Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 246 z dnia 6 sierpnia 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM


Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.


KONKURSY

PROGRAM BIOSTRATEG - PIERWSZY KONKURS URUCHOMIONY

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosił uruchomienie pierwszego konkursu na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, Rolnictwo i Leśnictwo - BIOSTRATEG”. Celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie rozwoju wiedzy w następujących obszarach:

- bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności,
- racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej,
- przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa,
- ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- leśnictwo i przemysł drzewny.

Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów ma być opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych ww. zakresem tematycznym.

Termin nadsyłania wniosków: 60 dni od daty otwarcia naboru w systemie składania wniosków OSF. Odpowiednia informacja związana z ww. zostanie umieszczona na stronie internetowej NCBR w dziale „Aktualności” programu BIOSTRATEG.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/aktualnosci/art,2838,i-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html


BIOPRZEMYSŁ - KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu przez Komisję Europejską konkursu w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego w obszarze bioprzemysłu (BBI-Bio Based Industries).

Wnioski projektowe można składać w następujących tematach:
- efficient pre-treatment of lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals and biomaterials,
- new sustainable pulping technologies,
- new products from sustainable cellulose pulp exploitation,
- fermentation processes to obtain biosurfactants and specialty carbohydrates from agricultural and agro-industrial streams,
- protein products from plant residues,
- bioactive compounds from meso-organism’s bioconversion,
- valuable products from heterogeneous biowaste streams,
- nutrient recovery from biobased waste streams and residues,
- lignocellulosic residues to (di)carboxylic acids, diols and polyols,
- chemical building blocks and value-added materials through integrated processing of wood,
- advanced products from lignin and cellulose streams of the pulp and paper industry,
- functional additives from residues from the agro-food industry,
- cost efficient manure valorisation on large scale,
- added value products from underutilised agricultural resources,
- fibres and polymers from lignin,
- sugars from effluents of the pulping process and discharged fibres.

Termin składania wniosków: do 15 października br.

Więcej informacji
http://www.kpk.gov.pl/?p=16428

 


CUBR - DRUGI KONKURS NCBR I KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosił rozpoczęcie drugiego konkursu w ramach porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącego wspólnego przedsięwzięcia o nazwie CuBR. Celem konkursu jest wyłonienie projektów pozwalających uzyskać innowacyjne technologie, urządzenia, materiały i wyroby, podnoszące konkurencyjność polskiej branży metali nieżelaznych w skali gospodarki światowej. W skład konsorcjów projektowych muszą wejść co najmniej dwie jednostki naukowe bądź co najmniej jednostka naukowa oraz przedsiębiorstwo.

Ze względu na szerokie spektrum poszukiwań innowacyjnych rozwiązań w ramach konkursu, do uczestnictwa w nim zachęcane są nie tylko jednostki związane z przemysłem metali nieżelaznych oraz górnictwem, ale również zespoły z innych dziedzin nauki i techniki, celem podjęcia zintegrowanych działań nad opracowaniem rozwiązań o przełomowym charakterze.

Termin składania wniosków: do 22 września br.

Więcej informacji
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/cubr/ii-konkurs/aktualnosci/art,2834,ogloszenie-ii-konkursu-cubr.html

 


SŁOWACJA - KATEDRA EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ CZEKA NA KIEROWNIKA!
INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Uniwersytecki Park Naukowy Uniwersytetu w Żylinie na Słowacji ogłosił konkurs na kierownika katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) w obszarze inteligentnych systemów transportowych. Ustanowienie finansowanych przez Komisję Europejską katedr EPB ma na celu wsparcie uniwersytetów oraz innych instytucji badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej dla umożliwienia im przyciągania i utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości. Stanowiska kierowników takich katedr powinni obejmować wybitni badacze w wybranej dziedzinie badań, którzy powołają zespół, aby pomóc organizacji znacząco poprawić rezultaty badawcze i być bardziej skuteczną w pozyskiwaniu finansowania.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 sierpnia br.

Więcej informacji
http://www.uvp.uniza.sk/era-chair-holder/job-advertisement/

 


NABÓR KANDYDATÓW DO RADY NCBR

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwróciło się z prośbą do środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych z prośbą o wskazanie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Rada jako ciało doradcze i opiniodawcze m.in. przygotowuje projekty strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz wypowiada się w sprawie warunków konkursów na wykonanie projektów w ramach realizowanych przez NCBR programów. Kadencja nowo powołanych członków Rady NCBR rozpocznie się 30 listopada br.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów: do 15 września br.

Więcej informacji
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ruszyl-nabor-kandydatow-do-rady-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju.html


WYDARZENIA

TRANSPORT - SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW I UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW

Konsorcjum projektu ETNA Plus, skupiające przedstawicieli europejskiej sieci punktów kontaktowych obszaru Smart, Green and Integrated Transport, informuje o szkoleniu dla potencjalnych koordynatorów projektów z krajów tzw. „nowej UE”. Celem szkolenia jest stymulowanie podmiotów z nowych krajów członkowskich UE do aktywnego uczestnictwa i koordynacji projektów badawczych w obszarze transportu w programie Horyzont 2020. W programie wydarzenia przewidziano szerokie podejście do problematyki przygotowywania i realizacji projektów. Organizatorzy szkolenia przewidzieli możliwość refinansowania kosztów podróży koordynatorów w kwocie do 500 euro.

Termin: 14 listopada br. (zgłoszenia przyjmowane do 7 października br.)

Miejsce: Bratysława, Słowacja

Więcej informacji
http://www.transport-ncps.net/services/etna-academy.html


WIADOMOŚCI

INSTRUMENT NA RZECZ MŚP - WYNIKI PIERWSZEGO KONKURSU

Komisja Europejska ogłosiła wyniki pierwszego konkursu ogłoszonego w ramach nowego instrumentu skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Został on uruchomiony jako element programu Horyzont 2020 celem wspierania innowacyjnych MŚP w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. W odpowiedzi na ww. konkurs do Komisji Europejskiej wpłynęło 2666 wniosków. Pozytywnie oceniono projekty 155 firm z 21 krajów (w tym jednej firmy z Polski), które otrzymają finansowanie w wysokości 50 tysięcy euro na przygotowanie  studiów wykonalności, dzięki którym będą mogły rozwijać swoje strategie w zakresie innowacji. Ponadto MŚP mogą skorzystać z maksymalnie trzech dni szkoleń biznesowych.

Więcej informacji
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-876_pl.htm

 


 

KONSULTACJE SPOŁECZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ - NAUKA Z I DLA SPOŁECZEŃSTWA

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące Programu Pracy na lata 2016-2017 w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” (Science with and for Society).


Zapraszamy do wzięcia udziału! Termin nadsyłania opinii upływa 12 października br.

Więcej informacji
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/consultation_en.htm

 

Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl