Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 243 z dnia 18 czerwca 2014

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM


Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.


KONKURSY

BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ PAŃSTWA - KONKURS NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło uruchomienie Konkursu Nr 6/2014  na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Termin składania wniosków: do 14 sierpnia br.

Więcej informacji
http://www.ncbir.pl/programy-i-projekty---obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/art,2779,ogloszenie-konkursu-nr-62014-na-wykonanie-projektow-w-zakresie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-na-rzecz-obronnosci-i-bezpiecz.html

 


INICJATYWA CORNET - KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje o uruchomieniu XVIII edycji międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Jej głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. NCBR zaplanowało budżet w wysokości 500 tysięcy euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

Termin składania wniosków: do 26 września br.

Więcej informacji
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,2773,18-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

 


NCN - REKRUTACJA NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA

Narodowe Centrum Nauki (NCN) informuje o uruchomieniu naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora tej instytucji. Kandydatem na wspomniane stanowisko może być osoba, która:
- korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym,
- posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
- posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 7 lipca br.

Więcej informacji
http://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=160

 


GRANTY NA GRANTY OD MNISW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła nabór wniosków w ramach programu „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2014 roku.

Pieniądze z grantu (maksymalnie 30 tysięcy złotych) mają pomóc w przygotowaniu wniosku o europejskie pieniądze w ramach następujących programów badawczych Unii Europejskiej:  HORYZONT 2020, Fundusz Badawczy Węgla i Stali oraz Euratom. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum. Jednostki naukowe mogą ubiegać się o przyznanie środków m.in. na pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 31 grudnia br.

Więcej informacji
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-w-2014-r.html


INNOWACYJNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE - KONKURS

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu naboru w kolejnym konkursie w ramach międzynarodowego programu M.ERA-NET. Jego celem jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.

W konkursie będą finansowane badania w następujących obszarach tematycznych:
- integrated computational materials engineering,
- new surfaces and coatings,
- composite technology,
- materials for sustainable and affordable low carbon energy technologies,
- materials for health,
- functional materials focusing on sensors.

Termin składania wniosków: do 16 września br.

Więcej informacji
http://www.kpk.gov.pl/?p=15799

 

 

WYDARZENIA

KONFERENCJA DOTYCZĄCA KLUCZOWYCH TECHNOLOGII PROROZWOJOWYCH
HORYZONT 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji LET’S 2014. Tematyka wydarzenia poświęcona będzie roli Kluczowych Technologii Prorozwojowych (Key Enabling Technologies - KETs) w programie ramowym HORYZONT 2020 z uwzględnieniem tematyki związanej z nanotechnologiami, zaawansowanymi materiałami, biotechnologią oraz zaawansowanymi systemami produkcji i przetwarzania.

Termin: od 29 września do 1 października br.  

Miejsce: Palazzo della Cultura e dei Congressi, Bolonia, Włochy

Więcej informacji
http://www.kpk.gov.pl/?p=15675


WIADOMOŚCI

PAKT DLA HORYZONTU

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o apelu Minister Nauki prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej skierowanym do rektorów uczelni, dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk o podpisanie „Paktu dla Horyzontu”. Jest to dokument wypracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mający zmotywować polskie uczelnie do starania się o prawie 80 miliardów euro ze środków programu Horyzont 2020 – największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Przystąpienie do „Paktu…” to zobowiązanie do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy z ww. programu.

Więcej informacji
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/minister-nauki-apeluje-o-podpisanie-paktu-dla-horyzontu-2020.htmlHORYZONT 2020 - PODPIS ELEKTRONICZNY W UMOWIE GRANTOWEJ

Komisja Europejska opublikowała dokument objaśniający procedurę elektronicznego podpisywania umowy grantowej w programie Horyzont 2020.

Odnośnik do dokumentu (PDF)
www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/06/NCP-info-sheet_GA-e-Signature.pdf

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl