Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 267 z dnia 22 czerwca 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

 

KONKURSY

EUROPEJSKA NAGRODA DLA KOBIET INNOWATOREK

Komisja Europejska zaprasza kobiety do udziału w trzeciej edycji konkursu EU Prize for Woman Innovators. Mogą wziąć w nim udział Panie, które założyły bądź są współzałożycielkami firmy oraz korzystały z finansowania w ramach programów badawczych UE (w tym EURATOM), Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) czy też funduszy strukturalnych (na cele badawcze oraz innowacyjne).

Wspomniane firmy powinny rozpocząć swoją działalność (rejestracja) nie później niż 1 stycznia 2013 roku i osiągać roczny obrót (zarówno w 2013 jak i w 2014 roku) przynajmniej stu tysięcy euro. Celem konkursu jest wyróżnienie tych kobiet-przedsiębiorców, których postawa może służyć jako wzór dla przyszłych pokoleń innowatorek. Przewidziano nagrody pieniężne dla zdobywczyń pierwszych trzech miejsc w konkursie – odpowiednio 100, 50 i 30 tysięcy euro.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 października br.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

 


BIOSTRATEG – URUCHOMIONY II KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru w II konkursie na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO – BIOSTRATEG”. Celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy oraz transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań w następujących obszarach:

  • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności,
  • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej,
  • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa,
  • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
  • leśnictwo i przemysł drzewny.

Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w ww. dziedzinach.

Termin nadsyłania wniosków: do 24 lipca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-ii-konkurs/aktualnosci/art,3392,ii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html 

 


NCN POSZUKUJE KOORDYNATORÓW DYSCYPLIN

Rada Narodowego Centrum Nauki (NCN) ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz koordynatora dyscyplin w grupie nauk o życiu. Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in. organizowanie i przeprowadzanie konkursów NCN, organizowanie prac zespołów ekspertów powołanych do oceny wniosków projektowych oraz ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 lipca br.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-18-konkurs-na-koordynatorow 

 


NCN OGŁASZA TRZY KONKURSY

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło uruchomienie naborów wniosków w kolejnych edycjach następujących konkursów:
- MAESTRO – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających pozadotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
- HARMONIA – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,
- SONATA BIS – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków (wszystkie konkursy): do 15 września br.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-06-15-ogloszenie-konkursow-m7h7sb5


WYDARZENIA

HORYZONT 2020 – KONKURSY COFUND W RAMACH AKCJI MSCA
DZIEŃ INFORMACYJNY W WARSZAWIE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w szkoleniu poświęconemu składaniu wniosków w konkursie COFUND - dofinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych,  który jest częścią Akcji Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA) w programie Horyzont 2020.


Wydarzenie to kierowane jest do przedstawicieli prywatnych i publicznych instytucji zainteresowanych tworzeniem lub rozwijaniem międzynarodowych programów studiów doktoranckich bądź międzynarodowych programów grantowych dla doświadczonych naukowców.

Projekty COFUND mogą być realizowane przez instytucje posiadające osobowość prawną z krajów członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, które mają możliwość finansowania i realizowania programów studiów doktoranckich oraz programów grantowych, np. ministerstwa, agencje finansujące badania, uczelnie, instytuty badawcze, prywatne przedsiębiorstwa, samorządy. W czasie spotkania zostaną omówione cele projektów COFUND, zasady aplikowania o nie oraz zasady finansowe w trwającym konkursie H2020-MSCA-COFUND-2015 z terminem składania wniosków do 1 października br.

Termin: 25 czerwca br. (rejestracja do 24 czerwca br.)
Miejsce: Sala 208, Instytut Maszyn Matematycznych, ul. Krzywickiego 34, Warszawa


Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/?event=marie-sklodowska-curie-cofund

 

WIADOMOŚCI

POLSKA TWORZY KOALICJĘ PAŃSTW W SPRAWIE HORYZONTU 2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swojej stronie internetowej tekst nt. wysiłków Polski w zakresie budowania nowej szerokiej koalicji europejskiej na rzecz zmian zasad wynagradzania naukowców z europejskich grantów.

Zapraszamy do lektury!
Odnośnik do ww. tekstu:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polska-tworzy-kolejna-koalicje-panstw-ue-w-sprawie-horyzontu-2020.html


DOSTĘP DO USŁUG PUBLICZNYCH POZA GRANICAMI KRAJU – PROJEKT E-SENS

Ministerstwo Gospodarki wdrożyło "europejski podpis elektroniczny", w ramach portalu www.biznes.gov.pl. Funkcjonalność ta jest pierwszym pilotażowym wdrożeniem międzynarodowego projektu e-SENS, którego celem jest ułatwienie dostępu do usług publicznych poza granicami kraju. Partnerem w projekcie jest mieszczący się w Poznaniu Instytut Logistyki i Magazynowania (ILIM). Więcej informacji na temat samego wdrożenia oraz roli ILIM w projekcie znajdą Państwu w artykule do którego prowadzi odnośnik poniżej.  

Artykuł „Sprawny dostęp do polskiej administracji dla europejskich przedsiębiorców”"
http://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/e-gospodarka/item/86679-sprawny-dostep-do-polskiej-administracji-dla-europejskich-uslugodawcow
Opracowanie:
 Anna Augustyniak / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.augustyniak@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl