Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 222 z dnia 1 sierpnia 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

 

KONKURSY

SZANSA NA PRACĘ W NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk o życiu. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 23 sierpnia br.

Ogłoszenie w BIP:
http://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=121

 


OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Przewidziano 93 tematy, w ramach których można zgłaszać propozycje projektowe.

Termin składania wniosków: do 22 września br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-i-projekty---obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/art,2204,ogloszenie-konkursu-42013-na-wykonanie-projektow-w-zakresie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-na-rzecz-obronnosci-i-bezpieczens.html

Wykaz tematów konkursowych:
http://www.ncbir.pl/programy-i-projekty---obronnosc-bezpieczenstwo/wykaz-tematow-wraz-z-zalozeniami-dla-projektow-w-konkursie-nr-42013-/

 


INICJATYWA CORNET – KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje o otwarciu XVI edycji międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Jej głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1,3 miliona euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów (zrzeszenia branżowe i jednostki naukowe) w międzynarodowych projektach badawczych wyłonionych w konkursie.

Termin składania wniosków: do 27 września br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/konkursy/art,2200,16-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

 


NIEMIECKA CENTRALA WYMIANY AKADEMICKIEJ DAAD
OFERTA STYPENDIALNA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 OGŁOSZONA!

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austausch Dienst – DAAD) ogłosiła swoją ofertę stypendialną na rok akademicki 2014/2015. Polacy mogą ubiegać się o stypendia:
- dla studentów i absolwentów (m.in. kursy językowe, podróże grupowe i pobyty studyjne),
- badawcze dla doktorantów i młodych naukowców (postdoc),
- na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich,
- dla byłych stypendystów DAAD,
- dla niemieckiej mniejszości narodowej.

Więcej informacji (PDF):
http://www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/endbroszura_daad_2013_srodek.pdf

 


TECHNOLOGIE LOTNICZE – KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do udziału w XV konkursie na projekty badawcze z zakresu lotnictwa ogłoszonym w ramach Wspólnej Inicjatywy Technologicznej Czyste Niebo (Joint Technology Initiative Clean Sky – JTI CS). Konkurs obejmuje 46 tematów. Jego budżet wynosi ponad 22 miliony euro.

JTI CS ma na celu przede wszystkim:
- przyśpieszenie rozwoju technologii przystosowanych do generacji czystszego transportu lotniczego,
- zapewnienie skutecznej koordynacji badań w sektorze lotniczym na skalę europejską,
- umożliwienie wdrożenia innowacyjnego i konkurencyjnego systemu transportu lotniczego,
- poprawę tworzenia wiedzy oraz wykorzystywanie wyników badań.

Termin składania wniosków: do 22 października br.

Więcej informacji:
http://www.cleansky.eu/content/homepage/calls


WYDARZENIA

IV EUROPEJSKIE FORUM MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez Instytut Lotnictwa w Warszawie IV Europejskim Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. W ramach tego wydarzenia, pracownicy działów marketingu instytutów badawczych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw zainteresowani poszerzeniem wiedzy i rozwojem kompetencji mają okazję spotkać się z wybitnymi autorytetami, czołowymi naukowcami oraz praktykami w dziedzinie marketingu z całej Europy. Wśród prelegentów znajdą się zarówno profesorowie i wykładowcy akademiccy, pracownicy instytucji badawczych i naukowych oraz praktycy z kraju i zagranicy.

Wydarzenie to stwarza nie tylko możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi, strategii w marketingu instytucji naukowych i badawczych, ale także stanowi okazję do wymiany poglądów i nawiązania nowych kontaktów.

Termin: 21 i 22 listopada br. (zgłaszanie referatów do 30 sierpnia br.)
Miejsce: Warszawa

Więcej informacji:
http://www.ilot.edu.pl/minib/

 

WIADOMOŚCI

TRYB ZAMÓWIENIA PRZEDKOMERCYJNEGO W NCBR
REWOLUCJA W ZAMÓWIENIACH B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło 18 lipca br. (jako pierwsza instytucja w Polsce) nabór potrzeb badań naukowych i prac rozwojowych, które zostaną przeprowadzone w trybie zamówień przedkomercyjnych. To nowy tryb zamówień, polegający na pozyskaniu innowacyjnych, niedostępnych wcześniej na rynku produktów i usług. NCBR dokona wyboru jednej potrzeby, zapewniając finansowanie oraz wsparcie prawno-organizacyjne wszystkich etapów rozwoju produktu, będącego przedmiotem zamówienia przedkomercyjnego. Na pilotażowe przedsięwzięcie NCBR przeznaczy maksymalnie 50 milionów złotych. Nabór propozycji potrwa do 19 sierpnia br. Po przeprowadzeniu analizy wniosków NCBR uruchomi postępowanie przedkomercyjne w IV kwartale br.

Tryb zamówienia przedkomercyjnego jest szczególnym podejściem do zamówień publicznych, ponieważ odnosi się on do zakupu przez sektor publiczny usług badawczo-rozwojowych, poprzedzonych rozpoznaniem potrzeby istotnego wyzwania społeczno-ekonomicznego, którego rozwiązanie za pomocą istniejących na rynku produktów nie było dotychczas możliwe. Na każdym etapie postępowania w trybie zamówienia przedkomercyjnego, zamawiający częściowo finansuje rozwijanie produktu, a jednocześnie na bieżąco kształtuje nowe technologie wspólnie z potencjalnymi wykonawcami.

Istotnym elementem zamówień przedkomercyjnych jest możliwość zachowania praw własności do wytworzonej przez siebie wiedzy i technologii przez wszystkich potencjalnych wykonawców, uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia przedkomercyjnego. Dzielone pomiędzy sektor publiczny i prywatny jest także ryzyko ewentualnego niepowodzenia rynkowego opracowanego produktu. Wszyscy uczestnicy postępowania przedkomercyjnego mogą wziąć potem udział w przetargu w trybie ustawowym.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/pcp-w-ncbr-rewolucja-w-zamowieniach-b-r.htmlDOBÓR NATURALNY NAUKOWCÓW – WYWIAD Z DYREKTOREM NCN

Zachęcamy Państwa do lektury wywiadu z dyrektorem Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzejem Jajszczykiem pt. „Dobór naturalny naukowców”. Wywiad ten został opublikowany w sobotnio-niedzielnym wydaniu Gazety Wyborczej (27-28.07.2013).

Skan wywiadu:
http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/centrum-prasowe/2013.07.27-28-dobor-naturalny-naukowcow.pdfUNIA EUROPEJSKA I PRZEMYSŁ STAWIAJĄ NA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNE
WSPÓLNE INWESTYCJE W BADANIA I INNOWACJE – 22 MILARDY EURO W CIĄGU 7 LAT!

Komisja Europejska, państwa członkowskie i przemysł UE zainwestują ponad 22 miliardy euro w ciągu najbliższych siedmiu lat w innowacje w sektorach, które przynoszą wysokiej jakości miejsca pracy. Większość środków zostanie skierowana do pięciu partnerstw publiczno-prywatnych i obejmie dziedziny takie jak innowacyjne leki, aeronautyka, przemysł oparty na zasobach biologicznych, ogniwa paliwowe i technologie wodorowe oraz elektronika.

Treść komunikatu Komisji Europejskiej:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-668_pl.htm


 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl