Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 25 z dnia 30 lipca 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Nowe konkursy FOOD

24 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła kolejne trzy konkursy tematyczne w Priorytecie 5 "Jakość i bezpieczeństwo żywności".

Pierwszy z nich, o identyfikatorze FP6-2004-Food-3-A , zostanie zamknięty 7 października 2004r. Obowiązuje dwustopniowa ocena wniosków. Budżet konkursu wynosi 152 mln €, a dostępne instrumenty to IP i NoE. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=151

Drugi konkurs ma identyfikator FP6-2004-Food-3-B . Budżet sięga 59 mln €, a wnioski można składać do 8 lutego 2005r. (jednostopniowa ocena wniosków). Dostępne rodzaje projektów to STREP,CA i SSA. Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=152

Trzeci z konkursów ma identyfikator FP6-2004-Food-3-C . Termin składania wniosków przypada 7 września 2005r. , a budżet wynosi 5 mln €. Dostępne instrumenty to SSA. Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=153

Więcej informacji w naszym Terminarzu konkursów w 6. PR pod adresem: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=6

Wstępne wyniki europejskich stypendiów indywidualnych Marie Curie

Komisja Europejska ogłosiła wstępne wyniki stypendiów EIF. Komisja otrzymała 3161 wniosków, z czego 2922 sprostało wymogom formalnym i zostało poddanych ocenie. Około 69% z nich przeszło wszystkie progi, ale z powodu zbyt niskiego budżetu konkursu (55 mln €) w stosunku do ilości złożonych wniosków sfinansowanych będzie tylko około 12% pozytywnie ocenionych projektów. Lista wniosków wraz z ocenami znajduje się na stronie internetowej KE: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/mariecurie-actions/opportunities/proposals_en.html oraz pod adresem serwisu informacyjnego CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/mc_eur_fellowships.htm

Granty na dostęp do zintegrowanych infrastruktur w ramach inicjatywy SYNTHESYS

Inicjatywa SYNTHESYS, łączy 20 najbardziej prestiżowych instytucji z dziedziny historii naturalnej i jest finansowana w ramach akcji „Infrastruktury badawcze” 6. Programu Ramowego. Aktualnie ogłosiła konkurs na granty na krótkie pobyty naukowe.

Uprawnieni do ubiegania się o nie są naukowcy z krajów członkowskich UE oraz z krajów stowarzyszonych, który chcieliby skorzytać z infrasturktury 20 instytucji partnerskich dla celów swoich badań. Oczekuje się wniosków od najlepszych naukowców, a pokryte mogą być następujące koszty: koszty badań, podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Wnioski będą dostępne on-line od 2 sierpnia br. Pierwszy termin składania wniosków przewiduje się na 17 września br. Więcej informacji można znaleźć na stronie inicjatywy SYNTHESYS: http://www.synthesys.info

Informacja o stypendiach w Izraelu

The Braun Center for Submicron Semiconductor Research Instytutu Weizmanna (Izrael) proponuje stypendia studentom i naukowcom z dziedziny fizyki ciała stałego i inżynierii elektrycznej (solid state and electrical engineering physics). Stypendia mogą trwać do 3 miesięcy; pokrywana jest podróż oraz koszty utrzymania. Przy wypełnianiu podania należy podać tytuł i opis pracy, jaką chciałoby się przeprowadzić w czasie trwania stypendium.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.weizmann.ac.il/physics/wissmc/

Przyszłość wspierania europejskich badań naukowych - dokument strategiczny Komisji Europejskiej

Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2004 r. po długotrwałych wewnętrznych pertraktacjach Komisja Europejska uzgodniła komunikat „Nauka i technologia: klucz do przyszłości Europy - wytyczne odnośnie wspierania badań naukowych w Unii Europejskiej” (Com (2004) 353 z 16.06.2004).

W komunikacie Komisja uzasadniła konieczność wyraźnego podwyższenia budżetu przeznaczonego na rozwój badań naukowych i położyła nacisk na 6 głównych celów, które mają być osiągnięte w ciągu nadchodzących lat:

  • stworzenie Europejskiego Centrum Doskonałości w wyniku współpracy międzynarodowej między laboratoriami, uczelniami i przedsiębiorstwami
  • powołanie europejskich „Platform Technologicznych”, których celem jest połączone działanie zakładów przemysłowych, placówek naukowych, świata finansjery oraz władz i ustalenie europejskiego programu badań naukowych
  • większa dynamika i większa kreatywność w badaniach podstawowych poprzez pobudzenie współzawodnictwa i wspieranie najlepszych zespołów badawczych
  • podwyższenie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców poprzez rozbudowanie odnośnych środków stypendialnych „Marie-Curie”
  • rozbudowa europejskich infrastruktur badawczych dla celów europejskich podobnie do systemu sieci transeuropejskich (TEN)
  • wzmocnienie koordynacji programów badawczych poszczególnych państw w znaczeniu środków ERA-NET

Z wyjątkiem środków przeznaczonych dla pojedynczych zespołów badawczych oraz na wspieranie zasobów ludzkich tematyka musi być tak ustalona, żeby zaspokoić najpilniejsze potrzeby na płaszczyźnie europejskiej. W związku z tym wskazane są dwie nowe dziedziny Unii „przestrzeń kosmiczna” i „bezpieczeństwo”, dla których przewidziane będą specjalne środki w ramach sześciu przytoczonych wyżej kategorii działań.

W celu sprawnego działania i prowadzenia polityki naukowej Komisja przedstawia nowe propozycje, które będą polegać w szczególności na „zarządzaniu partnerskim” i „zarządzaniu zewnętrznym”.

Podsumowując Komisja oświadcza, że na początku roku 2005 przedłoży projekt 7. Programu Ramowego. Oprócz zasad wsparcia finansowego będą przedstawione główne punkty dotyczące tematyki.

Wkrótce Komisja przeprowadzi w Internecie proces konsultacyjny i zamieści ankietę (online). Wyniki ankiety oraz debata na płaszczyźnie politycznej wpłyną na sformułowanie projektu programu ramowego.

Komunikat znajduje się na stronie serwisu internetowego Komisji Europejskiej pod adresem: http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html

Składanie wniosków CRAFT on-line - obowiązkowe

Komisja Europejska zamierza wprowadzić obowiązek składania wniosków wyłącznie on-line w najbliższym konkursie na projekty CRAFT z terminem składania wniosków przypadającym na 21 października 2004r. Oficjalne potwierdzenie tego komunikatu, po publikacji w Dzienniku Oficjalnym Wspólnot, znajdzie się niebawem w tekście „Guide for Proposers”, który można znaleźć na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=102

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl