Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 224 z dnia 3 września 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

SZKOLENIA

JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO PROGRAMU RAMOWEGO UE?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza Państwa na dwudniowe warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego UE?”. Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych udziałem w projektach finansowanych z budżetu Programu Ramowego UE oraz napisaniem niezbędnego w tym celu wniosku, które nie mają jednak wcześniejszego doświadczenia z zakresu pisania i realizacji takich wniosków. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. Udział w warsztatach pozwoli Państwu odpowiednio przygotować się do składania wniosków w Programie Ramowym HORYZONT 2020.

W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

 


WARSZTATY KOMUNIKACJI NAUKOWEJ

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza młodych naukowców (doktorantów i doktorów) do udziału w „Warsztatach komunikacji naukowej”. Prowadzącym zajęcia będzie prof. dr Edward Potworowski z Instytutu Armanda-Frappiera z Kanady, który od siedemnastu lat realizuje kursy pisemnej i ustnej komunikacji naukowej. Pierwszeństwo uczestnictwa w spotkaniu mają reprezentanci nauk ścisłych i przyrodniczych.

Celem warsztatów jest wykształcenie w naukowcach umiejętności przygotowania i przekazania jasnej i efektywnej informacji naukowej, w formie pisanej i ustnej, w języku angielskim, stosowanej do prezentacji ustnych oraz pisania artykułów i wniosków o granty.

Warsztaty składają się z około osiemnastu godzin prezentacji, wykładów, dyskusji i prac domowych. Uczestnictwo w szkoleniu jest płatne – 200 zł brutto. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiady.

Termin: od 14 do 18 października br. (rejestracja do 1 października br.)
Miejsce: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, InQbator, Budynek C4, sala 56, ul. Rubież 46, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

POPULARYZATOR NAUKI 2013

Redakcja serwisu „Nauka w Polsce” zaprasza do udziału w konkursie Popularyzator Nauki 2013. Jest on rozgrywany w czterech podstawowych kategoriach: naukowcy, instytucje naukowe, instytucje pozanaukowe oraz media. W konkursie przyznawane są także trzy wyróżnienia. Pierwsze z nich otrzymuje autor najciekawszego pokazu, wykładu bądź prezentacji popularnonaukowej. Drugie wyróżnienie przyznawane jest za internetową aktywność w sferze rozpowszechniania nauki. Ostatnie z wyróżnień otrzyma osoba lub przedsiębiorstwo aktywne we wspieraniu działalności popularyzatorskiej (w zakresie nauki) w Polsce. Laureaci konkursu otrzymają na uroczystej gali dyplom, statuetkę oraz nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 października br.

Więcej informacji:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,396887,rozpoczynamy-konkurs-popularyzator-nauki-2013.html

Laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,393192,rozstrzygnieto-viii-edycje-konkursu-popularyzator-nauki.html

 


OSTATNIA EDYCJA PROGRAMU POMOST – URUCHOMIONO NABÓR WNIOSKÓW!

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do udziału w ostatniej edycji programu POMOST. W jego ramach przyznawane są granty dla rodziców-naukowców ułatwiające powrót do pracy badawczej po przerwie związanej z opieką nad małymi dziećmi. Adresatami konkursu są badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, posiadający stopień naukowy doktora oraz pracujący w polskiej jednostce badawczej lub posiadający promesę zatrudnienia w takiej jednostce co najmniej na czas trwania projektu.

Wnioski konkursowe mogą składać kobiety posiadające dziecko do lat czterech (bądź do lat siedmiu w przypadku adopcji bądź porodu mnogiego) oraz mężczyźni, którzy korzystali z urlopów bądź przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka trwających co najmniej sześć miesięcy.

Finansowaniu w ramach konkursu podlega grant badawczy (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura itp.) oraz stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów bądź doktorantów). Łącznie w ramach programu POMOST można uzyskać wsparcie w wysokości 140 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków: do 15 października br.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/pomost-granty-powrotowe/

 


Z NIEMIEC DO POLSKI – STYPENDIUM IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nabór wniosków na Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych uczonych niemieckich planujących pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej. Stypendia przyznawane są na okres od trzech do sześciu miesięcy. Można je wykorzystywać w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolejnych trzech lat, na pobyt w jednym, a w uzasadnionych przypadkach, w większej liczbie ośrodków naukowych w Polsce. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość czterech tysięcy euro miesięcznie.

Termin składania wniosków: do 30 września br.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/

WYDARZENIA

PROGRAM LIFE – DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU
KONFERENCJA INFORMACYJNA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w konferencji informacyjnej dotyczącej nowego podprogramu LIFE Działania na rzecz klimatu (planowany budżet ok. 864 miliony euro), który będzie częścią Instrumentu Finansowego LIFE na lata 2014-2020 (następca LIFE+). Konferencja ma na celu podniesienie świadomości i zainteresowanie nowym podprogramem jak również przybliżenie potencjalnym beneficjentom zasad i możliwości finansowania projektów w jego ramach. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej.

LIFE Działania na rzecz klimatu ma wspierać wysiłki na rzecz lepszego wdrażania i integracji celów polityki klimatycznej w następujących obszarach priorytetowych:
- łagodzenie zmian klimatycznych, w ramach którego finansowane będą projekty dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- adaptacja do zmian klimatycznych, w ramach którego finansowane będą projekty dotyczące przystosowania się do zmian klimatycznych,
- zarządzanie i informacja w zakresie klimatu, projekty finansowane w ramach którego skupiać się będą na zwiększaniu świadomości, komunikacji, współpracy i rozpowszechnianiu informacji na temat łagodzenia zmian klimatu i działań adaptacyjnych.

Termin: 24 października br.
Miejsce: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Więcej informacji:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/life-dzialania-na-rzecz-klimatu/

 


INNOVATIVE PARTNERSHIPS AND FUTURE INTERNET DEVELOPMENT IN THE ENLARGED EU
DZIEŃ INFORMACYJNY I SPOTKANIE BROKERSKIE W POZNANIU

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (we współpracy z Komisją Europejską) wydarzeniu pt. „Innovative Partnerships and Future Internet development in the enlarged EU”. Będzie ono miało charakter międzynarodowego dnia informacyjnego poświęconego zagadnieniom europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie Internetu Przyszłości (Future Internet Public-Private Partnership / FI-PPP). Ponadto zorganizowane zostanie spotkanie brokerskie gromadzące naukowców, firmy, przedstawicieli stowarzyszeń branżowych, reprezentantów izb gospodarczych oraz platform technologicznych z całej Europy zainteresowanych współpracą w zakresie FI-PPP.

Termin: 17 i 18 września br.
Miejsce: Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk, ul. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://infoday.fi-ppp.pl/poznan2013/

 

WIADOMOŚCI

UWOLNIENIE PRZEDSIEBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
PROJEKT NOWYCH PRZEPISÓW

Zapraszamy do zapoznania się z informacją umieszczoną na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącą nowych przepisów zapisanych w projekcie znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w lipcu br. przekazane do konsultacji społecznych). Zakładają one przekazanie pełnych praw majątkowych twórcom własności intelektualnej (w rozumieniu studentów, pracowników i doktorantów uczelni, instytutów PAN oraz instytutów badawczych). Takie zmiany mają przynieść rezultaty w postaci większej motywacji do sprzedaży wynalazków, wyższych dochodów uczelni i bardziej innowacyjnych przedsiębiorstw.

Odnośnik do strony internetowej NCBR:
http://ncbir.gov.pl/aktualnosci/art,2205,uwolnienie-przedsiebiorczosci-akademickiej-naukowcy-z-prawami-majatkowymi-do-wynalazkow-.html

 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl