Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 28 z dnia 15 września 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Nowy Workprogramme i trzy nowe konkursy
w systemie stypendialnym Marie Curie

Komisja Europejska wraz z opublikowaniem nowego Programu Pracy na lata 2005 i 2006 dla akcji stypendialnych Marie Curie ogłosiła trzy nowe konkursy:

  1. Sieci badawczo-szkoleniowe (RTN) interdyscyplinarne i międzysektorowe
    Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-1, budżet wynosi 45 mln euro, a termin składania wniosków przypada na 2 grudnia 2004 i 28 kwietnia 2005. Ewaluacja będzie dwustopniowa. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=154#
  2. Stypendia dla instytucji na szkolenie początkujących naukowców (EST)
    Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-2, budżet wynosi 170 mln euro, a wnioski można składać do 15 grudnia 2004r. Ocena będzie dwustopniowa. Dokumentację konkursową można znaleźć pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=155#
  3. The Researchers in Europe Initiative – konkurs na udział w Europejskim Roku Naukowca 2005
    Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-13, budżet wynosi 3 mln euro, termin składania wniosków mija 2 grudnia 2004. Dokumentacja konkursowa jest na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=166

Ogłoszenie nowego konkursu Priorytetu 6.1. - FP6-2004-Energy-3

W dniu 8 września 2004 Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs Priorytetu 6.1 Zrównoważone Systemy Energetyczne. Tematyka konkursu obejmuje działania średnio- i długoterminowe, a jego budżet wynosi 190 mln euro. Przewidziane instrumenty to IP, NoE, STREP i CA. Ostateczny termin składania wniosków - 8 grudnia 2004.

Bliższe informacje i dokumenty konkursu znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=167

Pismo Ministra Nauki i Informatyzacji dot. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Minister Michał Kleiber wystosował pismo do Ministra Finansów Mirosława Gronickiego w sprawie konieczności zmiany przepisu &6 ust.3 pkt.1, z którego wynika, że za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004r. na sfinansowanie programów realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej. Minister Kleiber podkreśla, że obowiązujące od 1 maja 2004r. rozporządzenie pogarsza istotnie warunki uczestnictwa polskich jednostek naukowych w projektach Programów Ramowych Unii Europejskiej. Przepisy uchylonego z dniem 1 maja 2004r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym umożliwiały jednostkom naukowym realizującym takie projekty stosowanie zerowej stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług, a także korzystanie ze zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Warsztaty szkoleniowe:
Fundusze Strukturalne/ Zarządzanie Projektami Europejskimi.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje warsztaty skierowane do przedstawicieli Centrów Doskonałości reprezentujących następujące priorytety: P1 (BIO), PE( MAT), P6a (ENE), P6c (ECO). Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniach 21-23 września 2004. Warsztaty są zorganizowane w ramach projektu Creating ERA in Central Europe (CERA).

Warsztaty skierowane są głównie do wnioskodawców projektów finansowanych przez Komisję Europejską, którzy pragną rozszerzyć wiedzę na temat funduszy strukturalnych oraz podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami.

Podczas szkolenia szczególna uwaga zostanie zwrócona na naukę praktycznego podejścia do tematyki zarządzania w tym technicznych i interpersonalnych umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z technikami wpływającymi na sukces projektu (praca zespołowa, motywacja, etc.) oraz narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania projektami. W trakcie zajęć oprócz wykładów będą udzielane konsultacje oraz przeprowadzone zostaną ćwiczenia, których głównym zadaniem będzie praktyczna nauka przygotowania wniosku projektowego spełniającego wszystkie wymogi, rozwiązywania zaistniałych problemów w trakcie trwania projektu, etc. Więcej informacji i rejestracja: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=781

Szkolenia dla biegłych rewidentów dot. zasad 6. Programu Ramowego

W związku z tym, że Komisja Europejska wprowadziła wymóg dotyczący uzyskiwania tzw. raportu audytora, potwierdzającego koszty poniesione przy realizacji projektu przez jednostki realizujące projekty w ramach 6. Programu Ramowego oraz wobec trudności związanych ze znalezieniem biegłych rewidentów posiadających odpowiednie informacje o 6PR, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) prowadzi negocjacje w sprawie współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w Warszawie (KIBR). Współpraca ta miałaby na celu przedstawienie podstawowych informacji o 6 PR określonej ilości biegłych rewidentów, którzy następnie mogliby przeprowadzać audyty projektów realizowanych w ramach 6 PR.

W związku z powyższym KIBR oraz KPK zapraszają biegłych rewidentów do zgłaszania się do KIBR celem zapisania się na bezpłatne szkolenia na temat aspektów finansowo-prawnych w 6. Programie Ramowym. Warunkiem przystąpienia biegłych rewidentów do szkoleń jest płynna znajomość języka angielskiego oraz deklaracja, że wyrażą oni zgodę na podzielenie się w przyszłości swoimi doświadczeniami z zakresu audytu 6 Programu w trakcie nieodpłatnych szkoleń organizowanych przez KPK.

Pierwsze szkolenie planowane jest na październik. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem KIBR, tel. (22) 637 30 81 do 83 (w godz. 8.00 – 16.00, prosić sekretariat).

Polskie organizacje wspierające europejską politykę transportową

6 października 2004 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje spotkanie nt. konkursu 3A w transporcie i konkursu łączony z priorytetem "Zrównoważone systemy energetyczne". Omówione zostaną także kwestie związane z uczestnictwem Polski w projektach transportowych 6 PR oraz z Europejskimi platformami technologicznymi. Będą także udzielane konsultacje dotyczące 6 PR. i funduszy strukturalnych. Wykładowcami będą Joost De Bock z Komisji Europejskiej, Zbigniew Turek i Małgorzata Snarska - Świderska z Krajowego Punktu Kontaktowego. Spotkanie odbędzie się w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie w godz. od 10:00 do 16:30. Więcej informacji oraz możliwość zapisu znajdują się na stronie KPK pod adresem: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=770

Nowe serwisy informacyjne na CORDISie

Komisja Europejska uruchomiła trzy nowe serwisy informacyjne. Jeden z nich dotyczy akcji NEST – Nowe i powstające technologie przyszłości: http://www.cordis.lu/nest/

Dwa pozostałe mają charakter regionalny i promują badania i innowacje francuskiego regionu Ile-de-France: http://www.cordis.lu/ile-de-france/ i niemieckiego Stuttgart: http://www.cordis.lu/stuttgart/

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl