Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 302 z dnia 1 grudnia 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 KONKURS!

Drodzy Czytelnicy!


Dziękujemy bardzo za wszystkie przesłane propozycje haseł promujących działalność RPK Poznań. Jesteśmy wdzięczni, że tak chętnie zaangażowali się Państwo w nasz konkurs.

Z uwagi na dużą konkurencję, wybór hasła okazał się niezwykle trudnym zadaniem.


Zwycięskie hasło brzmi:
„Badania i Współpraca - to się opłaca!”
Serdeczne gratulacje dla zwycięzcy oraz wszystkich osób, które wzięły udział w naszym konkursie!

Zespół RPK

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:

- 15 grudnia - „Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE”.

Szkolenie pt. „Raport idealny w Horyzoncie 2020”, które miało się odbyć 7 grudnia zostało przełożone na styczeń (dokładny termin podamy wkrótce). Przepraszamy za zmianę.

Szczegółowe informacje, terminy oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

RUSZYŁ NABÓR DO PROGRAMÓW STAŻOWYCH YOUNG GRADUATE TRAINEE
W EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Europejska Agencja Kosmiczna rozpoczęła nabór na roczne staże w ramach programów Young Graduate Trainee. Jest on skierowany do studentów, absolwentów szkól wyższych i studiów doktoranckich oraz nowo promowanych na stopień doktora nauk fizycznych lub technicznych, powiązanych bezpośrednio z technikami i technologiami kosmicznymi. Udział w stażu jest doskonałą okazją do zdobycia cennego doświadczenia w zakresie planowania i zarządzania projektami kosmicznymi. Rekrutacja trwa do 15 grudnia.

Więcej informacji: http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl)


KONKURS O NAGRODĘ IM. KAROLA WIELKIEGO

Do 30 stycznia 2017 roku można zgłaszać się do konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego. Jest on skierowany do osób w wieku od 16 do 30 lat, które realizują projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 euro. Poza nagrodą finansową, laureaci zostaną także zaproszeni do Parlamentu Europejskiego. Do konkursu mogą się zgłaszać wyłącznie projekty zakończone między 1 stycznia 2016 r.
a 30 stycznia 2017 r. lub te które są wciąż w toku realizacji.

Więcej informacji: http://www.charlemagneyouthprize.eu/pl/introduction.html
Źródło: charlemagneyouthprize.euNCN ZAKOŃCZYŁ PRACE NAD KONKURSEM MINIATURA

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zakończyło prace nad konkursem Miniatura, w którym będzie można zdobyć tzw. małe granty, które są przeznaczone na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Inicjatywa jest przede wszystkim skierowana do naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami grantów NCN. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu to m.in. badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość finansowania może wynieść od 5 do 50 tys. zł.

Nabór w konkursie będzie odbywał się w trybie ciągłym od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Dokumentacja konkursowa: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala104_2016.pdf
Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-21-miniatura-zapowiedz
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)


OTWARTY NABÓR DO KONKURSU W RAMACH WSPÓŁPRACY PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ (V4) I KOREI POŁUDNIOWEJ

W połowie listopada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków do pierwszego międzynarodowego konkursu w ramach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i Korei Południowej (V4-Korea Joint Research Program). Zakres tematyczny konkursu dotyczy chemii i inżynierii chemicznej. Wsparciem mogą zostać objęte badania podstawowe, przemysłowe oraz prace rozwojowe. Wnioski w konkursie mogą składać jednostki naukowe, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa lub konsorcja naukowe.

Nabór wniosków trwa do 22 lutego 2017 roku.

Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-v4---korea/aktualnosci/art,4645,wspolpraca-panstw-v4-korea-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-i-konkursie.html
 Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)


KONKURS NA STYPENDIA BADAWCZE Z PROGRAMU INTELIGENTNEJ DOLINY LOARY

Francuski Instytut Badań Zaawansowanych LE STUDIUM ogłosił - w ramach Programu Inteligentnej Doliny Loary (Smart Loire Valley Programme) - konkurs na stypendia badawcze dla doświadczonych naukowców. Jest on realizowany z udziałem środków unijnych otrzymanych w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie. Program stypendialnyma za zadanie stworzenie synergii pomiędzy różnymi dyscyplinami akademickimi oraz umożliwienie nawiązania kontaktów z przedstawicielami przemysłu w celu wzmocnienia badań interdyscyplinarnych oraz stymulowania rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Konkurs jest otwarty dla naukowców ze wszystkich dziedzin nauki, którzy posiadają co najmniej 5-letni staż naukowy po uzyskaniu stopnia doktora.

Nabór wniosków trwa do 9 lutego 2017 roku.
Więcej informacji: http://www.lestudium-ias.com   
Źródło: Instytut Le Studium


TRWA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU LIDER INNOWACJI

Do 15 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Lider Innowacji. Ma on na celu wyróżnianie i promowanie m.in. wynalazców, przedsiębiorców czy też placówek naukowo–badawczych osiągających sukcesy w postaci konkretnych dokonań innowacyjnych. Zgodnie z wymogami do konkursu można zgłaszać m.in. wynalazek, wzór przemysłowy, pomysł, nową koncepcję, produkt przemysłowy powstały w wyniku zastosowania wynalazku lub nowych technologii, wynik pracy badawczej i odkrycie możliwe do wykorzystania w praktyce.

Więcej informacji:
http://www.fundacja.haller.pl/pl/fundacja/konkursy-wynalazczosci/lider-innowacji/o-konkursie-2.html
Regulamin konkursu: http://www.fundacja.haller.pl/uploads/REGULAMIN_LIDER_INNOWACJI2017.pdf
Źródło: Fundacja Haller (fundacja.haller.pl)


IV EDYCJA KONKURSU LIDER NAUK FARMACEUTYCZNYCH

Ruszyła IV edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych na najlepszą pracę doktorską. Konkurs jest skierowany do uczelni medycznych z całej Polski, które mogą zgłaszać prace doktorskie o charakterze aplikacyjnym oraz które zostały obronione w latach 2015-2016. Pula nagród finansowych wynosi 30 tys. zł. Konkurs ma na celu popularyzację doktoratów zawierających elementy aplikacyjności, które po pozytywnym przejściu koniecznych badań, będzie można wykorzystać przy wytwarzaniu nowych molekuł, cząsteczek, nowych substancji aktywnych lub nowych form podania.

Więcej informacji:
http://www.lidernaukfarmaceutycznych.pl/en/aktualno%C5%9Bci/53-aktualno%C5%9Bci/172-lider-nauk-farmaceutycznych-po-raz-czwarty.html
Źródło: lidernaukfarmaceutycznych.pl

WYDARZENIA

„BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE” W PROGRAMIE H2020 - DZIEŃ INFORMACYJNY

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje 6 grudnia w Warszawie Krajowy Dzień Informacyjny na temat 2. Wyzwania Społecznego w Programie Ramowym Horyzont 2020 tj. „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. W spotkaniu weźmie udział m.in. Inge van Oost - przedstawiciel Komisji Europejskiej, która opowie o projektach wymagających podejścia wielopodmiotowego (multi-actor approach) oraz o grupach operacyjnych tworzonych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI). W trakcie wydarzenia, naukowcom zostaną przedstawione możliwości jakie oferuje program Horyzont 2020, omówiona będzie tematyka konkursów ww. obszarze na 2017 rok oraz poruszone zostaną kwestie związane ze składaniem wniosków i ich oceną.


Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?p=33931
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (kpk.gov.pl)


FUNDUSZE EUROPEJSKIE. NOWOCZESNA GOSPODARKA SIŁĄ ROZWOJU – KONFERENCJA

Już 5 grudnia Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji „Fundusze europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju”. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE). Zaprezentowana zostanie także kompleksowa oferta FE w czterech blokach tematycznych: innowacyjna przedsiębiorczość, infrastruktura, spójność społeczna oraz cyfrowe państwo. Podczas spotkania swoimi doświadczeniami podzielą się również beneficjenci Funduszy (w tzw. strefie inspiracji), z kolei specjaliści opowiedzą na temat możliwości zdobycia dofinansowania (tzw. strefa konsultacji).

Więcej informacji:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/fundusze-europejskie-nowoczesna-gospodarka-sila-rozwoju/

Źródło: Portal Funduszy Europejskich (funduszeeuropejskie.gov.pl)

 

WIADOMOŚCI

NAGRODA EUROPEAN BROADBAND AWARDS 2016 DLA PROJEKTU WIELKOPOLSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA

14 listopada w Brukseli przyznano nagrody w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską European Broadband Awards 2016, który ma na celu promowanie i wskazywanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania i realizacji projektów dotyczących sieci szerokopasmowych następnej generacji. Projekt Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa zwyciężył w kategorii „Innowacyjne modele finansowania, biznesu i inwestycji” z uwagi na wyjątkowy model finansowania. Spółka pozyskała inwestorów, którzy wnieśli kapitał w celu zabezpieczenia wkładu własnego (15%) na realizację projektu poprzez objęcie akcji nowej emisji. W ramach wartego 410 mln zł projektu wybudowana została sieć szerokopasmowa obejmująca całą Wielkopolskę. Licząca 4,6 tysiąca kilometrów linia światłowodowa swoim zasięgiem objęła 3,27 mln mieszkańców województwa oraz 257 instytucji administracji publicznej. Dzięki realizacji projektu Wielkopolska stała się jednym z liderów w budowie regionalnych sieci szerokopasmowych w naszym kraju.

Więcej informacji o projekcie: https://youtu.be/WJqhN9IDM3o

Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli


NABÓR NA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH DO PAN-EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU FUNDUSZY VENTURE CAPITAL

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) rozpoczął nabór na pośredników finansowych do Pan-Europejskiego Funduszu Funduszy Venture Capital (VC FoF programme). Inicjatywa została ogłoszona w ramach programu COSME oraz instrumentu InnovFin w programie Horyzont 2020. W ramach programu Europejski Fundusz Inwestycyjny inwestuje w fundusze funduszy VC/PE w krajach członkowskich, wspierające przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju, mierzące się często z tzw. luką kapitałową (equity gap) oraz niedostępnością finansowania VC w kraju pochodzenia. Pośrednicy, którzy chcą wziąć udział w programie mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do 31 stycznia 2017 r.

Więcej informacji:
http://www.eif.org/what_we_do/equity/paneuropean_venture_capital_fund_of_funds/index.htm
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE (kpk.gov.pl)PORTAL EURAXESS W NOWEJ ODSŁONIE

Polska i zagraniczna wersja portalu EURAXESS została uruchomiona w nowej odsłonie. Zaktualizowana szata graficzna nie jest jednak jedyną nowością, strona zawiera również nową funkcję poszukiwania partnerów do współpracy (zakładka PARTNERING). Zachęcamy indywidualne osoby, instytucje naukowe oraz firmy, które szukają możliwości współpracy w ramach projektów badawczych i innych inicjatyw związanych z działalnością badawczo-rozwojową do śledzenia portalu.

Przypominamy również, że Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS mieści się w siedzibie RPK Poznań.

Kontakt: Katarzyna Rauszer de Bruijn, tel: 61 827 97 43,
e-mail: katarzyna.rauszer@ppnt.poznan.pl

Więcej informacji: http://www.euraxess.pl/
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl) 

Opracowanie:
Paweł Kaczmarek / Michał Wujewski
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl / michal.wujewski@ppnt.poznan.pl