Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 218 z dnia 31 maja 2013

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

SZKOLENIA

NAUKA DLA BIZNESU – SPOTKANIE NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu zapraszają na spotkanie – forum wymiany doświadczeń i informacji pt. „Nauka dla biznesu! Postaw na współpracę – ekonomia źródłem sukcesów i innowacji w Twojej firmie”. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie przegląd różnych możliwości finansowania w postaci programów zakładających współpracę nauki oraz przemysłu. Ponadto uczestnicy wydarzenia dowiedzą się jak skutecznie poszukiwać partnerów do wspólnych działań. Spotkanie to także możliwość zapoznania się z doświadczeniami firm i naukowców współpracujących już ze sobą. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne ze względu na dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej.

Termin: 5 czerwca br. (rejestracja do 3 czerwca br.)
Lokalizacja: Uniwersytet Ekonomiczny, sala 236, al. Niepodległości 10, Poznań

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


JAK NAPISAĆ WNIOSEK DO PROGRAMU RAMOWEGO UE? WARSZTATY

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza Państwa na dwudniowe warsztaty pt.: „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego UE? Elementy dobrego projektu”. Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych udziałem w projektach finansowanych z budżetu Programu Ramowego UE oraz napisaniem niezbędnego w tym celu wniosku, które nie mają jednak wcześniejszego doświadczenia z zakresu pisania i realizacji takich wniosków. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak napisać dobry projekt, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby uzyskał on wysoką ocenę ekspertów KE. Udział w warsztatach pozwoli Państwu odpowiednio przygotować się do składania wniosków w Programie Ramowym HORYZONT 2020.

W programie znajdą się liczne ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi etapami przygotowania wniosku, od powstania idei projektu, poprzez budowę dobrego konsorcjum, do kluczowych elementów przygotowania wniosku projektowego oraz jego oceny. Omówione zostaną trzy główne części wniosku: naukowa jakość projektu, wdrożenie i wpływ, a także kwestie związane z budżetem i system składania wniosków.

Termin: 10 i 11 czerwca br.
Lokalizacja: Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT FUAM, ul. Rubież 46H, Poznań, sala nr 1.54
Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi w promocyjnej cenie 350 zł.

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM  WSPÓŁPRACY – SZKOLENIE Z PISANIA WNIOSKÓW

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS oraz Punkt Kontaktowy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa na szkolenie z pisania wniosków stypendialnych w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Głównym celem projektów realizowanych przy wsparciu Funduszu Stypendialnego wchodzącego w skład Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między badaczami ze Szwajcarii oraz Polski.

Termin:  13 czerwca br.
Lokalizacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, Sala Senatu

Więcej informacji oraz rejestracja uczestników dostępne na stronie http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 


RAPORTOWANIE W 7. PROGRAMIE RAMOWYM UE (ZMIANA TERMINU)

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu zaprasza na warsztaty pt. „Raport idealny w 7.PR”. Uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami raportowania w 7. Programie Ramowym UE (7. PR).

Omówione zostaną poszczególne punkty formularza raportu na bazie projektów w Programach Współpraca i Możliwości w 7.PR. Zaprezentowany będzie również elektroniczny system składania sprawozdań, który jest obowiązkowy dla wszystkich realizatorów projektów w 7.PR. W programie przewidziane są ćwiczenia praktyczne, związane z różnymi elementami raportu. Oprócz części merytorycznej przedstawione zostaną również aspekty finansowe sprawozdawczości, w tym niezbędne formularze.

Termin: 17 czerwca br.
Lokalizacja: Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii PPNT FUAM, ul. Rubież 46H, Poznań, sala nr 1.54

Więcej informacji oraz rejestracja wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/ w dziale "Szkolenia".

 

KONKURSY

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI – KOLEJNA EDYCJA KONKURSÓW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła trzecią edycję konkursów na finansowanie projektów badawczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH). Konkursy ogłaszane w ramach NPRH skierowane są m.in. do uczonych podejmujących prace dokumentacyjne, edytorskie i badawcze o kluczowym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej (moduł badawczy 1.1) oraz polskich i zagranicznych naukowców realizujących projekty naukowe we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej (moduł badawczy 1.2). Trzeci konkurs jest zaś przeznaczony dla młodych humanistów (moduł 2.1).

Termin składania wniosków: od 20 czerwca do 31 lipca br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

 


PROGRAM SEKTOROWY INNOLOT – PIERWSZY KONKURS

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje o rozpoczęciu naboru w pierwszym konkursie w ramach programu INNOLOT, którego celem jest finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. INNOLOT jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa.

Termin składania wniosków: do 13 lipca br.

Więcej informacji
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/aktualnosci/art,2037,rozpoczecie-naboru-w-pierwszym-konkursie-w-ramach-programu-innolot.html

 


PROGRAM MOBILNOŚĆ PLUS – URUCHOMIONO KONKURS

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła konkurs w ramach trzeciej edycji programu Mobilność Plus. Umożliwia on doktorantom oraz młodym naukowcom (do 35 roku życia) zdobycie finansowania zagranicznych pobytów w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach. Środki finansowe na uczestnictwo w programie mogą być przyznane na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 lutego 2014 roku.

Termin składania wniosków: do 31 lipca br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/mobilnosc-plus/
 


BIOLOGIA – DŁUGOTERMINOWE WYJAZDOWE STYPENDIA BADAWCZE EMBO

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO – European Molecular Biology Organisation) zaprasza do udziału w konkursie o długoterminowe stypendia wyjazdowe. Celem konkursu jest finansowanie naukowcom (wymagane doświadczenie badawcze - minimum dwa lata licząc od dnia uzyskania stopnia doktora do dnia zamknięcia konkursu) projektów badawczych opierających się na wymianie międzynarodowej.

Czas trwania dofinansowania badań to maksymalnie dwa lata.  Stypendyści otrzymują także świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania podczas stypendium. Istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie rodzinne dla osób mających na swoim utrzymaniu dzieci w wieku poniżej osiemnastego roku życia – jego wysokość uzależniona jest od kraju odbywania stypendium. Instytucja przyjmująca naukowca musi znajdować się w jednym z krajów Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej. Do tej grupy należą głównie państwa europejskie oraz Singapur, Tajwan i Republika Południowej Afryki.

Termin składania wniosków: do 15 sierpnia br. (nabór zostanie otwarty 1 lipca br.)

Więcej informacji:
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about

WYDARZENIA

POZNAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY FUNDACJI UAM
ŚNIADANIE Z… INICJATYWA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Śniadanie z… to inicjatywa dedykowana mikro, małym i średnim firmom, która - przy okazji pysznego śniadania - ma ułatwić wymianę dobrych praktyk i nawiązywanie biznesowych kontaktów między młodymi a doświadczonymi przedsiębiorcami z Wielkopolski. Spotkania odbywają się raz na kwartał i stanowią platformę do współpracy między firmami z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM a przedsiębiorstwami z całego województwa.

Program każdego z wydarzeń wzbogacony jest o case study dotyczące takich aspektów prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, jak: organizacja wewnętrzna, dystrybucja, sprzedaż czy marketing. Kolejne Śniadanie z… zatytułowane Od koncepcji do komercjalizacji. Jak generować i efektywnie zarządzać pomysłami w firmie? odbędzie się 7 czerwca br. i zostanie poprowadzone przez specjalistów z firmy Grace sp. z o.o.

Lokalizacja: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, ul. Rubież 46H, wjazd
nr 1 od strony ul. Boranta, budynek Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii, sala konferencyjna (parter)

Więcej informacji:
http://www.ppnt.poznan.pl/web/index.php/page/news?id=423

Rejestracja (hasło: PPNT2013):
http://uczestnicy.pl/event/sniadanie-z-2


PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020
SPOTKANIA REGIONALNE

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w spotkaniach regionalnych, w trakcie których zostanie zaprezentowany projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spotkania zostaną przeprowadzone w terminie od 7 do 14 czerwca br. w następujących miastach:  Kraków, Katowice, Szczecin i Warszawa.

W programie wydarzeń zostały przewidziane wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Są one adresowane w szczególności do przedsiębiorców, pracowników jednostek naukowych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, oraz szeroko rozumianej opinii publicznej.

Więcej informacji (Terminy i lokalizacje spotkań – zakładka „Rejestracja”):
http://www.poig.gov.pl/konfszkol/konferencje/Strony/Spotkanie_konsultacyjne_042013.aspx

WIADOMOŚCI

PIERWSZY POLSKI BANK OFERUJE GWARANCJE NA KREDYTY DLA INNOWACYJNYCH FIRM W RAMACH INSTRUMENTU PODZIAŁU RYZYKA

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Pekao podpisały umowę gwarancyjną, która wspiera kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach Instrumentu Podziału Ryzyka (RSI – Risk Sharing Instrument). Dzięki tej umowie Bank Pekao będzie mógł udostępnić w ciągu najbliższych dwóch lat innowacyjnym polskim firmom kredyty o łącznej wartości 80 milionów euro z 50% gwarancją udzieloną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dodatkowo zgodnie z umową z EFI kredyty dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Banku Pekao będą udzielane na preferencyjnych warunkach.

RSI to pilotażowy program gwarancyjny, wspierający finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i/lub finansowanie innowacyjnych MŚP. Jest to wspólna inicjatywa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej. RSI otrzymuje wsparcie w ramach Siódmego Programu Ramowego UE i wykorzystuje możliwości podejmowania ryzyka, jakimi dysponuje EFI.

Więcej informacji:
http://media.pekao.com.pl/pr/242575/pierwsze-w-polsce-gwarancje-na-kredyty-dla-innowacyjnych-firm

 


MECHANIZMY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE
NAGRANIE Z SEMINARIUM NCN

Informujemy, że na stronie Telewizji internetowej Uniwersytetu Śląskiego dostępne jest nagranie z seminarium pt. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce, które odbyło się 8 maja br. w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki.

Odnośnik do nagrania:
http://telewizja.us.edu.pl/2013/05/pieniadze_na_badania_mlodzi_naukowcy_ncn 


Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl