pl)


WYMIANA OSOBOWA Z CHINAMI – KONKURS MNISW

Do 28 kwietnia można składać wnioski w ramach konkursu o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017 - 2019. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ww. program obejmuje projekty (dowolna dziedzina naukowa) uzgodnione między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Środki przyznawane w jego ramach mogą być przeznaczone na finansowanie wymiany osobowej (podróże i krótkie pobyty) i tym samym wsparcie współpracy powyższych zespołów.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/chrl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonawczego-z-chrl.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)


KONKURS FULBRIGHT SLAVIC AWARD

Do 2 marca trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Slavic Award, w którym można zdobyć stypendium umożliwiające prowadzenie zajęć ze studentami na jednymz dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta tj. University of Washington w Seattle oraz University of Illinois w Chicago. Stypendium trwa od 4 do 9 miesięcy i jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 
 
Więcej informacji: http://www.fulbright.edu.pl/slavic/
Źródło: Polsko-Amerykańska Komisja FulbrightaNAGRODA IM. WITOLDA LIPSKIEGO

Do 21 kwietnia trwa nabór wniosków w ramach 13. edycji konkursu o nagrodę im. Witolda Lipskiego, która jest przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagrodę otrzymać mogą osoby, które nie ukończyły 30. roku życia i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki oraz które otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień 31 marca 2017 roku.  Nagroda w bieżącej edycji konkursu wynosi 12 000 zł.

Więcej informacji: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/
Źródło: Fundacja Rozwoju Informatyki (nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl)


STYPENDIUM RZĄDU FRANCUSKIEGO NA POBYT BADAWCZY

Do 16 maja trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy. Francuski program stypendialny finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom (minimum ze stopniem naukowym doktora), którzy nie ukończyli 45. roku życia, i którzy planują przeprowadzić część swoich badań we Francji. Stypendium w wysokości 1375 euro pozwala na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Pobyt musi jednak zostać zrealizowany w okresie od 15 lipca
do 31 grudnia 2017 roku.

Więcej informacji: http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy
Źródło: Institutfrancais.pl

WYDARZENIA

KONFERENCJA PROGRAMOWA NARODOWEGO KONGRESU NAUKI – POZNAŃ

23 i 24 lutego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polską Akademią Nauk organizują w Poznaniu konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki "Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych". Podczas wydarzenia zostaną poruszone m.in. kwestie dotyczące sytuacji polskiej nauki w odniesieniu do światowej czołówki oraz słabej aktywności i wyników w konkursach grantowych programów ramowych (zwłaszcza w European Research Council).

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-doskonalosc-naukowa-jak-rownac-do-najlepszych/ 
oraz https://amu.edu.pl/content/318508-doskonalosc-naukowa-jak-rownac-do-najlepszych!
Źródło: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl)


HORYZONT 2020 - SPOTKANIE BROKERSKIE W BRUKSELI
WYZWANIE NAUKA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA I DLA SPOŁECZEŃSTWA

10 marca w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone wyzwaniu„Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” w programie Horyzont 2020. Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli środowiska naukowego, którzy są aktywni w ww. obszarze. Uczestnicy spotkania będą mieć szansę na nawiązanie współpracy i uzyskanie informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania projektów z Horyzontu 2020. Organizatorem wydarzenia jest międzynarodowa sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (SiS.net2) działających we współpracy z Komisją Europejską.
 
Więcej informacji: https://www.b2match.eu/horizon-swafs2017
Źródło: b2match.eu

 

WIADOMOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PARTNERSTW
PUBLICZNO-PUBLICZNYCH W HORYZONCIE 2020

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania partnerstw publiczno-publicznych w ramach oceny działalności Programu Ramowego Horyzont 2020. Swoją opinię na ten temat mogą wyrazić naukowcy, przedsiębiorcy, osoby i organizacje finansujące badania naukowe oraz wszyscy zainteresowani, którzy brali udział w programie  Horyzont 2020. Konsultacje trwają do 30 kwietnia.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Art185PublicConsultation
Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)
SYSTEMY WSPARCIA DLA NAUKOWCÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH WNIOSKI O GRANT ERC

Uniwersytet Warszawski (UW) wprowadził nowe zasady wspierania działalności naukowej pracowników, których celem jest silniejsze umiędzynarodowienie uczelni i możliwość podejmowania ambitnych, doskonałych naukowo projektów o światowym zasięgu. Przewidziane są dofinansowania m.in. dla naukowców, którzy planują ubieganie się o granty, np. z Horyzontu 2020, w tym przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań (ERC).  UW jest kolejną uczelnią, która uruchomiła wsparcie dla naukowców. Od ubiegłego roku program wsparcia dla naukowców aplikujących o granty ERC działa również na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Więcej informacji: http://www.uw.edu.pl/nowy-system-uniwersyteckich-grantow/
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (kpk.gov.pl)


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl