Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 23 z dnia 1 lipca 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Nowy konkurs w priorytecie NMP

15 czerwca br. Komisja Europejska ogłosiła kolejny konkurs w priorytecie trzecim – „Nanotechnologie, nanonauki, oparte na wiedzy materiały wielofunkcyjne i nowe procesy i urządzenia produkcyjne”. Konkurs dotyczy “EU-NSF coordinated activities in Computational materials research”. Kwalifikowalny rodzaj projektów to STREP. Identyfikator konkursu to FP6-2004-NMP-NSF-1. Budżet sięga 6 mln €, a termin składania wniosków upływa 14 października 2004. Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie CORDIS: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=135#

Drugi konkurs łączony priorytetów IST i NMP

15 czerwca br. Komisja Europejska ogłosiła kolejny konkurs w priorytecie trzecim – NMP i drugim – Technologie społeczeństwa informacyjnego. Kwalifikowalne projekty to IP, STREP i SSA. Identyfikator konkursu to FP6-2004-IST-NMP-2, budżet wynosi 180 mln €, a wnioski można nadsyłać do 14 października 2004. Pełna dokumentacja znajduje się pod adresem http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=136#

Nowe konkursy w IST

15 czerwca br. Komisja Europejska ogłosiła kolejny konkurs w priorytecie drugim w ramach Future and Emerging Technologies-Proactive initiatives. Możliwe rodzaje projektów to IP i NoE. Identyfikator konkursu to FP6-2004-IST-FETPI, budżet: 80 mln €, a termin nadsyłania wniosków mija 22 września 2004. Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=137#

1 czerwca br. ogłoszono konkurs IST o identyfikatorze FP6-2004-IST-3. Możliwe rodzaje projektów to akcje wspierające SSA i akcje koordynujące CA. Są one skierowane szczególnie do nowych państw członkowskich i kandydujących. Jego budżet to 28 mln €, a wnioski można składać do 22 września 2004. Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=138#

Nowe konkursy w ramach współpracy międzynarodowej INCO

15 czerwca br. Komisja Europejska ogłosiła również konkurs na Specific Support Actions (SSA) dla wybranych krajów. Jego identyfikator to FP6-2004-TC-SSA-General, budżet wynosi 2.9 mln €, a termin składania wniosków mija 14 października 2004. Więcej informacji na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=145#

Tego samego dnia ogłoszony został również konkurs SSA dla krajów kandydujących do UE. Jego identyfikator to: FP6-2004-ACC-SSA-2, budżet sięga 19.8 mln €, a wnioski można składać do 14 października 2004. Pełna dokumentacja znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=146#

Nowe konkursy w Priorytecie 1

15 czerwca br. KE ogłosiła kolejny konkurs tematyczny w priorytecie „Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia”, dotyczący „Feasibility study for the coordination of national cancer research activities”. Kwalifikowalne projekty to SSA i CA. Identyfikator tegoż konkursu to FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4, budżet wynosi 4 mln €, a wnioski można składać do 9 września 2004. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=147#

Ogłoszono także kolejny konkurs w tej dziedzinie na projekty badawcze. Dopuszczalne są wszystkie rodzaje projektów. Identyfikator konkursu to FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5, budżet wynosi 540 mln €, a termin składania wniosków mija 16 listopada 2004. Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=148#

Nowy konkurs w Priorytecie 6c

16 czerwca br. KE ogłosiła kolejny konkurs tematyczny w priorytecie „Zmiany globalne i ekosystemy”; dostępne są wszystkie rodzaje projektów. Jego identyfikator to FP6-2004-Global-3, budżet wynosi 205 mln €, a termin składania wniosków mija 26 października 2004, 15 marca 2005.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na następującej stronie internetowej:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=133#

Kolejne konkursy Priorytetu 6a

29 czerwca br. zostały ogłoszone trzy konkursy Priorytetu 6a – Zrównoważone Systemy Energetyczne - wspólne dla 3 priorytetów:

  • 4. Aeronautyka i Przestrzeń Kosmiczna
  • 6.1. Zrównoważone Systemy Energetyczne
  • 6.2. Zrównoważony Transport Powierzchniowy

Pierwszy z nich to konkurs o identyfikatorze FP6-2004-TREN-3. Jego budżet wynosi 252 mln €, w tym na Priorytet 4.: 64 mln €; na Priorytet 6.1.: 132 mln €; a na Priorytet 6.2.: 56 mln €. Przewidziane instrumenty: IP, STREP, CA, SSA. Dokumentacja konkursowa oraz tematy objęte konkursem znajdują się na stronie serwisu CORDIS pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=144

Kolejny konkurs na projekty typu IP i STREP. Jego identyfikator to FP6-2004-HYDROGEN-1, a budżet sięga 35 mln €. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=143

Trzeci z konkursów ma identyfikator FP6-2004-HYDROGEN-2. Jego budżet wynosi 4,5 mln €., a składac można wyłącznie projekty typu IP. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=142

Termin składania wniosków dla wszystkich trzech konkursów mija 8 grudnia 2004.

Informacje o tychże konkursach można też znaleźć na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego pod adresem: http://www.6pr.pl/n/p/6a/konkursy.html

Priorytet 'FOOD' - ogłoszenie nowego konkursu 7 lipca 2004

7 lipca 2004 Komisja Europejska oficjalnie ogłosi 3 konkurs w priorytecie 5 "Jakość i bezpieczeństwo żywności". Na stronie http://www.cordis.lu/food/home.html umieszczona jest ostateczna wersja programu pracy.

Informacja Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
o sposobie weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Szóstego Programu Ramowego UE

Podsekretarz Stanu w MNiI, Jan Krzysztof Frąckowiak uprzejmie informuje, że Komitet Badań Naukowych będzie dofinansowywał udział polskich jednostek naukowych lub podmiotów działających na rzecz nauki w projektach Szóstego Programu Ramowego UE, kierując się decyzjami Komisji Europejskiej odnośnie dofinansowania danych projektów z funduszy UE.

1. W przypadku projektów obejmujących działalność badawczą, dofinansowywanych na tę działalność w części przez KE, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60% środków krajowych przeznaczonych na tę działalność, przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć 60% środków przyznanych przez KE na tę działalność.

2. W przypadku projektów obejmujących działalność szkoleniową, integracyjną, rozpowszechnianie wiedzy i zarządzanie projektami, dofinansowywanych na tę działalność w całości przez KE, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w wysokości do 25% środków krajowych przeznaczonych na tę działalność i nie więcej niż 100.000 zł na cały okres realizacji projektu.

3. W przypadku projektów obejmujących jednocześnie rodzaje działalności wymienione w punktach 1 i 2, dofinansowanych przez KE dla odpowiednich rodzajów działalności zgodnie z powyższymi zasadami, możliwe będzie przyznanie dofinansowania w łącznej wysokości wynikającej z oddzielnego traktowania każdego rodzaju działalności zgodnie z powyższymi regułami. Dofinansowanie pozytywnie zweryfikowanych wniosków będzie przyznawane przez KBN na podstawie jednej decyzji Przewodniczącego KBN, lecz z rozgraniczeniem na dwa odrębne strumienie finansowania, przy wykluczeniu możliwości przepływu środków między tymi strumieniami.

4. Możliwe jest przyznanie dotacji w wysokości 15 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub koszty ponownego przygotowania wniosku do KE, dla jednostki naukowej lub podmiotu działającego na rzecz nauki, którego projekt został przez KE oceniony, jako co najmniej dobry (średnia ocen 3,0), ale nie został przyjęty do realizacji. Dotacja taka może zostać przyznana jednostkom, które wykażą, począwszy od 2004 r., minimum 25% wskaźnik sukcesu, tj. na trzy wnioski nieprzyjęte do realizacji przez KE musi przypadać jeden przyjęty. Zainteresowana jednostka jest zobowiązana przedstawić informacje pozwalające na ocenę spełnienia tego warunku.

5. Możliwe jest przyznanie dotacji w wysokości do 30 tys. zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku lub na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez KE, dla jednostek naukowych lub podmiotów działających na rzecz nauki, występujących w charakterze koordynatora zadania objętego wnioskiem. W każdym przypadku wniosek musi być oceniony przez KE, jako co najmniej dobry (średnia ocen 3,0).

W przypadku projektów wymienionych w punkcie 3, wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:

  • wykaz i opis zadań przewidzianych do realizacji przez jednostkę w ramach projektu, z wyodrębnieniem zadań finansowanych ze środków własnych jednostki;
  • informację o planowanych kosztach zadań przewidzianych do realizacji przez jednostkę w ramach projektu i źródłach ich finansowania oddzielnie dla działalności badawczej wymienionej w punkcie 1, łącznie dla rodzajów działalności wymienionych w punkcie 2 oraz łącznie dla okresu projektu, na który złożono wniosek, z rozbiciem na kolejne lata realizacji.

Przy sprawdzaniu raportów z wydatkowania środków przyznanych decyzją PKBN dla projektów dofinansowanych jednocześnie z dwóch strumieni finansowania (pkt 3 niniejszej informacji) zostanie wzięte pod uwagę przestrzeganie zasady rozdzielności tych strumieni.

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl