Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 247 z dnia 20 sierpnia 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

RPK POZNAŃ WZNAWIA SZKOLENIA PO WAKACJACH!

Informujemy, że Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu wznawia po wakacyjnej przerwie swoją działalność szkoleniową. Już we wrześniu br. zapraszamy Państwa na warsztaty „Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020?” (dwudniowe; 17 i 18 września br.) oraz  „Budżet projektu w Horyzoncie 2020” (23 września br.).

Więcej informacji o ww. wydarzeniach oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://rpk.ppnt.poznan.pl/site/szkolenia-naszeszkolenia.php


KONKURSY

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE
HISTORIA POLSKI I POLAKÓW

Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłaszają ósmą edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku. Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2013 roku do 31 października 2014 roku.

Pierwszą nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN i IH PAN w formie książkowej oraz honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN, tzn. 10 000 złotych dla najlepszej pracy magisterskiej i 25 000 złotych dla najlepszej pracy doktorskiej. Pracę do konkursu zgłasza autor pracy. Prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie – w kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu.

Termin nadsyłania prac: do 30 listopada br.

Więcej informacji:
http://ipn.gov.pl/najwazniejsze-wiadomosci/viii-edycja-konkursu-na-najlepszy-debiut-historyczny-roku
TECHNOLOGIE EKSPLOATACJI ORAZ ROZPOZNAWANIA ZASOBÓW GAZU ŁUPKOWEGO
NABÓR NAUKOWCÓW DO PROGRAMÓW STAŻOWO-SZKOLENIOWYCH

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zaprasza uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące studentów w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego, do przeprowadzenia naboru kandydatów do udziału w programach stażowo-szkoleniowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie. Nabór stanowi pierwszy etap konkursu prowadzonego w ramach projektu systemowego MNiSW pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”. Projekt ten zakłada bezpłatny udział 120 polskich pracowników polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w stażach i szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie w grupach 30-40 osobowych w terminie IV kwartał 2014 roku – III kwartał 2015 roku.

Konkurs jest skierowany do polskich naukowców/badaczy ze stopniem co najmniej magistra inżyniera, prowadzących badania w dyscyplinie nauk technicznych, a także doktorantów i absolwentów studiów wyższych na kierunkach:
geofizyka,
górnictwo,
geologia inżynierska,
inżynieria naftowa, w szczególności o specjalnościach: geologia naftowa, wiertnictwo, eksploatacja złóż surowców płynnych oraz inżynieria gazownicza.

Przeszkolenie obejmować będzie tzw. edukatorów czyli osoby, które nabytą wiedzę będą przekazywać w Polsce. Zadaniem edukatorów będzie m.in. rozwój na macierzystej uczelni kierunków studiów i specjalności związanych z danymi obszarami, opracowywanie programów kształcenia oraz rozwój badań naukowych we wspomnianych dziedzinach.

Termin składania list rekomendowanych kandydatów: do 15 października br.

Więcej informacji:
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-dla-uczelni-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni-do-przeprowadzenia-wstepnego-naboru-kandydatow-do-udzialu-w-programach-szkoleniowo-stazowych-w-zakresie-technologii-eksploatacji-oraz-rozpoznawania-zasobow-gazu-lupkowego.html

 


NCBR - NABÓR EKSPERTÓW GOSPODARCZYCH

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło 12 sierpnia br. uruchomienie naboru ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji/wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach na potrzeby procesu oceny wniosków o dofinansowanie tego typu projektów składanych przez przedsiębiorców. Wymagania stawiane przed kandydatami obejmują:
- doświadczenie w realizacji/wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
- znajomość zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku,
- dyspozycyjność, terminowość oraz mobilność (wymagane uczestnictwo w spotkaniach z wnioskodawcami w Warszawie).

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2879,nabor-ekspertow-gospodarczych-uczestniczacych-w-wyborze-projektow-do-dofinansowania.html

 

WYDARZENIA

NCN - WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na drugą edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego, od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego, a także pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

Termin: 30 września br. (nadsyłanie zgłoszeń - do 5 września br.)

Miejsce: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, Kraków

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy:
http://www.ncn.gov.pl/warsztaty-wrzesien/

 

WIADOMOŚCI

AKTUALIZACJA POLSKIEJ MAPY DROGOWEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o zakończeniu procesu aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Zaktualizowana PMDIB zawiera 53 propozycje przedsięwzięć w wielu dziedzinach nauki, tj.: nauki fizyczne i matematyczne – 14, nauki techniczne – 14, nauki o Ziemi i biologiczne – 11, zagadnienia interdyscyplinarne – 6, nauki medyczne i rolnicze – 6, nauki społeczne i humanistyczne – 2. Spośród ww. przedsięwzięć 23 mają charakter międzynarodowy a 13 jest w fazie realizacji.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/aktualizacja-polskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej-wyniki.html

Zaktualizowana PMDIB (PDF):
www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_08/caf36c2da9fef183c32ce8772ec5b426.pdf

 


 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl