Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 287 z dnia 15 kwietnia 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców” 21 kwietnia br.
- „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020” 10 maja br.
- „Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych” 11 maja br.
- „Nowe horyzonty dla Twojej firmy Instrument MŚP Faza 1 – warsztaty” 17 maja br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w zakładce „Szkolenia”.

KONKURSY

INNOVATORS UNDER 35

Wydłużono nabór wniosków w ramach prestiżowego konkursu „Innovators Under 35”; zadaniem konkursu jest wyłanianie młodych liderów w różnych dziedzinach badan dot. nowych technologii, które przyczynią się do rozwiązania globalnych problemów oraz poprawy jakości życia na świecie.

Termin naboru wniosków: do 26 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.innovatorsunder35.com/


NOWY NABÓR W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 „PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW”

4 kwietnia br. ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Konkurs kierowany jest do mikro-, małych i średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących prace B+R ukierunkowane na wdrożenie ich wyników w gospodarce w postaci nowego lub znacząco ulepszonego produktu bądź usługi. W ramach „szybkiej ścieżki” przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru projektu. Alokacja środków wynosi 750 mln zł.

Termin naboru wniosków:  do 29 lipca br. (duże firmy od 1 czerwca do 11 lipca br.)  

Więcej informacji:
http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016/aktualnosci/


JEDENASTA EDYCJA KONKURSÓW OPUS, PRELUDIUM, SONATA I POLONEZ

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór w ramach nowej, jedenastej już edycji konkursów na dofinansowanie projektów badawczych. W ramach konkursów można pozyskać środki m.in. na projekty badawcze (w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów), na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, a także na projekty realizowane przez osoby ze stopniem naukowym doktora, które jednak dopiero karierę naukową zaczynają.

Termin naboru wniosków: do 15 czerwca br.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-15-ogloszenie-konkursow


NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 200 mln zł na skierowane do uczelni projekty dot. współpracy uczelni z pracodawcami na potrzeby efektywnego kształcenia kadr dla gospodarki. Projekty finansowane będą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój; obejmować mogą utworzenie i realizację nowych kierunków studiów lub dostosowania istniejących już programów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych regionu. Muszą one obejmować cały cykl kształcenia (studia I lub II stopnia, studia jednolite), dzięki czemu studenci zostaną jak najlepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Projekty muszą uwzględniać potrzeby poszczególnych województw określone w Regionalnych Strategiach Innowacji. W konkursie udział mogą wziąć uczelnie publiczne i niepubliczne, które kształcą co najmniej stu studentów na studiach stacjonarnych. Maksymalne pojedyncze dofinansowanie to 12 mln zł, jednak ostateczna wysokość zależeć będzie od liczby studentów. Otwarcie naboru wniosków nastąpio 1 kwietnia br.  Co istotne, projekty muszą posiadać pozytywną opinię samorządu danego województwa.

Termin naboru wniosków: do 1 lipca 2016r.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ncbr-nowe-programy-ksztalcenia-i-ponad-890-mln-zl-dla-uczelni-w-2016-r.html

 


GRANTY NA BADANIA PROSTO Z USA

Niewielu naukowców wie, że oprócz krajowych oraz europejskich źródeł finansowania projektów badawczych istniej również możliwość pozyskania środków z Narodowej Fundacji Nauki rządu USA. Fundacja oferuje różne rodzaje grantów w wielu dziedzinach nauki. Co ważne, granty są kierowane do naukowców z całego świata, a nie tylko dla obywateli Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji:
http://www.nsf.gov/funding/

 

WYDARZENIA

NANOTECH POLAND 2016

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM oraz Centrum Nanobiomedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w konferencji NANOTECH POLAND International Conference & Exhibition, która odbędzie się w dniach 22-25 czerwca 2016 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wydarzenie ma na celu przegląd najnowszych odkryć w obszarach nanomateriałów w elektronice, energetyce i zastosowaniach środowiskowych, a także w dziedzinach takich jak m.in. biotechnologia, biochemia, biomateriały,  medycyna, inżynieria biomedyczna, farmacja, genetyka oraz nauki o żywności. W ramach Young Researchers Day młodzi naukowcy zaprezentują również prowadzone przez siebie projekty badawcze oraz dokonane wdrożenia.

Termin: 22-25 czerwca br.
Rejestracja: do 25 czerwca br.
Miejsce: Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja:
 http://www.nanotechpoland.pl/

 


IPR W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY NAUKOWCÓW Z PRZEDSIĘBIORCAMI

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie z zarządzania prawami własności intelektualnej. W ramach szkolenia omówione zostaną dobre praktyki w zakresie transferu technologii (także w kontekście projektów finansowanych z H2020), budowy zdolności wśród małych i średnich przedsiębiorstw i naukowców w profesjonalnym zarządzaniu IPR, podniesienia świadomości różnic w regulacjach prawnych europejskiego systemu IP i systemu prawnego Ameryki Łacińskiej. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli środowisk akademickich, organizacji badawczych, MŚP lub przemysłu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest elektroniczna rejestracja.

Termin: 18 kwietnia br.
Rejestracja: otwarta
Miejsce: Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/?event=aspekty-prawne-prawo-wlasnosci-intelektualnej-wspolpracy-msp-i-naukowcow-transfer-technologii

 


FORUM KARIER NAUKOWYCH

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Stowarzyszenie Rozwoju karier Doktorantów i Doktorów PolDoc zapraszają na wydarzenie mające na celu bezpośrednie wsparcie naukowców w zarządzaniu ich karierą. Dyskutowane będą polskie i zagraniczne rozwiązania w zakresie rozwoju kariery młodych naukowców, proponowane zarówno przez instytucje sektora publicznego, jak i podmioty prywatne. W wydarzeniu udział wezmą m.in. przedstawiciele organizacji finansujących badania, a także potencjalni pracodawców, którzy prowadzą działalność B+R. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest elektroniczna rejestracja.

Termin: 23 kwietnia br.
Rejestracja: otwarta
Miejsce: Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.forumkariernaukowych.pl/


DZIEŃ INFORMACYJNY SEKTORA KOSMICZNEGO

Zaprezentowane zostaną między innymi źródła finansowania projektów i innowacji w sektorze kosmicznym, możliwości współpracy z European Space Agency, konkursy oraz zasady finansowania projektów z szeroko pojętej dziedziny kosmosu w programie Horyzont 2020. Dzień informacyjny będzie okazją do poznania mechanizmów przekuwania rezultatów badawczych ESA w pomysły na startupy. Zostanie przedstawiony mechanizm działania Biura Transferu Technologii ESA oraz sieci Inkubatorów ESA, w tym także dobre praktyki międzynarodowe transferów "From Space to Earth". Dzień Informacyjny zakończy zaproszenie na pierwszy kosmiczny hackathon ActInSpace w Krakowie. Zaproszenie kierowane jest w szczególności do pracowników naukowych oraz przedsiębiorców zajmujących się badaniami w ww. obszarach i zainteresowanych aplikowaniem w programie Horyzont 2020. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest elektroniczna rejestracja.
 
Termin: 25 kwietnia br.
Rejestracja: otwarta
Miejsce: Kraków

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,dzien-informacyjny-sektora-kosmicznego-space-infoday-2016,173.html

 

WIADOMOŚCI

ODBIUROKRATYZOWAĆ UCZELNIE

Do 21 kwietnia br. potrwają konsultacje społeczne dot. nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma przede wszystkim charakter deregulacyjny i ma na celu zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, wprowadzenie transparentnych procedur, a także poprawę jakości i efektywności pracy uczelni. Wśród projektowanych zmian znajdują się m.in. zmniejszenie częstotliwości ocen okresowych nauczycieli akademickich oraz pracowników instytutów badawczych i instytutów PAN (raz na 4 lata); ponadto w sytuacji związanej z awansem, uczelnia będzie mogła zorganizować konkurs, jednak nie będzie do tego zobligowana.

Źródło: MNiSW
http://www.nauka.gov.pl/polska-nauka/resort-nauki-chce-juz-od-jesieni-odbiurokratyzowac-prace-uczelni.html  

 


FINANSOWANIE KOSZTÓW UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU MIĘDZYNARODOWYM

MNiSW przyjmuje wnioski o finasowanie kosztów wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej. Wniosek składa się w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-finasowanie-kosztow-wkladu-krajowego-na-rzecz-udzialu-we-wspolnym-miedzynarodowym-programie-lub-przedsiewzieciu-w-tym-w-zakresie-strategicznej-infrastruktury-badawczej.html

 Opracowanie:
Krystian Jarmuszkiewicz
e-mail: kj@ppnt.poznan.pl