Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 286 z dnia 04 kwietnia 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia i warsztaty:

 • Wiosenny apetyt na stypendium. Szkolenie z pisania wniosków o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie – 14 kwietnia br.,
 • Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców – 21 kwietnia br.,
 • Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020 – 10 maja br.,
 • Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych – 11 maja br.,
 • Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MSP - Faza I (warsztaty) – 17 maja br.

Szczegółowe informacje, terminy oraz rejestracja są dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

CZTERY KONKURSY OD NCN – URUCHOMIONO NABORY WNIOSKÓW

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło uruchomienie naborów wniosków w kolejnych edycjach następujących konkursów:
- OPUS – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- PRELUDIUM – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
- POLONEZ – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Termin składania wniosków: do 15 czerwca br. (wszystkie ww. konkursy)

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-15-ogloszenie-konkursow  


M-ERA.NET 2 – MATERIAŁY I INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • integrated computational materials engineering (ICME),
 • innovative surfaces, coatings and interfaces,
 • high performance synthetic and biobased composites,
 • functional materials,
 • interfaces between materials and biological hosts for health applications,
 • materials for additive manufacturing.


O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie tj.: Austrii, Belgii, Brazylii, Cypru, Francji, Niemiec, Węgier, Islandii, Irlandii, Izraela, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Republiki Południowej Afryki, Tajwanu bądź Turcji.

Termin składania wniosków wstępnych: do 14 czerwca br.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-17-m-era-net-2
 


ECSEL – KOMPONENTY I SYSTEMY ELEKTRONICZNE
KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

Termin składania wniosków wstępnych (I etap): do 24 maja br. (do 20 września br. wnioski pełne; II etap)

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/jtiju/ecsel-ju/aktualnosci/art,4119,wspolne-przedsiewziecie-ecsel-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-2016.html

WYDARZENIA

WARSZTATY NCN DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK NAUKOWYCH
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA PROJEKTÓW BADAWCZYCH


W ramach tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki (NCN) w Olsztynie odbędą się warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży podoktorskich i stypendiów doktorskich finansowanych przez NCN. Celem warsztatów jest:

 • omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem wniosków od strony formalnej,
 • przedstawienie zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego, od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego,
 • prezentacja procesu kontroli realizacji projektu w jednostce.

Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi konkursowej, proces obsługi projektów badawczych oraz proces kontroli realizacji projektu. Organizator zastrzega pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla pracowników jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach organizowanych przez NCN. Spotkania będą miały formę jednodniowych warsztatów.

Terminy: 11 maja br. (g. 10:15 – 15:15), 12 maja br. (g. 8:00 – 13:00).
Rejestracja do 15 kwietnia br.
Miejsce: Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjne „Stara Kotłownia”, ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/warsztaty-dni-ncn

 


WARSZTATY NCN DLA OSÓB PROWADZĄCYCH BADANIA NAUKOWE
PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH

W ramach tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki w Olsztynie odbędą się warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

 • nie kierują i nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,
 • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje m.in.:

 • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • przygotowywanie części merytorycznej i kosztorysowej wniosku,
 • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych,
 • samodzielną pracę nad wybranymi elementami wniosku o finansowanie badań.


Szkolenie poprowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.
Termin: 11 i 12 maja br. (rejestracja do 15 kwietnia br.)
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka UWM, ul. Oczapowskiego 12B, Olsztyn.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/warsztaty-wioskodawcy

 

WIADOMOŚCI

EUROPEJSKIE LOGO HR DLA KOLEJNYCH POLSKICH INSTYTUTÓW

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o kolejnych dwóch instytucjach z Polski, które otrzymały logo Human Resources Excellence in Research tj. o Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB oraz Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAB. To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Gratulujemy!

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=29776 

 Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl