Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 251 z dnia 15 październka 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

NADCHODZĄCE SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MŚP Faza I - 23 października br.,
Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców - cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą - 6 listopada br.

Więcej informacji o ww. wydarzeniach oraz rejestracja są dostępne na stronie internetowej RPK Poznań.

KONKURSY

KATEDRA ERA W POZNANIU - IGR PAN POSZUKUJE KIEROWNIKA!

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu ogłosił ponowny nabór na stanowisko kierownika Katedry ERA w ramach projektu BIO-TALENT (The Creation of the Department of Integrative Plant Biology) finansowanego z budżetu pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej ERA Chairs 7. PR. Poszukiwany jest specjalista w dziedzinie genetyki i genomiki roślin, a jego zadaniem będzie utworzenie zespołu badawczego (6 naukowców oraz broker innowacji). Zakładany czas trwania zatrudnienia w ramach projektu - od początku stycznia 2015
do połowy 2019 roku.

Nabór trwa do 30 listopada br.

Więcej informacji: http://www.igr.poznan.pl/pl/aktualnosci

 


STYPENDIA BADAWCZE W BELGII

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu naboru wniosków w międzynarodowym programie stypendialnym „MOVE-IN Louvain”. Program ten jest dofinansowany ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej (działania Marie Curie - program COFUND). Dzięki ww. środkom trzy belgijskie uniwersytety: Université Catholique de Louvain, Université de Namur i Université Saint-Louis oferują naukowcom możliwość przyjazdu do tych instytucji i realizacji grantów badawczych (trwających od 12 do 24 miesięcy; akceptowane są wszystkie dziedziny wiedzy). Uprawnieni do udziału
w programie „MOVE-IN Louvain” są tylko doświadczeni naukowcy tzn. posiadający stopień naukowy doktora bądź przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra.

Termin składania wniosków: do 1 stycznia 2015 roku.

Więcej informacji: http://www.uclouvain.be/en-movein.html

 


ERC STARTING GRANTS - URUCHOMIONO KOLEJNY NABÓR

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) ogłosiła kolejny nabór wniosków w konkursie na granty dla początkujących naukowców (Starting Grants). Aktualna edycja konkursu adresowana jest do naukowców, którzy stopień naukowy doktora uzyskali od 2 do 7 lat przed 1 stycznia 2015 r., pochodzących z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Składane wnioski mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy. Szczególnie cenione będą projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Maksymalny czas trwania grantu to 5 lat a wysokość finansowania to 2 miliony euro.

Termin składania wniosków: do 3 lutego 2015 roku

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html

WYDARZENIA

DOKTORANCI Z POZNANIA - BEZPŁATNE WARSZTATY DESIGN THINKING!

Stowarzyszenie Top 500 Innovators zaprasza do udziału w szeregu wydarzeń organizowanych w całej Polsce od 20 do 24 października br. w ramach inicjatywy Design Thinking Week 2014.  Mają one na celu informować i szkolić w zakresie metodyki tworzenia produktów, procesów i usług, określanej jako Design Thinking.  Charakteryzują ją m.in.: podejście antropocentryczne i koncentracja na potrzebach użytkownika końcowego, multidyscyplinarność pracującego zespołu oraz częste testowanie stawianych hipotez przy pomocy prototypów. W ramach ww. inicjatywy w Poznaniu zorganizowany zostanie warsztat oraz prelekcja na które zaproszeni są studenci oraz doktoranci wybranych miejscowych uczelni tj.: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Akademii Sztuk Pięknych.

Termin warsztatu: 24 października br.

Miejsce: Uczelniane Centrum Kultury, ul. Jana Pawła II 28, Poznań

Więcej informacji o Design Thinking Week 2014:
http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/design-thinking-week#DESIGN%20THINKING

Więcej informacji o warsztatach Design Thinking w Poznaniu:
http://designthinking.pl/design-thinking-week/

Rejestracja na ww. warsztaty:
https://docs.google.com/forms/d/1SMbgjvjnnwfCAtjSGphUUpaYnO9ziKUPZuG23aQmoGY/viewform

 

WIADOMOŚCI

RUSZYŁA KAMPANIA ZAWÓD NAUKOWIEC

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informującym o uruchomieniu kampanii „Zawód Naukowiec”. Ma ona na celu promować wybór naukowej ścieżki kariery i jest kierowana nie tylko do młodych ludzi, ale także do rodziców, badaczy oraz uczelni.

Odnośnik do tekstu na stronie internetowej MNiSW nt. kampanii:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ruszyla-kampania-zawod-naukowiec.html

 


ZNAMY LAUREATÓW NAGRODY NCN W 2014 ROKU

Profesorowie Janusz Bujnicki, Michał Horodecki oraz Marcin Miłkowski zostali laureatami Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2014. Każdy z nich otrzyma 50 tysięcy złotych za wybitne osiągnięcia naukowe. Laureatem Nagrody NCN może zostać młody uczony, który nie ukończył 40 roku życia. Wyróżnienie przyznawane jest za znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej (udokumentowane publikacjami afiliowanymi w tejże).

Więcej informacji o nagrodzie i laureatach:
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-10-10-nagroda-ncn-2014

 
Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl