Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 26 z dnia 16 sierpnia 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://rpk.ppnt.poznan.pl

KOMUNIKAT DYREKTORA KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

Istnieją następujące możliwości wykorzystania funduszy europejskich a zwłaszcza środków strukturalnych na lata 2004-2006.

1. Konkurs na centra doskonałości w Bułgarii, Rumunii i Turcji (ogłoszony 15.06.2004r. z budżetem 19,8 mln euro). W tym konkursie polskie Centra Doskonałości mogą wystąpić jako partnerzy strategiczni (twinning partner) oferując dobre praktyki, wykłady, szkolenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów. Tym razem partnerzy z Polski będą po stronie ekspertów, a współpraca z nowotworzonymi w ramach konkursu Centrami Doskonałości pozwoli naszym naukowcom na otrzymywanie odpowiednich honorariów za usługi eksperckie.

Zainteresowane osoby powinny jak najszybciej nawiązać kontakt z centrami badawczymi na terenie Bułgarii, Rumunii i Turcji oferując pomoc w przygotowaniu wspólnych projektów. Termin składania wniosków upływa 17 października 2004 r.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://www.6pr.pl/n/p/6b/k_fp6-2004-accssa-2.html

2. Nowy typ grantów celowych "strukturalnych" obejmujących:

  • Badania przemysłowe (dawniej prace badawczo-rozwojowe)
  • Badania przedkonkurencyjne (dawniej prace wdrożeniowe)

Sposób finansowania projektów celowych "strukturalnych":

  • Dla projektów badawczych na badania przemysłowe: 50% - 75% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
  • Dla projektów badawczych przedkonkurencyjnych: 25% - 50% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Projekty będą współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki finansowe będące w dyspozycji Ministra Nauki i Informatyzacji – jako krajowy wkład publiczny. Optymalny model konsorcjum wnioskujący o dofinansowanie badań:

  • Przedsiębiorstwo (najlepiej mśp) jako koordynator
  • Jednostka naukowa jako partner - podwykonawca realizujący zadanie badawcze.

W dokumentach programowych nie przewidziano ograniczenia kwotowego co do wartości projektów. Więcej szczegółów znajdą Państwo w Uzupełnieniu Programu "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw", Działanie 1.4.1 i 1.4.4 dla CZT.

www.konkurencyjnosc.gov.pl

Przewidywany termin konkursu wrzesień - październik 2004 r.

3. Projekty inwestycyjne współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki finansowe będące w dyspozycji Ministra Nauki i Informatyzacji – jako krajowy wkład publiczny. Dokumenty programowe nie narzucają ograniczeń kwotowych dla składanych wniosków projektowych w zakresie inwestycji.

Więcej szczegółów zawiera Uzupełnienie Programu "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw", Działanie 1.4.2 dla specjalistycznych laboratoriów oraz Działanie 1.4.3 dla CZT i CD. www.konkurencyjnosc.gov.pl

Przewidywany termin konkursu wrzesień - październik 2004 r.

4. Centra szkoleniowe, działające w ramach jednostek naukowo-badawczych i wyższych uczelni, oferujące kursy, szkolenia specjalistyczne, studia podyplomowe, szkolenia w ramach "szkół letnich" kształcące kadry techniczne i zarządzające przedsiębiorstw powinny przygotować programy szkoleń możliwe do współfinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój Zasobów Ludzkich" – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. Dla przygotowania wniosków projektowych należy nawiązać bezpośredni kontakt z organizacjami, stowarzyszeniami i potencjalnymi słuchaczami kursów przede wszystkim ich odbiorcami z sektora przedsiębiorstw.

Więcej szczegółów zawiera Uzupełnienie Programu – SPO "Rozwój Zasobów Ludzkich", Działanie 2.3. Przewidywany termin składania wniosków sierpień - wrzesień 2004 r.

Krajowy Punkt Kontaktowy oferuje bezpłatne szkolenia i konsultacje w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych przez jednostki naukowe. Szczegółowy kalendarz spotkań do końca bieżącego roku ogłoszony zostanie wkrótce na stronie www.6pr.pl

Zwycięskie projekty w Euratomie

Ukazała się informacja o projektach, które otrzymały finansowanie w konkursach Euratomu ogłoszonych w 6. PR. Notatka zawiera tytuł i krótki opis projektu, czasem podane są również tytuły pakietów pracy. Ponadto można znaleźć nazwę koordynatora i kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt, listę partnerów i czas trwania projektu.

Adres do strony w serwisie CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6-euratom/projects.htm

Również przedsiębiorstwa mogą złożyć wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach 6.PR do MNiI

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Departamencie Integracji Europejskiej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pod numerem tel.: + 22 628 05 98, fax.: + 22 529 22 83 lub za pośrednictwem strony internetowej http://www.mnii.gov.pl/mnii/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=61&news_id=448&layout=2&page=text

TRA - Koordynator z Chin poszukuje partnera do projektu
CHINA AND EUROPEAN (EU) COOPERATION PROJECT PROPOSAL

Jest to projekt typu SSA. Będzie składany do konkursu z obszaru transportu, z datą zamknięcia 22 września 2004. Opis projektu znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2597

Jeśli projekt zainteresuje Państwa, proszę kontaktować się z:
Raffaella Pettorruso
APRE - Agenzia per la Promozione
della Ricerca Europea
Piazza G. Marconi 25
00144 Roma
Tel. 06/5911817
Fax 06/5911908
E-mail: pettorruso@apre.it
Web: www.apre.it

5 PRIORYTET - Forum z pytaniami i odpowiedziami na temat dwustopniowego procesu składania i ewaluacji wniosków
w 3 konkursie 'FOOD'

W związku z wieloma pytaniami związanymi z dwustopniowym procesem składania wniosków oraz ich oceny, w 3 konkursie FOOD Komisja uruchomiła specjalną stronę internetową z najczęściej zadawanymi pytaniami na ten temat. Adres tej strony to: http://www.cordis.lu/fp6/faq_food_3a.htm

Priorytet 6.1. Metropole Urban Community of Lille poszukuje partnerów do projektu

Metropole Urban Community of Lille poszukuje partnerów do projektu przygotowywanego na grudniowy konkurs Priorytetu 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne. Tematem projektu ma być produkcja i wykorzystanie metanu i biogazu jako paliw dla pojazdów energooszczędnych. Bliższe informacje znajdują się w plikach na stronie: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2598

Partnerzy zainteresowani projektem proszeni są o kontakt z panem
Pierre HIRTZBERGER
Lille Metropole Urban Community
Urban Waste Division
Research & Development Department
1 rue du Ballon BP 749
F 59034 LILLE cedex
France
Tel : +33 3 20 21 21 37
Fax : +33 3 20 21 30 48
Mail : phirtzberger@cudl-lille.fr

Priorytet 6.1. Zespół z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu

Zespół z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu typu STREP "Advanced Power Converters to facilitate the integration of Distributed Energy Resources".

Blizsze informacje w pliku: „Advanced Power Converters to facilitate the integration (...)” http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2600

Kontakt:
Prof. Dr. Jose L. Martin. jtpmagoj@bi.ehu.es

Priorytet 3 - KE ogłosiła otwarte konsultacje dotyczące strategii dla nanotechnologii

Dokument dotyczący strategii dostępny jest pod adresem: http://www.cordis.lu/nanotechnology/, natomiast odpowiadać można poprzez wysłanie listu e-mailowego do rtd-nano-strategy@cec.eu.int lub on-line poprzez wypełnienie formularza ze strony: http://www.nanoforum.org/ Ta ostatnia procedura zajmuje ok. 15 min. Termin nadsyłania komentarzy do strategii upływa 30 września 2004.

Joint Research Centre - konkursy na stypendia doktoranckie (kat.20)
i podoktoranckie (kat.30) w instytutach badawczych

Ogłoszone zostały nowe konkursy na stypendia naukowe dla młodych naukowców w instytutach JRC:

  • Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta; Ispra, Włochy - termin składania aplikacji 29/10/2004.
  • Instytut Perspektywistyczych Studiów Technologicznych; Sewilla, Hiszpania - tylko stypendium kat. 30. Termin składania aplikacji 15/09/2004
  • Instytut Energii; Petten, Holandia - termin składania aplikacji 31/08/2004
  • Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli; Ispra, Włochy - konkurs otwarty, pierwszy termin, po którym nastąpi selekcja kandydatów 10/09/2004.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/jrc/index.php?id=praca_kon

Joint Research Centre - stypendium kat. 40 w Insytucie IRMM, Geel, Belgia

Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów ogłosił konkurs na stypendium naukowe kat. 40, skierowane do doświadczonych naukowców (senior scientists). Jest to konkurs otwarty - aplikacje można przesyłać cały rok. Nabór kandydatów będzie uzależniony od potrzeb personalnych instytutu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.kpk.gov.pl/jrc/index.php?id=irmm

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl