Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 285 z dnia 15 marca 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Wiosenny apetyt na stypendium, czyli stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie ” 14 kwietnia br.

Szczegółowe informacje, terminy oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

PREMIA NA HORYZONCIE

Ruszył nabór wniosków w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”; zadaniem konkursu jest wspomożenie udziału jednostek naukowych w Programie Ramowym Badan i Innowacji Horyzont 2020 oraz programie Euratom 2014-2018. O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620), z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów UE. Warunkiem ubiegania się o środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów w programie Horyzont 2020 i programie Euratom, jest podpisanie umowy na realizację projektu, niezależnie od terminu jej podpisania i etapu realizacji projektu. Przy ubieganiu się o dofinansowanie nie ma znaczenia, w ramach którego priorytetu lub celu szczegółowego programu Horyzont 2020 lub programu Euratom projekt jest realizowany. Wyjątkiem są jednak projekty realizowane w ramach instrumentu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”, dla których wsparcia finansowego nie przewidziano.  

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html


FIRST TEAM & HOMING – NABÓR WNIOSKÓW

Młodzi badacze mogą składać wnioski do programów First Team oraz Homing. Oba programy finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, a do zdobycia jest niemal 20 mln zł. Programy są skierowane do młodych doktorów (do 5 lat po doktoracie,  z możliwością przedłużenia tego okresu pod pewnymi warunkami do 9 lat po doktoracie). O dofinansowanie mogą się starać, niezależnie od narodowości, naukowcy z Polski i z zagranicy. Projekty realizowane będą we współpracy z partnerami naukowymi z Polski lub z zagranicy – co jest zachętą do podejmowania nowych lub zacieśniania istniejących już partnerstw, szczególnie przez młodych liderów. Przedmiotem projektów mogą być badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które dotyczą rozwoju technologii, zaprojektowania produktu lub procesu produkcyjnego, jak również projekty posiadające znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu naukowego czy społeczno-gospodarczego. Ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju (80% dofinansowania).


Termin naboru wniosków:  do 24 marca 2016 r.


Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-przyjmowanie-wnioskow-w-programach-first-team-i-homing/


WSPARCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło konkurs w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2. Program ma na celu wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 mln zł  i za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. Środki w ramach programu będą przyznawane na 5 lat.


Termin naboru wniosków: do 11 kwietnia 2016r.


Więcej informacji:
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/panda-2/aktualnosci/art,4098,konkurs-w-ramach-programu-wsparcia-kosztow-utrzymania-infrastruktury-badawczej-panda-2.html


NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 200 mln zł na skierowane do uczelni projekty dot. współpracy uczelni z pracodawcami na potrzeby efektywnego kształcenia kadr dla gospodarki. Projekty finansowane będą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój; obejmować mogą utworzenie i realizację nowych kierunków studiów lub dostosowania istniejących już programów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych regionu. Muszą one obejmować cały cykl kształcenia (studia I lub II stopnia, studia jednolite), dzięki czemu studenci zostaną jak najlepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Projekty muszą uwzględniać potrzeby poszczególnych województw określone w Regionalnych Strategiach Innowacji. W konkursie udział mogą wziąć uczelnie publiczne i niepubliczne, które kształcą co najmniej stu studentów na studiach stacjonarnych. Maksymalne pojedyncze dofinansowanie to 12 mln zł, jednak ostateczna wysokość zależeć będzie od liczby studentów.

Otwarcie naboru wniosków nastąpi 1 kwietnia br.  Co istotne, projekty muszą posiadać pozytywną opinię samorządu danego województwa.

Termin naboru wniosków: do 1 lipca 2016r.
Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ncbr-nowe-programy-ksztalcenia-i-ponad-890-mln-zl-dla-uczelni-w-2016-r.html


NABÓR DO PROGRAMU „POWROTY”

4 mln zł przeznaczy Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej  w ramach otwartego 1 marca br. naboru wniosków do programu „POWROTY”. Program jest skierowany do osób ze stopniem naukowym doktora (do 5 lat po doktoracie z możliwością przedłużenia tego okresu pod pewnymi warunkami do 9 lat po doktoracie), którzy powracają do prowadzenia badań naukowych po okresie przerwy trwającej nie krócej niż 9 miesięcy. Przerwa ta mogła być spowodowana pracą w innym sektorze gospodarki lub rodzicielstwem. Z programu mogą skorzystać również osoby, które po doktoracie zaczęły pracę w sektorze B+R, ale nie prowadziły badań naukowych, np. pracownicy administracyjni, brokerzy naukowo-technologiczni itd. Projekty można realizować jednostce naukowej lub w przedsiębiorstwie, jednak w obu przypadkach konieczna jest współpraca z partnerem naukowym.


Termin naboru wniosków: do 15 kwietnia 2016r.


Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/nauka-po-przerwie-rusza-nabor-do-programu-powroty/

WYDARZENIA

NANOTECH POLAND 2016

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM oraz Centrum Nanobiomedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w konferencji NANOTECH POLAND International Conference & Exhibition, która odbędzie się w dniach 22-25 czerwca 2016 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wydarzenie ma na celu przegląd najnowszych odkryć w obszarach nanomateriałów w elektronice, energetyce i zastosowaniach środowiskowych, a także w dziedzinach takich jak m.in. biotechnologia, biochemia, biomateriały,  medycyna, inżynieria biomedyczna, farmacja, genetyka oraz nauki o żywności. W ramach Young Researchers Day młodzi naukowcy zaprezentują również prowadzone przez siebie projekty badawcze oraz dokonane wdrożenia.

Termin: 22-25 czerwca br.
Rejestracja: do 25 czerwca br.
Miejsce: Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.nanotechpoland.pl/

 


DZIEŃ INFORMACYJNY NT. RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na interaktywne warsztaty w zakresie przygotowywania wniosków w ramach instrumentu RISE. Warsztaty kierowane są wyłącznie do jednostek, który występować będą w projekcie w roli koordynatora; mają na celu zdobycie umiejętności w zakresie skutecznego aplikowania o środki w ramach MSCA RISE. Warsztaty poprowadzą eksperci KPK posiadający wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów międzynarodowych, a także w doradzaniu przy przygotowaniu wniosków w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest elektroniczna rejestracja.

Termin: 23 marca br.
Rejestracja: otwarta
Miejsce: Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/?event=jak-napisac-wniosek-do-msca-rise 

 


DZIEŃ INFORMACYJNY ENERGIA W HORYZONCIE 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny poświęcony priorytetowi tematycznemu „Bezpieczna, czysta i efektywna ENERGIA”. Gościem będzie p. Agata Kotkowska, dyrektor działu z Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), która  opowie o najbliższych konkursach, za które odpowiada ta unijna agencja, o elementach dobrego wniosku, a także o tym, jak zostać ewaluatorem. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest elektroniczna rejestracja.

Termin: 5 kwietnia br.
Rejestracja: otwarta
Miejsce: Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-energia-w-horyzont-2020

 


DZIEŃ INFORMACYJNY ZDROWIE W HORYZONCIE 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Ministerstwem Zdrowia zapraszają na dzień informacyjny poświęcony priorytetowi tematycznemu „ZDROWIE”. Zaproszenie kierowane jest w szczególności do pracowników naukowych publicznych uczelni medycznych, kierowników oraz członków zespołów badawczych publicznych uczelni medycznych  oraz medycznych instytutów badawczych, pracowników biur projektowych w publicznych uczelniach medycznych i medycznych instytutach badawczych, pracowników szpitali i innych jednostek działających w systemie publicznej służby zdrowia zainteresowanych aplikowaniem w ramach Horyzontu 2020. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest elektroniczna rejestracja.

Termin: 6 kwietnia br.
Rejestracja: otwarta do 1 kwietnia br.
Miejsce: Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/?event=zapraszamy-na-dzien-informacyjny-zdrowie-w-programie-horyzont-2020

 


DZIEŃ INFORMACYJNY & SPOTKANIE BROKERSKIE EURATOM

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Narodowym Centrum Badań Jądrowych zapraszają na dzień informacyjny poświęcony programowi badań EURATOM 2014-2018. Program ten obejmuje finansowanie prac B+R w obszarze m.in. fizyki jądrowej, ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa instalacji nuklearnych, zarządzania dostępnością reaktorów badawczych w Europie. Zaproszenie kierowane jest w szczególności do pracowników naukowych zajmujących się badaniami w ww. obszarach i zainteresowanych aplikowaniem w programie EURATOM. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest elektroniczna rejestracja.
 
Termin: 6 kwietnia br.
Rejestracja: otwarta do 1 kwietnia br.
Miejsce: Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
https://www.b2match.eu/behealthparis 

WIADOMOŚCI

POWSTANIE FUNDUSZ WSPIERAJĄCY STARTUPY

500 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie startupów i rozwój innowacyjności w ramach tzw. Funduszu Funduszy, powstałego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z NCBR, PZU S.A. oraz PZU TFI. Inicjatywa ma na celu utworzenie programu koinwestycji na potrzeby inwestowania w rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych. Dzięki tej inicjatywie spółki wnoszące największą wartość do polskiej gospodarki w wyniku komercjalizacji wyników badań naukowych będą mogły dodatkowo skorzystać ze wsparcia programu koinwestycyjnego, który przygotuje NCBR. Doświadczeni eksperci z Grupy PZU zapewnią, aby Fundusz był zarządzany wedle sprawdzonych najlepszych rynkowych praktyk.

Źródło: MNiSW
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polska-krajem-startupow-powstanie-fundusz-wspierajacy-najbardziej-innowacyjne-projekty.html


NOWELIZACJA USTAWY O INNOWACYJNOŚCI

Do 4 kwietnia br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czeka na opinie i uwagi środowisk zainteresowanych tematyką innowacyjności do projektu tzw. małej  ustawy o innowacyjności. Ustawa ma na celu uproszczenie istniejących przepisów regulujących dysponowanie przez uczelnie majątkiem Skarbu Państwa, usunięcie zbędnej biurokracji w związku z transferem technologii. Na uwagę zasługuje w szczególności postulat usunięcia ograniczenia czasowego, zgodnie z którym twórcy wynalazków otrzymują udziały w korzyściach z komercjalizacji przez okres maksymalnie 5 lat. Istotne jest to z tego względu, iż w wielu przypadkach najwyższe przychody, a często pierwsze opłaty, uzyskiwane są dopiero po 5 latach od udzielenia licencji; ograniczenie to zniechęcało naukowców do częstszej komercjalizacji wyników badań. Opinie i uwagi należy kierować na adres: ustawa.innowacyjnosc@nauka.gov.pl

Źródło: MNiSW

Termin: 4 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/jak-powinny-wygladac-polskie-innowacje-czekamy-na-wasze-opinie.html

 


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMITETU POLITYKI NAUKOWEJ

KPN jest ciałem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych. Kandydatem jednostki naukowej na członka Komitetu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

Termin: 8 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenie-o-przyjmowaniu-zgloszen-kandydatow-na-czlonkow-komitetu-polityki-naukowej/
 


FINANSOWANIE KOSZTÓW UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU MIĘDZYNARODOWYM

MNiSW przyjmuje wnioski o finasowanie kosztów wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej. Wniosek składa się w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-finasowanie-kosztow-wkladu-krajowego-na-rzecz-udzialu-we-wspolnym-miedzynarodowym-programie-lub-przedsiewzieciu-w-tym-w-zakresie-strategicznej-infrastruktury-badawczej.htmlOpracowanie:
Krystian Jarmuszkiewicz
e-mail: kj@ppnt.poznan.pl