Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 225 z dnia 16 września 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

SZKOLENIA

JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO PROGRAMU RAMOWEGO UE?

Przypominamy o organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE dwudniowych warsztatach pt.: „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego UE?”. Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych udziałem w projektach finansowanych z budżetu Programu Ramowego UE oraz napisaniem niezbędnego w tym celu wniosku, które nie mają jednak wcześniejszego doświadczenia z zakresu pisania i realizacji takich wniosków. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. Udział w warsztatach pozwoli Państwu odpowiednio przygotować się do składania wniosków w Programie Ramowym HORYZONT 2020.

W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Termin: 23 i 24 września br.
Miejsce: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 


WARSZTATY KOMUNIKACJI NAUKOWEJ

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza młodych naukowców (doktorantów i doktorów) do udziału w „Warsztatach komunikacji naukowej”. Prowadzącym zajęcia będzie prof. dr Edward Potworowski z Instytutu Armanda-Frappiera z Kanady, który od siedemnastu lat realizuje kursy pisemnej i ustnej komunikacji naukowej. Pierwszeństwo uczestnictwa w spotkaniu mają reprezentanci nauk ścisłych i przyrodniczych.

Celem warsztatów jest wykształcenie w naukowcach umiejętności przygotowania i przekazania jasnej i efektywnej informacji naukowej, w języku angielskim, stosowanej do prezentacji ustnych oraz pisania artykułów i wniosków o granty.

Warsztaty składają się z około osiemnastu godzin prezentacji, wykładów, dyskusji i prac domowych. Uczestnictwo w szkoleniu jest płatne – 200 zł brutto. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiady.

Termin: od 14 do 18 października br. (rejestracja do 1 października br.)
Miejsce: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

WYCHWYTYWANIE I SKŁADOWANIE DWUTLENKU WĘGLA  - KONKURS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie na projekty w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS). Został on ogłoszony w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Zgłaszane projekty powinny koncentrować się na następujących obszarach w zakresie technologii wychwytywania i składowania CO2:
- instalacje pilotażowe,
- nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie wychwytywania CO2,
- nowa wiedza usprawniająca składowanie CO2  na szeroką skalę,
- wpływ na środowisko,
- wzmacnianie społecznej i politycznej świadomości w zakresie CCS.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to ponad 10,5 miliona euro. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte zarówno projekty o charakterze badawczym jak i aplikacyjnym. Przewidywany czas realizacji projektów to maksymalnie trzy lata.

Termin składania wniosków: do 15 listopada br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/aktualnosci/art,2283,ogloszenie-o-konkursie-carbon-capture-and-storage-ccs.html

 


STYPENDIA NA WYJAZD BADAWCZY DO AUSTRALII

The Group of Eight (Go8) – konsorcjum ośmiu wiodących australijskich uniwersytetów – zaprasza naukowców z Europy to starania się o stypendium na wyjazd badawczy. Przewidziano przyznanie ośmiu stypendiów na okres od trzech do sześciu miesięcy. Aplikować o ww. środki mogą naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny badań. Przyszli stypendyści muszą posiadać stopień naukowy doktora (nie dłużej niż pięć lat licząc do dnia złożenia wniosku) i mieć nie więcej niż czterdzieści lat. Uniwersytety wchodzące w skład Go8 oczekują od zdobywców stypendiów kontynuacji współpracy po ich powrocie do kraju.

Termin składania wniosków: do 11 października br.

Więcej informacji:
http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships

 


STYPENDIA I GRANTY NA BADANIA W USA

Fundacja Kościuszkowska (FK) zaprasza do starania się o stypendia i granty przyznawane przez tę instytucję na prowadzenie badań (wszystkie dziedziny wiedzy), studia lub wykłady na uniwersytetach i innych jednostkach kształcenia wyższego w USA. Aktualnie FK oferuje trzy rodzaje wsparcia:
- stypendia na wyjazd badawczy dla naukowców, specjalistów oraz artystów (priorytetowo traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora bądź wyższym),
- stypendia na projekt badawczy połączony z wykładami akademickimi realizowanymi przez laureata na amerykańskich uniwersytetach,
- granty badawcze dla naukowców, specjalistów i artystów nie posiadających stopnia doktora.

Fundacja oferuje pokrycie kosztów utrzymania (w tym kosztów podróży transatlantyckiej, zakwaterowania, ubezpieczenia zdrowotnego i NNW). Stypendia przyznawane są na rok akademicki następujący po złożeniu wniosku (okres od trzech do dziesięciu miesięcy).

Termin składania wniosków: do 15 października br.

Więcej informacji:
http://www.thekf.org/scholarships/exchange-us/

 


BEZPIECZEŃSTWO W KOPALNIACH – KONKURS NA PROJEKT

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs w ramach strategicznego projektu badawczego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”. NCBR przeznaczy 1,4 miliona złotych na projekt, który zmniejszy liczbę wypadków i błędów przy pracy. Celem programu mają być także badania na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia osób zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych kopalni węgla kamiennego.

Termin składania wniosków: do 23 listopada br.

Więcej informacji:
http://ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/poprawa-bezpieczenstwa-pracy-w-kopalniach/aktualnosci/art,2280,poprawa-bezpieczenstwa-pracy-w-kopalniach-nowy-konkurs.html

 


STYPENDIA DOKTORANCKIE OD FIRMY MICROSOFT

Firma Microsoft zaprasza do skorzystania z jej programu stypendialnego dla doktorantów - Microsoft Research PhD Scholarship Programme in EMEA (Europe, Middle East, Africa). Każdego roku opiekunowie naukowi doktorantów z instytucji naukowych znajdujących się w państwach ww. obszaru prezentują swoje projekty badawcze, które chcieliby realizować we współpracy z Microsoft Research Cambridge (MRC - oddział firmy zajmujący się działalnością badawczo-rozwojową). Projekty podlegają następnie ocenie komisji. Sfinansowanych zostanie około 20 projektów. Doktoranci wybrani do projektów pracują naukowo pod opieką profesora z uczelni macierzystej oraz naukowca z MRC.

Aplikować o stypendium mogą wyłącznie opiekunowie naukowi doktorantów. W przypadku zakwalifikowania projektu do finansowania ww. opiekunowie mają rok na sformowanie zespołu doktorantów do realizacji badań. Z jednej instytucji może pochodzić tylko jedno zgłoszenie projektowe. Projekt może być finansowany maksymalnie przez trzy lata. Stypendystom przysługują ponadto dodatki finansowe na zakup komputerów oraz możliwość udziału w szkołach letnich i stażach Microsoft.

Termin składania wniosków: do 26 września br.

Więcej informacji:
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/global/apply-europe.aspx

WYDARZENIA

HORYZONT 2020 - DZIEŃ INFORMACYJNY W WARSZAWIE
OBSZAR BADAWCZY PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza Państwa do udziału w Międzynarodowym Dniu Informacyjnym i spotkaniach brokerskich związanych ze zbliżającym się terminem ogłoszenia pierwszego konkursu na składanie wniosków projektowych w obszarze Przestrzeń Kosmiczna (SPACE) w programie Horyzont 2020.

W spotkaniu tym wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), koordynatorzy projektów z 6 i 7. Programu Ramowego UE w obszarze SPACE z Europy, w tym z Polski. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 oraz tematyka pierwszego konkursu SPACE w nowym programie. W ramach spotkania istnieje możliwość zaprezentowania profilu swojej instytucji lub pomysłu na projekt.

Termin: 29 i 30 października br.
Miejsce: Warszawa

Więcej informacji
http://www.b2match.eu/h2020spacetour/pages/warsaw

 


NOC NAUKOWCÓW 2013

Zapraszamy Państwa do udziału w Nocy Naukowców 2013. Jest to wydarzenie w ramach którego zorganizowanych zostanie wiele imprez o charakterze popularno-naukowym i rozrywkowym. Ich celem jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do poznania się i wspólnych działań. Naukowcy odejdą od swoich codziennych obowiązków, aby bawić się wspólnie z publicznością. Każdy będzie mógł się przekonać, że nauka jest pasjonująca i ciekawa.

W tym roku Noc Naukowców (finansowana ze środków 7. Programu Ramowego UE) odbędzie się w Poznaniu, Olsztynie, Gliwicach, Krakowie, Niepołomicach, Tarnowie i Nowym Sączu.

Termin: 27 września br.

Więcej informacji:
http://www.nocnaukowcow.pl
 

WIADOMOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA i ROZWÓJ 2014-2020
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zaprasza do wyrażania opinii i składania uwag odnośnie kierunków i zakresu wsparcia zaproponowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (PO WER). Można tego dokonać za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie MRR (odnośnik poniżej). Konsultacje społeczne PO WER zakładają ponadto organizację sześciu konferencji. Odbędą się one w: Krakowie (16 września br.), Wrocławiu (24 września br.), Gdańsku (7 października br.), Poznaniu (10 października br.), Białymstoku (15 października br.) i Warszawie
(22 października br.).

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Elektroniczny formularz zgłaszania opinii (MRR):
http://konsultacjepower.efs.gov.pl/

Projekt PO WER (plik PDF):
http://www.efs.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Documents/projekt_POWER_06092013.pdf

Więcej informacji:
http://www.efs.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl